BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Cracow University of Economics)
Tytuł
Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results
Organizacyjne uczenie się a zatrudnialność w przedsiębiorstwach - wstępne wyniki badań empirycznych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), 61-73, tab., bibliogr. 25 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Kompetencje, Zatrudnialność, Organizacje uczące się, Badania empiryczne
Competences, Employability, Learning organisations, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M54, O15
summ., streszcz.
Paper financed thanks to Ministry of Science and Higher Education funding as assigned to the Faculty of Management of Cracow University of Economics for research conducted by young academics and doctoral students
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie, w opinii badanych pracowników, znaczenia organizacyjnego uczenia się w rozwijaniu zatrudnialności na współczesnym rynku pracy. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy wyników badań sondażowych. W pierwszej części artykułu zawarto teoretyczną charakterystykę relacji między organizacyjnym uczeniem się a zatrudnialnością. W drugiej natomiast omówiono metodę i próbę badawczą oraz wyniki sondażu diagnostycznego zrealizowanego wśród 184 pracowników z różnych organizacji w Polsce. Do zgromadzenia opinii zastosowano internetowy kwestionariusz ankiety wspomagany komputerowo (CAWI - Computer-Assisted Web Interview). Statystyczną analizę wyników badań przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu IBM Predictive Solution 5. Na zakończenie zaprezentowano ograniczenia zrealizowanych badań empirycznych oraz kierunki dalszych badań w analizowanym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The article's aim is to determine the importance of organizational learning in the development of employability on the modern labor market in the opinion of surveyed employees. A review of the literature on the subject and analysis of the results of the survey were conducted to this end. The first part of the article contains the theoretical characteristics of the relationship between organizational learning and employability. The second part discusses the method and the research sample as well as the results of a diagnostic survey carried out among 184 employees of various organizations from Poland. The Computer-Assisted Web Interview (CAWI) was utilized for this purpose. The statistical analysis of the study results was conducted using the IBM Predictive Solution 5 package. Finally, the limitations of the empirical research as carried out and directions of further research in the analyzed scope are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchelt B. and Jończyk J. A. (2018), Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach [Innovativeness as a determinant of physician employability by hospitals], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Wrocław University of Economics Research Papers], No. 511.
 2. Clarke M. and Patrickson M. (2008), The New Covenant of Employability, Employee Relations, Vol. 30, No. 2.
 3. Froehlich D. E., Segers M., Beausaert S., and Kremer M. (2019), On the Relation between Task-Variety, Social Informal Learning, and Employability, Vocations and Learning, No. 12.
 4. Gabor M. R., Blaga P., and Matis C. (2019), Supporting Employability by a Skills Assessment Innovative Tool: Sustainable Transnational Insights from Employers, Sustainability, Vol. 11, No. 12.
 5. Groot W. and Vann de Brink H. M. (2010), Education, Training and Employability, Applied Economics, Vol. 32, No. 5.
 6. Lin H. and Lee Y. (2017), A Study of the Influence of Organizational Learning on Employees' Innovative Behavior and Work Engagement by a Cross-level Examination, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 13, No. 7.
 7. Mahmoudi G., Rahimi V., Fani F., Jahani M. A., and Mahmoudjanloo S. (2018), A Comparison of the Levels of Organizational Learning in Hospitals, Based on Ownership Types, a Case Study in Iran, Gazi Medical Journal, Vol. 29, No. 4.
 8. Marzec I. (2015), Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji [Conditions for the development of employability in an organization], Katowice, Katowice University of Economics Press.
 9. Mikuła B. (2002), Modele przedsiębiorstwa przyszłości [Models of a company of the future], in Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., and Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku; wybrane koncepcje i metody [Managing a 21st-century company: Selected concepts and methods], Warsaw, Difin.
 10. Nauta A., Van Vianen A., Van der Heijden B., Van Dam K., and Willemsen M. (2009), Understanding the Factors that Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breadth Self-efficacy, Journal of Occupational and Organizational Psychology, No. 82.
 11. Opengart R. and Short D. C. (2002), Free Agent Learners: The New Career Model and Its Impact on Human Resource Development, International Journal of Lifelong Education, Vol. 21, No. 3.
 12. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi; strategie - procesy - metody [Human resource management: Strategies - processes - methods], Warsaw, PWE Polish Economic Publishers.
 13. Popova-Nowak I. V. and Cseh M. (2015), The Meaning of Organizational Learning: A Meta-Paradigm Perspective, Human Resource Development Review, Vol. 14, No. 3.
 14. Sienkiewicz Ł. (2010), Atrakcyjność zatrudnieniowa; problemy definicyjne i ich konsekwencje [Employment attractiveness: Definition issues and the consequences thereof], Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty [Education of Economists and Managers: Problems, Innovations, Projects], No. 2(16).
 15. Sparrhoff G. R. (2012), Learning for Employability: Managers' Self-Governance and Learning in Organizational Practices, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 46.
 16. Strużyna J., Ingram T., and Majowska M. (2009), Relacje pomiędzy klientami, pracownikami i departamentem zarządzania zasobami ludzkimi; podejście ewolucyjne [Relations among customers, employees, and the human resource management department], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 2.
 17. Świgoń M. (2014), Potencjał kariery studentów kierunków i specjalności informatologicznych [The career potential of information science students], Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja [Now - Man - Education], No. 66(2).
 18. Tentama F., Subardjo, and Abdillah M. H. (2019), Motivation to Learn and Social Support Determine Employability among Vocational High School Students, International Journal of Evaluation and Research in Education, Vol. 8, No. 2.
 19. Urbaniak B. (2010), Imperatyw kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy [The imperative of lifelong education in a knowledge-based economy], in Znajmiecka-Sikora M. and Roszko E. (Editors), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Monografia [The basics of lifelong education from A to Z: A monograph], Łódź, ego Publishers.
 20. Van der Heijden B., Boon J., Van der Klink M., and Meijs E. (2009), Employability Enhancement through Formal and Informal Learning: An Empirical Study among Dutch Non-Academic University Staff Members, International Journal of Training and Development, Vol. 13, No. 1.
 21. Van der Heijden B. I. J. M., Gorgievski M. J., and De Lange A. H. (2016), Learning at the Workplace and Sustainable Employability: A Multi-Source Model Moderated by Age, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 25, No. 1.
 22. Weldy T. G. and Gillis W. E. (2010), The Learning Organization: Variations at Different Organizational Levels, The Learning Organization, Vol. 17, No. 5.
 23. Wiśniewska S. (2015), Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market, Human Resource Management, No. 6.
 24. Wiśniewska S. (2016), Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu [Employability in the context of the social responsibility of business], in Ejdys J. (Editor), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu; aspekty teoretyczne i aplikacyjne [Social responsibility and sustainable development in management sciences: Theoretical and application aspects], Toruń, TNOiK SWU "Dom Organizatora" [The Organizer's Center].
 25. Wiśniewska S. (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji [Diversity management in developing the employability of workers in an organization], Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae [Studies and Materials: Miscellanea Oeconomicae], No. 1, Tome 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1670
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu