BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbacz Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Instrumenty pochodne zabezpieczające w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa
Derivative Instruments in a Company's Accounting Books and in Its Financial Statements
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 33-47, rys., tab. bibliogr. 18 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Sprawozdanie finansowe, Ryzyko
Derivatives, Financial statements, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność gospodarcza wiąże się z podejmowaniem przez podmioty gospodarcze każdego dnia wielu decyzji, a w konsekwencji ryzyka. Funkcjonowaniu jednostek towarzyszy wiele rodzajów ryzyka, którym należy zarządzać, aby zredukować jego negatywny wpływ na działalność. Inżynieria finansowa oferuje instrumenty, dzięki którym spółki mogą zabezpieczyć stały kurs walutowy, poziom stopy procentowej lub cenę. Na spółkach wykorzystujących w swojej działalności wskazane w artykule instrumenty finansowe ciąży obowiązek poprawnego zaewidencjonowania ich w księgach rachunkowych oraz zaprezentowania w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

Economic activity involves many decisions that business entities need to make every day, and, therefore entails risk. There are many types of risk that should be managed to reduce their negative impacts on business operations. Financial engineering offers many instruments enabling companies to secure a fixed level of the exchange rate, interest rate or price. Companies which use financial instruments mentioned in the article are required to properly register them in accounting books and present them in the financial statements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarski T., Naczyński R., Preuss P., 2002, Rachunkowość zabezpieczeń, Rynek Terminowy, nr 2: 13-20.
 2. Bartkowiak M., Echaust K., 2014, Instrumenty pochodne. Wprowadzenie do inżynierii finansowej. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Dreżewska J., Strukowska-Kozień O., 2013, Podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem - ujęcie teorii perspektywy, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 27: 67-83.
 4. Dudziak M., Szpakowska E., 2013, Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych, Zarządzanie i Finanse, nr 1: 118-129.
 5. Gabrusewicz T., 2014, Rachunkowość zabezpieczeń jako narzędzie minimalizacji ryzyka, w: J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 376-387
 6. Gabrusewicz W. (red.), 2011, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, Warszawa: Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, https://www.money.pl/gielda/raporty/ [dostęp: 15.03.2020].
 7. https://www.rp.pl/Rachunkowosc/304189982-Rachunkowosc-zabezpieczen-wedlug-MSSF-9.html [dostęp: 15.03.2020].
 8. https://sjp.pwn.pl [dostęp: 15.03.2020].
 9. https://www.xelion.pl/instrument-pochodny [dostęp: 15.03.2020].
 10. Jajuga K., 2007, Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: WN PWN.
 11. Messner Z., Pfaff J., 2010, Podstawy rachunkowości finansowej, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 12. Rowińska M., 2010, Rachunkowość instrumentów pochodnych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 55: 139-166.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 14. Thlon M., 2013, Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 902: 17-36.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 16. Wróblewski (red.), 2015, Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metod, Józefów: Wyd. CNBOP-PIB.
 17. www.cnbop.pl/wydawnictwa/ksiazki/zarzadzanie_ryzykiem.pdf [dostęp: 15.03.2020].
 18. Żebruń A., 2010, Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Warszawa: Difin S.A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu