BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masierek Edyta (Uniwersytet Łódzki), Szajerska Alicja
Tytuł
Kreowanie przestrzeni sąsiedzkich w obszarach rewitalizacji na przykładzie Włocławka
Creating Social Space in Revitalized Areas - a Case Study of Włocławek
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 49, s. 133-156, fot., rys., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Rewitalizacja urbanistyczna, Społeczności lokalne
City revitalization, Urban revitalization, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włocławek
Abstrakt
Artykuł zwraca uwagę na potrzebę tworzenia przestrzeni sąsiedzkich na obszarach rewitalizacji jako miejsc integracji i aktywności lokalnej społeczności. Przedstawia aktualne podejście do rewitalizacji w Polsce i sposobu wyznaczania terenów zdegradowanych. Wskazuje cechy przestrzeni sąsiedzkich. Prezentuje na przykładzie Włocławka, w jaki sposób można przygotować koncepcje zagospodarowania przestrzeni znajdujących się w gęstej zabudowie śródmiejskiej, tak aby były one przystosowane do potrzeb użytkowników, stwarzały okazję do nawiązywania relacji sąsiedzkich i jednocześnie wspomagały proces wychodzenia obszaru rewitalizacji z kryzysu. Artykuł może stanowić inspirację dla samorządów realizujących programy rewitalizacji. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to the need to create social spaces in revitalized areas as integration spots and places where local community life is activated. The article presents current approach to revitalization in Poland and the applied manner of designating degraded areas. Features of social space are presented. Using the example of Włocławek, it is shown how downtown areas characterized by high-density housing may be developed so that they are adapted to the needs of users, allow to establish relations with neighbours and, simultaneously, support the process of extricating the revitalized area out of crisis. The publication is of practical character and may serve as inspiration for self-governments implementing revitalization programmes.The main objective of the article was to propose new ways of using yards selected within the revitalised area in Włocławek, so that they indeed constitute social spaces and encourage to spend leisure time there. Complex approach to developing social space concepts was applied, basing among others on the analysis of the revitalized area, results of the completed urban inventory and opinions of the inhabitants. Different research methods have been applied, including - among others - SWOT analysis, to describe the revitalised area, in particular its problems, needs and potential. The results of urban inventory have been presented showing the current development stage of analysed areas. Moreover, proposed changes in space development have also been based on results of surveys conducted among users of the analysed areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alpopi C., Manole C. 2013. Integrated urban regeneration - solution for cities revitalize. Procedia Economics and Finance, 6: 178-185.
 2. Bierwiaczonek K. 2016. Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. Boryczka E. 2010. Partycypacja społeczna. [W:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115-136.
 4. Boryczka E. 2016. Rewitalizacja miast. [W:] Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. s. 167-193.
 5. Bryx M., Jadach-Sepioło A. 2009. Rewitalizacja miast w Niemczech. T. 3. Wyd. IRM, Kraków.
 6. Chmielewski J. 2010. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 7. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka. 2017. UM, Włocławek.
 8. Gehl J. 2013. Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Tłum. M.A. Urbańska. Wydawnictwo RAM. Kraków.
 9. Gehl J. 2014. Miasta dla ludzi. Tłum. S. Nogalski. Wydawnictwo RAM, Kraków.
 10. Godlewska-Majkowska H. 2008. Proces rewitalizacji starych okręgów przemysłowych. [W:] W. Morawski, A. Zawistowski (red.), Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 145-160.
 11. Hospers G.J. 2017. People, place and partnership: exploring strategies to revitalize town centres. European Spatial Research and Policy, 24(1): 65-79.
 12. Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wyd. Naukowe Scolar, Warszawa.
 13. Kaczmarek S. 2010. Rewitalizacja i krajobraz miejski. Kwestia społecznej odpowiedzialności. Studia Miejskie, 1: 283-290.
 14. Kamiński Z., Staszewska S. 2012. Rewitalizacja miejskich przestrzeni społecznych. [W:] J. Parysek (red.), Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań-Kalisz, s. 104-121.
 15. Kaźmierczak B., Pazder D. 2018. Complete Places Visioning - Collaborative and Problem-Based Learning in Urban Planning: Example of the Faculty of Architecture Poznan University of Technology in Poland. European Journal of Social Sciences Education and Research, 5(3): 85-91.
 16. Kotus J. 2019. Zapraszamy Państwa do rozmów...: wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Kotus J. 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 18. Kotus J. 2005. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 19. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 20. Libura H. 1990. Percepcja przestrzeni miejskiej. Rozwój regionalny-Rozwój lokalny-Samorząd terytorialny. Wyd. Programu CPBP, Warszawa.
 21. Lorens P. 2016. Kształtowanie programów rewitalizacji miast w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych//biuletyn komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju pan, 264: 10-25.
 22. Majer A. 2010. Socjologia i przestrzeń miejska. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
 23. Majer A. 2015. Mikropolis, Socjologia miasta osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Masierek E. 2016. Aktualne wyzwania rewitalizacyjne polskich miast na tle ich dotychczasowych doświadczeń. Problemy Rozwoju Miast, 4: 19-31.
 25. Masierek E. 2017. Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin. [W:] B. Bartosiewicz (red.), Małe miasta - wybrane zagadnienia, Space-Society-Economy, 22: 43-68.
 26. McCarthy J. 2012. Partnership, Collaborative Planning and Urban Regeneration. Ashgate.
 27. Mordwa S. 2013. Percepcja miast środkowej Polski. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Mrozowski J. 2017. Jakość przestrzeni społecznych w wybranych obszarach mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Rozprawa doktorska. Kraków.
 29. Piłat-Borcuch M. 2017. Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 30. Prałat J. 2012. Zieleń jako element recyklingu zdegradowanych przestrzeni miejskich na przykładzie ulicy św. Marcin w Poznaniu i wybranych zespołów podwórzy - projekt. Politechnika Poznańska Wydział Architektury, Poznań.
 31. Przywojska J. 2016. Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 32. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek. 2017. UM, Włocławek.
 33. Sikorska P. 2010. Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju: przyczyny zjawiska i kierunki działań naprawczych: przypadek Mazowsza. Mazowsze. Studia Regionalne, 5: 155-182.
 34. Skalski K. 2009. Rewitalizacja we Francji, zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Wyd. IRM, Kraków.
 35. Swianiewcz P., Krukowska J., Nowicka P. 2011. Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Wyd. Elipsa, Warszawa.
 36. Terelak A. 2017. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia. Opuscula Sociologica, 2(20): 63-89.
 37. Terelak A., Kołodziejczak S. 2019. Społeczna percepcja przestrzeni życia i rozwoju w perspektywie zakorzenienia w miejscu zamieszkania. [W:] Z. Rykiel (red.), Przestrzeń społeczna. Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Rzeszów, s. 157-174.
 38. Uchwała nr XLVI/91/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
 39. Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek.
 40. Uchwała nr XXXV/337/09 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 r.
 41. Uchwała nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.
 42. Uchwała nr 39/XXXII/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławka na lata 2005-2006 i lata następne.
 43. Ustawa o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.).
 44. Wallis A. 1977. Miasto i przestrzeń. PWN. Warszawa.
 45. Wallis A. 1990. Socjologia przestrzeni. Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa.
 46. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu