BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ragin-Skorecka Katarzyna (Poznan University of Technology, Poland), Stachowiak Agnieszka (Poznan University of Technology, Poland), Wojciechowski Hubert (Poznan University of Technology, Poland), Fertsch Marek (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Congestion in Historical City Centres - Discussion on Phenomena and Analysis with Network Thinking Methodology and Grey Sets Theory
Kongestia w historycznych dzielnicach Poznania - charakterystyka zjawiska z wykorzystaniem metodyki myślenia sieciowego i zbiorów szarych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, nr 3 (53), s. 86-96, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Logistyka miejska, Zjawisko kongestii w ruchu drogowym, Myślenie systemowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Urban logistics, Traffic congestion, System thinking, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R41
streszcz., summ.
This research was funded by the Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management [project number: 11/145/SBAD/2953].
Abstrakt
Kongestia jest skutkiem nagromadzenia w mieście przepływów o różnym charakterze (ludzie, towary, odpady). Z jednej strony wynika z jego rozwoju, którego konsekwencją jest intensyfikacja przepływów, z drugiej - jest jednocześnie przykładem głównej bariery funkcjonowania i rozwoju miast. Problem ten zdefiniował cel badania i artykułu, którym jest scharakteryzowanie zjawiska kongestii oraz zidentyfikowanie struktury tego zagadnienia, tak aby w sposób celowy zdefiniować działania umożliwiające złagodzenie kongestii i jej negatywnych skutków. Cel badania zrealizowano z wykorzystaniem metodyki myślenia sieciowego, opierając się na wiedzy powołanej grupy eksperckiej. Wyniki badań poddano obróbce za pomocą zbiorów i arytmetyki szarej. Metodyka badawcza uzasadniona była złożonością i wieloaspektowością problemu badawczego. Wyniki badań wskazały na potencjał transportu dzielonego, a co za tym idzie - znaczenie ICT, a przede wszystkim aplikacji mobilnych w ograniczeniu kongestii w historycznych dzielnicach miast.(abstrakt oryginalny)

Congestion is the result of the accumulation of flows of different nature (i.e. people, goods, waste) in cities, which on the one hand results from their development, the consequence of which is the intensification of flows, on the other is also an example of the main barrier to the functioning and development of cities. This problem defined the purpose of the study and the article which is to characterize the phenomenon of congestion and to identify the structure of this issue, so as to deliberately define actions to alleviate congestion and its negative effects. The aim of the study was achieved using network thinking methodology, based on the knowledge of the appointed expert group. The test results were processed using grey collections and arithmetic. Research methodology was justified by the complexity and multi-faceted nature of the research problem. The research results indicated the potential of shared transport, and thus the importance of ICT, and above all mobile apps in reducing congestion in historical city districts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak S. (2014), Gold price forecasting using grey model GM (1,1) and selected classical time series models. A comparison of methods. In: Conference Proceedings. The 8th International Days of Statistics and Economics. Libuše Macáková. Melandrium, pp. 66-73.
 2. Bertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 3. Cempel C. (2014), Teoria szarych systemów - nowa metodologia analizy i oceny złożonych systemów. Przegląd możliwości. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 63.
 4. Ciesielski M. (1986), Koszty kongestii transportowej w miastach. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - Seria II, Zeszyt 87, Poznań.
 5. Deng J.L. (1982). Control problems of grey systems. Systems and Control Letters, vol. 1, no. 5. North Holland, Amsterdam.
 6. Liu S., Lin Y. (2006). Grey Information. Theory and Practical Applications, Springer, USA.
 7. Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 8. Probst G., P. Gomez (1989), Thinking in networks to avoid pitfalls of managerial thinking, Human Systems Management, 8.3 (201).
 9. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta", Dz.U. 2008, nr 219, poz. 1401.
 10. Tundys B. (2008), Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Wilk T., Pawlak P. (2014), Kongestia transportowa, Logistyka, nr 6, Instytut Magazynowania i Logistyki.
 12. Zimniewicz K. (2000), Współczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2019.3.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu