BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk-Rymanowska Katarzyna (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej będącej znamieniem czynu zabronionego - kilka ogólnych uwag natury konstytucyjnej
New Psychoactive Substance as an Element of a Prohibited Act in the Context of the Constitutional Principle of the Exclusivity of a Law - Some General Constitutional Comments
Źródło
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 272-290, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Narkotyki, Wolność, Prawo
Drugs, Freedom, Law
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Prezentowany artykuł przedstawia problematykę związaną ze sposobem definiowania nowej substancji psychoaktywnej. Definicja, częściowo zawarta w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r., w zakresie dookreślenia znamienia typu czynu zabronionego odsyła do regulacji podustawowych - rozporządzenia ministra zdrowia. Taki sposób definiowania znamion czynu zabronionego budzi wątpliwości natury konstytucyjnej z punktu widzenia zasady wyłączności ustawy oraz powiązanych ze sobą zasad: 1) zasady państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP poprzez nieprzestrzeganie wymogu zasady prawidłowej legislacji, 2) zasady nullum crimen sine lege certa wynikającej z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, godząc w funkcję gwarancyjną prawa karnego poprzez naruszenie dyrektywy ustawowej wyłączności oraz ustawowej określoności czynu, 3) zasady trójpodziału władzy wynikającej z art. 10 Konstytucji RP poprzez oddanie w ręce władzy wykonawczej kompetencji władzy ustawodawczej, 4) zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie podstaw i zakresu dopuszczalnego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności i sposobu ich ograniczania.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problem related to the manner of defining a new psychoactive substance. The definition, partly contained in the provisions of the Act on Counteracting Drug Addiction of 2005, as regards the specification of the type of offense, refers to sub-statutory regulations - the ordinance of the Minister of Health. This way of defining the characteristics of a prohibited act raises constitutional doubts from the point of view of the principle of the exclusivity of the act and related rules: 1. Principles of the rule of law expressed in Article 2 of the Polish Constitution by not complying with the requirement of the principle of proper legislation. 2. The principles of nullum crimen sine lege certa arising from Article 42 paragraph 1 of the Polish Constitution, by violating the guarantee function of criminal law by violating the directive on statutory exclusivity and statutory specificity of an act. 3. Principles of the separation of powers resulting from Article 10 of the Polish Constitution by entrusting the executive authority with the powers of the legislative authority. 4. The principles of proportionality expressed in Article 31 paragraph 3 of the Polish Constitution regarding the grounds and scope of admissible limitation of constitutional rights and freedoms and the manner of limiting them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak B., [w:] M. Jabłoński, Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.
 2. Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.
 3. Dębski R., Zasada nullum crimen sine lege i postulat wyłączności ustawy, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica" 1992, 50.
 4. Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
 5. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1998.
 6. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015.
 7. Sarnecki P., [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
 8. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002.
 9. Szydło M., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP tom I, Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016.
 10. Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
 11. Zoll A., [w:] T. Bojarski (red.), System prawa karnego. Źródła prawa karnego, t. 2, Warszawa 2011.
 12. Zoll A., Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?, nawokandzie.ms.gov.pl/numer-4/felieton-4/dopalacze-grzywna-czy-kara-pieniezna.html (dostęp: 9.09.2019).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.373
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu