BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr (AGH University of Science and Technology)
Tytuł
Labor Issues in Sociological Research into the Social Aspects of Industrialization : the Circle of Kazimierz Dobrowolski
Problematyka pracy w socjologicznych badaniach społecznych aspektów industrializacji w kręgu Kazimierza Dobrowolskiego
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), s. 11-24, bibliogr. 32 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Socjologia, Socjologia pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uprzemysłowienie
Sociology, Sociology of work, Human Resources Management (HRM), Industrialization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A14; L60; M54
summ., streszcz.
Dobrowolski Kazimierz
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie jednej z linii zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce - socjologii przemysłowej. W ramach tej subdyscypliny badania poświęcone społecznym aspektom industrializacji przeprowadzono w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W badaniach krakowskiego socjologa Kazimierza Dobrowolskiego analizowano ośrodki przemysłowe Małopolski. Podstawowe pytanie badawcze dotyczyło procesu kształtowania personelu przedsiębiorstw przemysłowych w związku z migracją ludności wiejskiej do ośrodków przemysłowych. Badanie wykazało społeczne i kulturowe uwarunkowania tego procesu, nie tylko wpływ kultury społeczności wiejskich na kształtowanie kultury pracy w przedsiębiorstwach, ale także wpływ doświadczenia pracy przemysłowej na życie i aspiracje kulturowe społeczności wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to present one of the lineages of human resource management in Poland-industrial sociology. It was within the framework of this subdiscipline that research devoted to the social aspects of industrialization was carried out in the nineteen-sixties and seventies. Studies conducted within the circle of the Cracovian sociologist, Kazimierz Dobrowolski, looked at the industrial centers of Lesser Poland. The primary research question involves the process of the shaping of industrial company personnel in connection with the migration of rural population to industrial centers. The research demonstrated the social and cultural conditions behind this process, not only the impact of the culture of rural com-munities on shaping work culture in companies, but also the influence of industrial work experience on the life and cultural aspirations of rural communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdziewicz P. (2014), Próba zinwentaryzowania i analizy zasadniczych nurtów socjologii pracy, przemysłu i organizacji w badaniach polskich do 1989 roku [An attempt at reviewing and analyzing the primary currents of the sociology of work, industry, and organization in Polish research up to the year 1989], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4 (98).
 2. Borkowska S., Editor (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [Human resources management in Poland: Past, present, and future], Wolter Kluwers, Warsaw.
 3. Czech A. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim piśmiennictwie organizatorskim [Human resource management in Polish organizational literature], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4 (98).
 4. Dobrowolski K. (1965), Przeobrażenia świadomości społecznej ludności chłopskiej w południowej Małopolsce po drugiej wojnie światowej [Transformation of social consciousness of the peasant population in southern Lesser Poland after the Second World War], in Sarapata A., Przemiany społeczne w Polsce Ludowej [The social transformation in Polish People's Republic], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 5. Dobrowolski K. (1967), Studia z pogranicza historii i socjologii [Studies on the border between history and sociology], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 6. Dobrowolski K. (1973), Teoria procesów żywiołowych w zarysie [An outline of the theory of spontaneous processes], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 7. Dobrowolski K. and Stojak A., Editors (1969), Studia nad załogą huty aluminium w Skawinie [Studies on the crew of the aluminum works in Skawina], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 8. Giermanowska E., Mrozowicki A., and Róg-Ilnicka J. (2019), Socjologia pracy w Polsce: Społeczno-gospodarcze i polityczne problemy instytucjonalizacji subdyscypliny. [The sociology of work in Poland: The socio-economic and political problems of the institutionalization of the subdiscipline], Przegląd Socjologiczny [Sociological Review], 3 (68).
 9. Giermanowska E., Kolasińska E., Mrozowicki A., and Róg-Ilnicka J. (2016), Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project "Doyens of the Sociology of Work," Warsaw Forum of Economic Sociology 7:1(13).
 10. Górski P. (2005), Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowiska naukowej organizacji, jego ideologii i działań organizatorskich w Polsce międzywojennej [Between the tradition of the intelligentsia and managerialism: A Study of the origins of the scientific labor organization movement, its ideology and organizational activities in interwar Poland], Jagiellonian University Press, Cracow.
 11. Górski P. (2016), Ludzka strona zarządzania: zagadnienia metodologiczne. [The human side of management: Methodological issues], Wrocław University of Economics Research Papers, no. 422.
 12. Górski P. (2020), Kazimierz Dobrowolski's Integral Method as a Theoretical and Methodological Proposal of Organization and Management Research in Historical Perspective, Problemy Zarządzania [Management Issues], vol. 18 no. 1 (85).
 13. Halpern E. (1970), Studia nad organizacją, funkcjonowaniem i przemianami załogi przedsiębiorstwa budowlanego w regionie krakowskim po II wojnie światowej [Studies on the organization, operation, and transformation of the crew of a construction company in the Cracow region after World War II], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 14. Herod C. (1969), Studia nad adaptacją młodzieży wiejskiej do pracy w zakładach przemysłowych powiatu chrzanowskiego [Studies on the adaptation of rural youth to work in the industrial plants of the Chrzanów powiat], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 15. Iwanicki Z. (1966), Badania Łódzkiego Ośrodka Socjologicznego w Bełchatowie [Research of the Łódź Sociological Center in Bełchatów], Przegląd Socjologiczny [Sociological Review], vol. 19, no. 2, pp. 169-172.
 16. Kilias J. (2017), Socjologia zakładowa w Polsce: stosowana nauka społeczna w ekonomii socjalistycznej [Company sociology in Poland: Applied social science and the socialist economy], Roczniki Historii Socjologii [Annals of the History of Sociology] vol. VII.
 17. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu [Postmodernism in management], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 18. Kowalski S. and Włodarek J. (1970), Pięćdziesiąt lat socjologii poznańskiej [Fifty years of Poznań sociology], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [The Legal, Economic, and Sociological Movement], 32, 1970, tome 2, pp. 39-65.
 19. Koźmiński A. K. (2010), Przedsiębiorcy i menadżerowie w procesie modernizacji zarządzania [Entrepreneurs and managers in the proces of management modernization], in Morawski W., Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje [The modernization of Poland: Structure, agencies, and institutions], WAiP Academic and Professional Publishers, Warsaw.
 20. Koźmiński A. K. and Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji [Development of organizational theory], Wolters Kluwer, Warsaw.
 21. Ludwiczyński A. and Trochimiuk R. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce [The Development of the human resource management concept in Poland], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management], no. 1.
 22. Morawski W. (1980), Strategia narzuconej industrializacji a społeczeństwo [The strategy of imposed industrialization and society], Studia Socjologiczne [Sociological Studies] No. 4.
 23. Piątkowski M. (2018), Poland: Europe's Growth Champion, Oxford University Press.
 24. Pietraszek E. (1966), Wiejscy robotnicy kopalń i hut: dynamika przemian społeczno-kulturowych w sierszańskim ośrodku górniczym w XIX i XX wieku [Rural mine and foundry workers: The dynamics of socio-cultural change in the Siersza mining center during the 19th and 20th centuries], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 25. Ratajczak Z. (1991), Elementy psychologii pracy [Elements of work psychology], Uniwersytet Śląski [Silesian University of Silesia], Katowice.
 26. Sagan I. (1995), Procesy uprzemysłowienia w powojennej Polsce [Industrialization processes of in postwar Poland], Gdańsk Scientific Society, Gdańsk.
 27. Sajkiewicz A. (2007), Rodowód zzl w Polsce [The Origins of HRM in Poland], in Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [Human resource management in Poland: Past, present, and future], Wolter Kluwers, Warsaw.
 28. Stawarz A. (1982), Przegląd problematyki badań nad kulturą robotniczą w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem badań najnowszych) [Review of the issues of research on worker culture in Poland (with particular emphasis on the latest research)], Etnografia Polska [Polish Ethnography], vol. XXVI, tome 1.
 29. Stojak A. (1964), Studium o górnikach kopalni "Janina" w Libiążu (1905-1960) [A study on the miners of the Janina Mine in Libiąż], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 30. Stojak A. (1967), Studia nad załogą Huty imienia Lenina [Studies on the crew of the Lenin Steelworks], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
 31. Strużyna J. (2014), Od redakcji, [From the Editor], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4 (98).
 32. Szczepański J. (1969), Przemysł i społeczeństwo w Polsce Ludowej [Industry and society in the Polish People's Republic], Ossolineum Publishing House, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1665
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu