BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślewicz Natalia (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Beneficial ownership w porozumieniach cash poolingu
Beneficial Ownership in Cash Pooling Arrangements
Źródło
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 35-57, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie płynnością finansową, Pożyczki, Wartość rynkowa, Grupa kapitałowa, Raport OECD, Ceny transferowe
Liquidity management, Loans, Market value, Capital group, OECD report, Transfer pricing
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Cash pooling jest metodą zarządzania środkami finansowymi sprawdzającą się przede wszystkim w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze korporacyjnej i działających w ramach grup kapitałowych. Wybór danej formy cash poolingu będzie zależał od indywidualnych preferencji przedsiębiorcy. Chociaż korzystanie z tej metody ma wiele zalet, to wciąż budzi wątpliwości prawne. W Polsce brakuje przepisów, które precyzyjnie regulowałyby tego typu porozumienia. W wielu przypadkach konstrukcja umowy o cash pooling przypomina umowę pożyczki. Warto jednak zwrócić uwagę na podstawowe różnice, jak na przykład to, że istotą cash poolingu nie jest zobowiązanie do przeniesienia określonej wartości pieniężnej na określony w umowie podmiot. Te i inne specyficzne cechy porozumień cash poolingowych sprawiają, że nie zawsze oczywiste jest, któremu podmiotowi i na jakich zasadach można przyznać status beneficial owner. Dodatkowym utrudnieniem praktycznym są obowiązki weryfikacyjne narzucone na polskiego płatnika oraz konieczność działania z należytą starannością.(abstrakt oryginalny)

Cash pooling is a method of managing financial resources, which works well primarily in enterprises with an extensive corporate structure and operating within capital groups. The choice of a given form of cash pooling will depend on the entrepreneur's individual preferences. Although using this method has many advantages, it still raises legal doubts. There is a lack of provisions in Poland that would precisely regulate this type of agreement. In many cases, the design of the cash pooling agreement is similar to a loan agreement. However, it is worth paying attention to the basic differences, such as the fact that the essence of cash pooling is not an obligation to transfer a specific monetary value to an entity specified in the contract. These and other specific features of cash pooling agreements mean that it is not always obvious to which entity and on what terms an entity can be granted the status of beneficial owner. An additional, verification obligations imposed on the Polish payer and the need to act with due diligence are practical impediments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk P., Sierpińska-Sawicz A., The effects of cash pooling application in funds management in a capital group in hard coal mining industry, "Archives of Mining Sciences" 2016, 61(1), s. 95-107.
 2. Czuba-Kulisińska B., Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cash poolingu na przykładzie grupy kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2017, 25(1), s. 194-204.
 3. Dąbrowska J., Opodatkowanie dochodu nierezydentów, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016.
 4. Gajewski D., Cash pooling - aspekty podatkowe, "Palestra" 2013, 58(1-2). Kocurek K., Polak P., Cash Pooling in the Czech Republic, "International Journal of Accounting and Financial Management" 2013, 12(7).
 5. Niemczyk W., Cash pooling. Aspekty teoretyczne w praktyce biznesowej przedsiębiorstw, "Palestra" 2013, 58(1-2), s. 47-56.
 6. OECD, Base Erosion and Shift Profiting (BEPS), Public Discussion Draft, BEPS Actions 8-10, Financial Transactions, 3 July-7 September 2018.
 7. Piazzessi M., Schneider M., Payments, Credit and Asset Prices, "BIS Working Papers" 2018, 734.
 8. Remlein M., Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, 70, s. 135-145.
 9. Szlęzak-Matusewicz J. Tax risk in cash pooling agreements in polish enterprises, "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development" 2014, 36(4), s. 977-987. 981
 10. Tymczak J., Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów finansowych w korporacjach finansowych, [w:] K. Wach, A. Marjański (red.), Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Łódź-Warszawa 2018.
 11. Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015.
 12. Raporty korporacyjne, blogi podatkowe i inne Accace, 2018 Tax Guidline, Czech Republic, 2018. CMS, Cash pooling, July 2013 (raport korporacyjny).
 13. Kwaśniewski M, Wojszko-Maciulewicz P., Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza - co to znaczy?, blog podatkowy Crido Taxand, 20.11.2018.
 14. Matyszewska E., Cash pooling to dobry sposób na optymalizację podatkową, "Dziennik Gazeta Prawna", http://www.ozog.pl/pdfs/1276594079-dziennik-gazeta-prawna-14062010-cash-pooling-to-dobry-sposob-na-optymalizacje-podatkowa.pdf (dostęp: 22.06.2018).
 15. Szatkowska M., Makieła A., Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników, ale również szereg problemów praktycznych przy stosowaniu przepisów o podatku u źródła, KPMG Frontiers in Tax. Polish edition, czerwiec 2019.
 16. Witucki M., Prezydent Konfederacji Lewiatan, list: Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. "Zasady poboru podatku u źródła" z dnia 28 czerwca 2019 r. nr KL/237/119/PP/2019 skierowany do Ministra Finansów.
 17. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Interpretacje podatkowe w Polsce, Warszawa, wrzesień 2018.
 18. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., IBPBI/2/4510-123/15/MO.
 19. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2013 r., ILPB4/423-310/13-2/ŁM.
 20. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., III SA/Wa 2056/09.
 21. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r., II FSK 1277/09.
 22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., III SA/Wa 2375/13. Judgement of the Court (Grand Chamber) In joined Cases C-116/16 and C-117/16, T Denmark, Y Denmark Aps, 26 February 2019, ECLI:EU:C:2019:135.
 23. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2019 (requests for a preliminary ruling from the Østre Landsret, Vestre Landsret - Denmark) - N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Denmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) v Skatteministeriet.
 24. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2193).
 27. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.).
 30. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.361
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu