BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprowiak Sandra (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ utożsamiania się, przywiązania i znajomości regionu przez turystę na percepcję zachowań innych osób w Tatrach
The Influence of Tourists' Experience of, Attachment to and Dependence on the Region and Their Perception of Other People's Behaviour in the Tatras
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 121-143, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Turystyka, Zachowania społeczne, Percepcja, Ruch turystyczny
Tourism, Social behaviour, Perception, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tatry, Tatrzański Park Narodowy
Tatra Mountains, Tatra National Park
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zależności, jakie zachodzą pomiędzy tożsamością, przywiązaniem oraz doświadczeniem turystów a percepcją zachowań innych odwiedzających Tatry (ze szczególnym uwzględnieniem Tatrzańskiego Parku Narodowego). W artykule postawiono hipotezy, że wraz ze wzrostem liczby turystów intensyfikuje się konflikt rekreacyjny oraz negatywne postrzeganie zachowań deprecjacyjnych i oddziaływania na środowisko przez turystów z większym doświadczeniem, cechujący się większym przywiązaniem oraz zależnością do omawianego obszaru. Ich weryfikacja doprowadza do wniosków, że osoby zależne od Tatr krytyczniej oceniają zachowania innych wpływających na środowisko. Turyści utożsamiający się z Tatrami bardziej liberalnie postrzegają oddziaływanie niektórych osób na środowisko, natomiast ci z większym doświadczeniem są mniej wrażliwi na zachowania deprecjacyjne innych. W przypadku pozostałych postawionych hipotez nie dowiedziono istotnych zależności pomiędzy doświadczeniem, zależnością od miejsca oraz tożsamością względem percepcji zachowań innych osób w Tatrach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the relationship between tourists' experience of, attachment to and dependence on the Tatras and their perception of the behaviour of other visitors to the region (particularly the Tatra National Park). The author hypothesizes that the growing number of tourists intensifies the recreational conflict and leads to the increasingly negative perception of depreciative behaviours and the environmental impact of tourism on the part of more experienced tourists, with a higher level of attachment to and dependence on the region in question. The author concludes that people dependent on the Tatra Mountains tend to be more critical in their assessment of tourist behaviours that have an impact on the local environment. Tourists who are emotionally attached to the Tatras are more liberal in their perception of the environmental impact of others, while those with more experience are less sensitive to the depreciative behaviour of others. In the case of the other hypotheses, there is no significant relationship between a person's experience of, dependence on and attachment to the region and the way they perceive other people's behaviour in the Tatra Mountains. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokszański Z., 1989, Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Bokszański Z., 2005, Tożsamości zbiorowe, Warszawa: WN PWN.
 3. Bowlby J., 2019, Przywiązanie, Warszawa: WN PWN.
 4. Cronbach L.J., 1951, Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests, Psychometrika, t. 22, nr 3: 297-334.
 5. Dutkowski M., 1995, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Hair J.F., Black W.C., Babin B., Anderson R.L., Tatham R.L., 2007, Multivariate Data Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
 7. Inkeles A., Smith D., 1984, Becoming Modern. Individual Change in Six Developing Countries, Cambridge: Harvard University Press.
 8. Jacob G.R., Schreyer R., 1980, Conflict in outdoor Recreation: A Theoretical Perspective, Journal of Leisure Research, 12(4): 368-380.
 9. Mamzer H., 2003, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań: WN UAM.
 10. Mandal A., Moro M., 2016, Skala przywiązania do miejsca - polska adaptacja The Measure of Place Attachment D. Williamsa i J. Vaske'a, Psychologia Społeczna 11, 2(37): 211-222.
 11. Nowacki M., 2014, "Konflikt rekreacyjny: przejawy, przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania", referat wygłoszony podczas konferencji naukowej "Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym" w dniach 12-13 listopada 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
 12. Pająk K., Dahlke P., Kvilinskyi O., 2016, Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9: 109-122.
 13. Rembowska K., 2000, Tożsamość lokalna i regionalna. Region łódzki, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3: 3-9.
 14. Schreyer R.M., Jacob G., White R., 1981, Environmental meaning as a determinant of spatial behavior in recreation: Proceedings of the Applied Geography Conferences, Binghamton: Department of Geography, State University of New York.
 15. Szczechowicz B., 2010, Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego - perspektywa konsumenta, Folia Turistica, Turystyka i Ekologia, nr 23: 115-134.
 16. Sztabiński F., Sztabiński P.B., 1997, Przywiązanie do miejsca zamieszkania jako wymiar polskiego tradycjonalizmu, w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa: IFiS PAN, 256-269.
 17. Wasilewski J., 2011, Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie, Studia Socjologiczne 1(200): 353-368.
 18. White D., Virden R., Riper C., 2008, Effects of Place Identity, Place Dependence, and Experience-Use History on Perceptions of Recreation Impacts in a Natural Setting, Springer.
 19. Williams D.R., Vaske J.J., 2016, The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach, Forest Science 49: 830-840.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu