BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojka Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Semantic and Syntactic Interoperability Issuesin the Context of SDI
Interoperacyjność semantyczna i syntaktyczna w kontekście infrastruktury danych przestrzennych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/3, s. 5-20, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Wymiana danych, Informacja przestrzenna, Struktury danych
Exchange of data, Spatial information, Data structures
Abstrakt
Interoperacyjność jest jedną z podstawowych koncepcji infrastruktury danych przestrzennych (SDI), ponieważ wymiana i dostęp do danych przestrzennych są głównymi jej celami. Zagadnienie to jest ściśle związane z pojęciem schematu aplikacyjnego, który z kolei odgrywa kluczową rolę podczas interoperacyjnej wymiany danych i informacji przestrzennych w SDI. Stanowi on podstawę pomyślnej wymiany danych między dwoma systemami, ponieważ definiuje możliwą zawartość i strukturę danych, a więc obejmuje zarówno interoperacyjność semantyczną, jak i składniową. Problematyka ta pojawia się również w kilku innych kwestiach związanych z SDI, takich jak na przykład podejście oparte na modelu czy specyfikacje danych przestrzennych. Proces wymiany danych przestrzennych w SDI wymaga przygotowania schematów aplikacyjnych UML i GML, które obejmują interoperacyjność semantyczną i składniową. Opracowanie odpowiednich i poprawnych schematów aplikacyjnych może jednak nie być proste. Ponadto błędne lub zbyt złożone struktury danych mogą mieć negatywny wpływ na przebieg procesu wymiany danych. Głównym przedmiotem artykułu jest przedstawienie koncepcji interoperacyjności w SDI, w szczególności interoperacyjności semantycznej i składniowej, jak również omówienie roli schematów aplikacyjnych UML i GML podczas wymiany danych przestrzennych w SDI. Rozważania przeprowadzono na przykładzie europejskiej i krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Interoperability is one of the core concepts of Spatial Data Infrastructure due to the fact that exchange and access to spatial data is the foremost aim of any SDI. These issues are closely related to the concept of application schema that plays a significant role in interchanging spatial data and information across SDI. It is the basis of a successful data interchange between two systems as it defines the possible content and structure of data, thus it covers both semantic and syntactic interoperability. These matters also appear in a couple of questions concerning SDI including, among others, a model-driven approach and data specifications. Spatial data exchange through SDI involves UML and GML application schemas that comprise semantic and syntactic interoperability respectively. However, working out accurate and correct application schemas may be a challenge. Moreover, their faultiness or complexity may influence the ability to valid data interchange. The principal subject of this paper is to present the concept of interoperability in SDI, especially semantic and syntactic, as well as to discuss the role of UML and GML application schemas during the interoperable exchange of spatial data over SDI. Considerations were conducted focusing on the European SDI and the National SDI in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEN/TR 15449-1 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model. Brussels, Belgium, 2012.
 2. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographic Information. Systems and Science. John Wiley & Sons, Inc., USA, 2011.
 3. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). Official Journal of the European Union, L 108/1.
 4. ISO 19118:2011 Geographic information - Encoding. Geneva, Switzerland, 2011.
 5. Definition of Interoperability. Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), Chicago, USA, 2013.
 6. Dictionary of Military and Associated Terms. Department of Defense, Washington, USA, 2017.
 7. Glossary. Federal Emergency Management Agency, Washington, USA, 2017.
 8. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, USA, 1990.
 9. ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental terms, Geneva, Switzerland, 1993.
 10. ISO 19101-1:2014 Geographic Information - Reference model - Part 1: Fundamentals. Geneva, Switzerland, 2014.
 11. Bishr A.Y, Pundt H., Kuhn W., Radwan M.: Probing the Concept of Information Communities - A First Step Toward Semantic Interoperability. Interoperating Geographic Information Systems. [in:] Goodchild M., Egenhofer M., Fegeas R., Kottman C. (eds.), Interoperating Geographic Information Systems, The Springer International Series in Engineering and Computer Science, vol. 495, Springer, Boston, MA, pp. 55-69.
 12. Tóth K., Portele C., Illert A., Lutz M., Nunes de Lima V.: A Conceptual Model for Developing Interoperability Specifications in Spatial Data Infrastructures. JRC Reference Reports, Ispra, Italy, 2012.
 13. EIF and IDA eLink: advancing e government interoperability at pan European level. IDA Report. Interchange of Data between Administrations (IDA) Reports 21, European Commission, 2004.
 14. Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens. Community programme managed by the European Commission's Directorate-General for Informatics, 2009.
 15. European Interoperability Framework - Implementation Strategy. Annex 2 to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2017) 134 final, European Commission, Brussels, 2017.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dz.U. 2012 poz. 526.
 17. Tolk A., Muguira J.A.: The Levels of Conceptual Interoperability Model (LCIM). [in:] 2003 Fall Simulation Interoperability Workshop, Orlando, Florida, September 2003, 03F-SIW-007, IEEE CS Press, 2003.
 18. Turnitsa C.D.: Extending the Levels of Conceptual Interoperability Model. [in:] Summer Computer Simulation Conference 2005 (SCSC'05), Society for Modeling & Simulation International, 2005, pp. 479-487.
 19. Krishnamurthy R.S., St. Louis M.E.: Informatics and the Management of Surveillance Data. [in:] Lee L.M., Teutsch S.M., Thacker S.B., St. Louis M.E. (eds.), Principles and Practice of Public Health Surveillance, 3rd ed., Oxford University Press, New York, USA, 2010, pp. 65-87.
 20. Schenck D.A., Wilson P.R.: Information Modeling the EXPRESS Way. 1st ed. Oxford University Press, New York, USA, 1994.
 21. CEN/TR 15449-2:2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices. Brussels, Belgium, 2012.
 22. CEN/TR 15449-3:2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view. Brussels, Belgium, 2012.
 23. CEN/TR 15449-4:2013 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 4: Service centric view. Brussels, Belgium, 2013.
 24. CEN/TR 15449-5:2015 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 5: Validation and testing. Brussels, Belgium, 2015.
 25. Object Management Group, Model Driven Architecture (MDA), MDA Guide rev. 2.0, 2014.
 26. ISO 19103:2015 Geographic information - Conceptual schema language. Geneva, Switzerland, 2015.
 27. ISO 19109:2015 Geographic information - Rules for application schema. Geneva, Switzerland, 2015.
 28. ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML). Geneva, Switzerland, 2007.
 29. ISO 19131:2007 Geographic information - Data product specifications. Geneva, Switzerland, 2007.
 30. Chojka A.: Niejednoznaczność transformacji UML-GML [UML-GML Transformation Ambiguity]. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 11, no. 1 (58), 2013, pp. 21-33.
 31. Nebert D.D. (ed.): Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook. Version 2.0, GSDI, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu