BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kęsoń Tadeusz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Planowanie obronne i cywilne w Polsce - uwarunkowania prawne a proces realizacji
Defence and Civil Planning in Poland - Legal Conditions and Implementation Process
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 1, s. 50-74, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie obronne, Planowanie strategiczne, Bezpieczeństwo narodowe
Defence planning, Strategic planning, National security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uregulowane prawnie procesy planowania obronnego i cywilnego powinny w skuteczny sposób przygotowywać struktury państwa do funkcjonowania zarówno w czasie pokoju i zagrożeń zewnętrznych, jak i w maksymalnie skuteczny sposób umożliwiać reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Wskazanie podmiotów uczestniczących w tych procesach i zawartości poszczególnych planów i programów niewątpliwie wyeliminowało wiele problemów organizacyjnych i decyzyjnych. Analiza procesów mających wpływ na przebieg planowania obronnego wykazała, że bezpieczeństwo państwa nie zawsze jest zasadniczą kwestią dla polityków, a troska o niezakłócone funkcjonowanie procesu planowania staje się nieistotna. Nieprzestrzegane są przez podmioty odgrywające zasadniczą rolę w procesie planowania obronnego terminy i postanowienia aktów prawnych wpływających na cykl planowania strategicznego w państwie.(abstrakt oryginalny)

Legally regulated processes of defence and civil planning should effectively prepare the structures of the state to function both in times of peace and external threats, as well as to respond to crisis situations in the most efficient way. Indication of entities participating in these processes and the content of individual plans and programmes undoubtedly eliminated many organizational and decision-making problems. Analysis of processes affecting the course of defence planning has shown that state security is not always a fundamental issue for politicians, and care for the undisrupted functioning of the planning process becomes irrelevant. The deadlines and provisions of legal acts influencing the cycle of strategic planning in the state are not respected by entities playing an essential role in the process of defence planning.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja nr 82/MON z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do planowania operacyjnego i przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i \ w czasie wojny" (Dz. Urzęd. MON z 2019 poz. 105).
 2. Interpelacja nr 29142 Posła Czesława Mroczka do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów obronnych państwa z dnia 26 stycznia 2019 r. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8. nsf/interpelacja.xsp?documentId=B577908DFDA62C8DC1258390004E3B35.
 3. Kęsoń Tadeusz. 2012. Bezpieczeństwa jako dyscyplina naukowa w obszarze nauk społecznych, wyzwanie czy powrót do korzeni dla polemologii? W Bezpieczeństwo - dyscyplina w obszarze nauk społecznych, 28. Łódź-Warszawa. Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Studia i Monografie nr 35.
 4. Kęsoń Tadeusz. 2014. Planowanie operacyjne w procesie realizacji zadań obronnych na przykładzie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - wybrane problemy. W Projektowanie planowania operacyjnego w administracji publicznej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, 135. Warszawa. Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 5. Kęsoń Tadeusz. 2014. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. W Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - praca zbiorowa, 79-80. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Kozub Marian. 2013. Myśleć strategiczni o bezpieczeństwie przyszłości. Warszawa: Wyd. AON.
 7. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza z dnia 27 marca 2019 r. na interpelację nr 29142 w sprawie planów obronnych państwa http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BAQJ M9&view=1.
 8. Onyszkiewicz Janusz. 1998. Rola Planowania Polityki Obronnej. W Seminar The Role of Defence Policy Planning, 10 i 162. Warszawa. Wyd. MON Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
 9. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej (M.P. Nr 16, poz. 225).
 10. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej (M.P. Nr 48, poz. 705).
 11. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej (M.P. poz. 697).
 12. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej (M.P. z 2019 r. poz. 15).
 13. Rosa Bogdan, Zalewski Andrzej. 2006. "Militaryzacja". Wiedza Obronna, Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Rok XXXIII, Nr 3/218: 91-114.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 42).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz 2136 z poźn. zm.).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 166, poz. 1090 z późn. zm.).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 210, poz. 1612).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855).
 21. Simon Jeffrey. 1998. Changing National Security Concept and Defence and Military Doctrines in Central and Eastern Europe. W Seminar The Role of Defence Policy Planning, 17 i 169. Warszawa Wyd. MON Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
 22. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131, poz. 1076).
 23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928 - tekst jednolity).
 24. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).
 25. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846).
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1932 - tekst jednolity).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu