BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Golonko Magdalena (Warsaw University of Life Sciences), Gromada Arkadiusz (Warsaw University of Life Sciences), Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Jiang Qi Jun (Shanghai Ocean University, China)
Tytuł
Economic and Energy Efficiency of Agriculture in Poland Compared to Other European Union Countries
Efektywność ekonomiczno-energetyczna rolnictwa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 97-105, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ekonomia, Efektywność
Agriculture, Economics, Effectiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13, Q1, Q4.
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Współczesne rolnictwo jest bezwzględnie uzależnione od zewnętrznych źródeł energii. Dominującą rolę w tym zakresie odgrywają nieodnawialne źródła energii, co przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i w konsekwencji degradacji środowiska naturalnego. Oczywiste staje się więc dążenie do poprawy efektywności wykorzystania energii oraz zmiany w strukturze źródeł jej pozyskiwania. Określenie efektywności ekonomiczno-energetycznej oraz ocena energochłonności rolnictwa w krajach UE były jednymi z głównych celów badawczych pracy. W artykule przeanalizowano zmiany zużycia energii w rolnictwie w przeliczeniu na zatrudnionego lub 1 ha użytków rolnych w całej Unii Europejskiej, a także w poszczególnych krajach członkowskich. Do analizy wykorzystano dane Eurostat. (abstrakt oryginalny)

Modern agriculture is dependent on external energy sources. Non-renewable energy sources play a dominant role, which contributes to greenhouse gas emissions and, as a consequence, to environmental degradation. Therefore, it becomes obvious to strive to improve energy efficiency and change the structure of its sources. One of the main research goals was to determine the economic and energy efficiency of agriculture in EU countries and assess its energy consumption by analysing energy consumption per employee or 1 ha of utilized agricultural area. The work analyses changes in energy consumption in agriculture of the European Union and its members. Eurostat data was used for the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alluvione, F., Moretti, B., Sacco, D., Grignani, C. (2011). EUE (energy use efficiency) of cropping systems for a sustainable agriculture. Energy, 36, 4468-4481.
 2. Bochenek, M. (2008). Racjonalność gospodarowania w twórczości Edwarda Łukawera. Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 6, 27-45.
 3. Chauhan, N.S., Mohapatra, P.K.J., Pandey, K.P. (2006). Improving energy productivity in paddy production through benchmarking - an application of data envelopment analysis. Energy Conversion and Management, 47, 1063-1085.
 4. Czaja, S. (2002). Zanieczyszczenie i ochrona środowiska z punktu widzenia teorii dóbr publicznych. [In:] B. Fiedor (Ed.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. C.H. Beck, Warszawa, 52.
 5. Castro Camioto, F. de, Mariano, E.B., Nascimento Rebelatto, D.A. do (2014). Efficiency in Brazil's industrial sectors in terms of energy and sustainable development. Environmental Science and Policy, 37, 50-60.
 6. Eurostat (2018a). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table. do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode= tsdec360 [accessed 30.05.2018].
 7. Eurostat (2018b). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table. do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode= tsdpc320 [accessed 28.04.2018].
 8. Eurostat (2018c). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table. do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pco de=tsdpc320; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=nama_10_a10_e&lang=en [accessed 30.04.2018].
 9. Eurostat (2018d). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table. do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode= tai04 [accessed 31.04.2018].
 10. Eurostat (2018e). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en; http:// ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1 &plugin=1&language=en&pcode=tsdpc320 [accessed 05.05.2018].
 11. Eurostat (2018f). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en; http:// ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1 &plugin=1&language=en&pcode=tsdpc320 [accessed 14.05.2018].
 12. Fiedor, B. (2002). Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. [In:] B. Fiedor (Ed.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. C.H. Beck, Warszawa, 120-170.
 13. Firoozi, S., Sheikhdavoodi, M.J., Farani, S.M. (2014). Optimizing energy consumption efficiency for greenhouse cucumber production using the DEA (data envelopment analysis) approach in Markazi Province of Iran. Journal of Agricultural Technology, 10 (3), 543-558.
 14. Gronroos, J., Seppala, J., Voutilainen, P., Seuri, P., Koikkalainen, K. (2006). Energy use in conventional and organic milk and rye bread production in Finland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 117, 109-118.
 15. Kulawik, J. (2008). Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Meul, M., Nevens, F., Reheul, D., Hofman, G. (2007). Energy use efficiency of specialised dairy, arable and pig farms in Flanders. Agriculture, Ecosystems and Environment, 119, 135-144.
 17. Mousavi-Avval, S.H., Rafiee, S., Jafari, A., Mohammadi, A. (2011). Energy efficiency and cost analysis of canola production in different farm sizes. International Journal of Energy and Environment, 2 (5), 845-852.
 18. Piasecki, R. (2011). Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa.
 19. Schefold, B. (1985). Ecological problems as a challenge to classical and keynesian economics. Metroeconomica, 37 (1), 21-61.
 20. Szczepaniak, K. (2014). System zarządzania energia w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie i Finanse, 4, 389-405.
 21. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. 2011 nr 94, poz. 551 [Act of 15 April 2011 on energy efficiency. Journal of Laws 2011 No 94, item 551].
 22. Uzal, S. (2013). Comparison of the energy efficiency of dairy production farms using different housing systems. Environmental Progress & Sustainable Energy, 32 (4), 1202-1209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu