BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rowska-Sopel Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zjawisko zadłużenia i jego związek z wybranymi czynnikami
The Phenomenom of Debt and Its Connection with Selected Factors
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 199-217, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Finanse osobiste, Budżet gospodarstwa domowego, Redukcja zadłużenia, Zadłużenie gospodarstw domowych, Badania empiryczne
Indebtedness, Personal finance, Budgets of households, Debt reduction, Household debt, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Według raportu InfoDług przygotowanego w marcu 2020 r. na podstawie danych z baz: Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor oraz Biura Informacji Kredytowej liczba niespłacanych w 2019 r. zobowiązań w Polsce w stosunku do roku 2018 oraz 2017 utrzymuje tendencję wzrostową [InfoDług 2020]. Narastające problemy z regulowaniem zadłużenia oraz niewypłacalnością dłużników są przedmiotem uwagi i analiz. W artykule podjęto próbę zbadania zależności między złym stanem finansów dłużnika a poziomem jego wiedzy z zakresu finansów i bankowości oraz umiejętności i kompetencji w tym obszarze, a także stopnia znajomości zapisów w umowach kredytowych przed ich zatwierdzeniem, przeprowadzenia analizy wypłacalności przed zaciągnięciem zobowiązania oraz znajomości i stosowania metod redukowania zobowiązań. Badano także temat zdobywanej przez badanych wiedzy z uwzględnieniem obszarów z dziedziny prawa, takich jak przepisy egzekucyjne, upadłość konsumencka, przedawnienie długów, których znajomość kształtuje pozycję dłużnika wobec wierzyciela. (abstrakt oryginalny)

According to the InfoDług report published in March 2020 on the basis of data from the Economic Information Bureau Infomonitor and the Consumer Reporting Agency (Biuro Informacji Kredytowej), the number of unpaid liabilities in Poland in 2019 continues to increase, compared to 2018 and 2017. The growing problems with the repayment of liabilities and debtors' insolvency attract attention and are the subject of numerous analyses. This article presents a study in which the author investigates the relationship between the poor condition of the debtor's finances and the level of their financial and banking knowledge, skills and competences in this area. Other factors analysed in this respect include the knowledge of clauses in credit agreements before they are approved, the preparation of solvency analysis before entering into a legal obligation, knowledge and use of methods to reduce liabilities. The investigation also focuses on areas of knowledge acquired by respondents, taking into account specific areas of law, such as enforcement proceedings, consumer bankruptcy, the statute of limitations on debt, all of which determine the debtor's position with respect to the creditor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gębski Ł., 2013, Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych - problem finansowo-prawny czy społeczny?, Gospodarka Narodowa, nr 4: 83-108.
 2. Indicator Centrum Badań Marketingowych, 2020, Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020, marzec.
 3. InfoDług, 2020, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. Marzec 2020 - 36 edycja, Warszawa.
 4. Kapitalni.org 2017, Raport. Egzamin z wiedzy finansowej Polaków [dostęp: 18.01.2020].
 5. KRD 2018 - Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 2018, Dlaczego Polacy się zadłużają? Raport listopad 2018.
 6. Kuchciak I., 2013, Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych - przyczyna i skutek wykluczenia finansowego, Bezpieczny Bank, nr 2-3(51-52): 135-137.
 7. NBP 2015a - Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Instytutem Ekonomicznym, Narodowy Bank Polski, 2015, Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014, Warszawa.
 8. NBP 2015b - Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. Narodowy Bank Polski, 2015, Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015.
 9. Świecka B., 2009, Przyczyny niewypłacalności gospodarstw domowych: ujęcie teoretyczne, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 38: 509-516.
 10. Wałęga A., Wałęga G., 2018, O badaniach zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Statystyka w praktyce, Wiadomości Statystyczne, nr 9(688).
 11. Wiśniewska A., 2016, Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych, Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka, nr 1: 91-100.
 12. ZBP 2019 - Związek Banków Polskich, 2019, Raport InfoKredyt 2019, IV edycja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu