BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębakowski Łukasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ preferencji podatkowych na wysokość klina podatkowego w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
The Influence of tax Preferences on the Tax Wedge in Poland and the European Union
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 181-197, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Klin podatkowy, Opodatkowanie pracy, Koszty pracy, Wynagrodzenia, Rynek pracy
Tax wedge, Labour taxation, Labour costs, Remuneration, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Opodatkowanie zasobów pracy jest jednym z czynników, który determinuje zachowania uczestników rynku pracy. Powszechnie uważa się, że wysokie obciążenia pozapłacowe demotywują do podjęcia pracy, ograniczają tworzenie nowych miejsc pracy, zachęcają do działania w szarej strefie. Istotny wpływ na redukcję opodatkowania wynagrodzeń ma system preferencji podatkowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian dotyczących poziomu klina podatkowego w państwach Unii Europejskiej w latach 2004-2016 oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu stosowane preferencje podatkowe wpływają na jego wysokość. Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie wniosku, że preferencje podatkowe w większości państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią ważny instrument polityki społecznej, jednakże skala ich zastosowania jest bardzo zróżnicowana. Pomimo że klin podatkowy w Polsce jest wyraźnie niższy od średniej unijnej, to możliwość rozliczania podatku wspólnie z małżonkiem oraz ulgi i zwolnienia z tytułu posiadania dzieci znacznie przyczyniają się do jego zmniejszenia. (abstrakt oryginalny)

Taxation of labour resources is one of the factors that determine the behaviour of labour market participants. Extensive non-wage burdens are commonly believed to demotivate job seekers from taking up a job, to limit the creation of new work places and to encourage companies to operate in the shadow economy. A system of tax preferences has a significant impact on reducing the level of wage taxation. The aim of the article is to present changes in the level of the tax wedge in European Union countries in the period 2004-2016 and to determine how tax preferences affect the size of the tax wedge. Based on the results of his study, the author concludes that in most EU member states tax preferences constitute an important instrument of social policy, although they are applied to a varying degree. Although the tax wedge in Poland is already considerably below the EU average, there are a number of possibilities of decreasing it even further by taking advantage of such options as joint taxation of spouses, various tax reliefs and exemptions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryndziak S., 2012, Wady preferencji podatkowych w kontekście bezpośrednich wydatków budżetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 52: 179-189.
 2. Bukowski M., 2005, Zatrudnienie w Polsce 2005, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych.
 3. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, 2005, Opodatkowanie pracy i wynagrodzenie minimalne. Wpływ na rynek pracy, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/analizy_i_raporty/opodatkowanie_pracy.pdf [dostęp: 4.12.2018].
 4. Gajda-Kantorowska M., 2013, Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, nr 6A(2): 115-125.
 5. Jarmołowicz W., Ziębakowski Ł., 2018, Koszty pracy i ich uwarunkowania w Polsce i Unii Europejskiej - perspektywa porównawcza, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 107: 281-303.
 6. Kędzierska-Szczepaniak A., 2013, Ulga prorodzinna - znaczenie budżetów gospodarstw domowych i jednostek samorządu terytorialnego, w: J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje. Zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Warszawa: Difin, 219-241.
 7. Knapińska M., 2012, Wspólny europejski rynek pracy. Geneza - rozwój - funkcjonowanie, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 8. Komisja Europejska, 2017, Economic and Financial Affairs. Tax and Benefits, http://europa.eu/economy_finance/db_indicators/tab/ [dostęp: 4.12.2018].
 9. Krajewska A., 2010, Podatki w Unii Europejskiej, Warszawa: PWE.
 10. Krajewska A., 2016, Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, nr 50(1): 669-679.
 11. Maier M., 2016, System zabezpieczenia emerytalnego a starzenie się społeczeństwa w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451: 230-239.
 12. Mazurek E., 2015, Konsekwencje zmian ulgi prorodzinnej w polskim systemie podatkowym, Śląski Przegląd Statystyczny, nr 13(19): 161-175.
 13. Mazurek-Chwiejczak M., 2016, Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD - studium porównawcze, Przedsiębiorstwo i Region, nr 8: 166-185.
 14. OECD, 2017, Taxing Wages 2016 Special Feature: Measuring the tax wedge on second earners, http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages-20725124.html [dostęp: 4.12.2018].
 15. Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa: WN PWN.
 16. Podstawka M., Deresz A., 2008, Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 5(20): 126-132.
 17. Polarczyk K., 2007, Klin podatkowy a bezrobocie, Analizy BAS, nr 17: 1-4.
 18. Polarczyk K., 2008, Opodatkowanie wynagrodzeń za pracę (składki i PIT) w państwach Unii Europejskiej, Analizy BAS, nr 6, 1-13.
 19. Rosiński R., 2013, Zmiany płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej w obliczu kryzysu finansów publicznych, Zarządzanie i Finanse, nr 2(3): 361-373.
 20. Skica T., Wołowiec T., 2013, Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej: wybrane aspekty, Rzeszów-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Naukowe Wydawnictwo IVG.
 21. Skórska A., 2016, Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 22. Szaban J.M., 2016, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa: Difin.
 23. Tomkiewicz J., 2011, Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej, w: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Warszawa: Wolter Kluwer Business, 96-104.
 24. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350.
 25. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. nr 137, poz. 887.
 26. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. poz. 195.
 27. Wąsowicz J., 2009, Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy - implikacje dla sytuacji na rynku pracy, w: D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 33-54.
 28. Żyżyński J., 2009, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: WN PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu