BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Silesian University of Technology)
Tytuł
Changes in HR in the Polish Steel Industry Over the Last Thirty Years
Zmiany zasobów ludzkich w polskim przemyśle stalowym w ostatnim trzydziestoleciu
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), s. 25-42, rys., bibliogr. 52 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Restrukturyzacja zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przemysł stalowy
Human resources, Employment restructuring, Human Resources Management (HRM), Steel industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21
summ., streszcz.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono zmiany w strukturach zasobów ludzkich i zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskim przemyśle stalowym w okresie ostatnich trzydziestu lat. Od 1990 roku transformacja zasobów ludzkich jest trwałym elementem polskiej gospodarki. Zmiany w strukturze i zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce są fragmentem globalnego procesu rozwoju gospodarek, a dokonującego się w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci na świecie (a szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej). Prezentowany polski przemysł stalowy był objęty restrukturyzacją naprawczą w okresie transformacji polskiej gospodarki (lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku). Proces restrukturyzacji był realizowany szeroko i obejmował: restrukturyzację własnościową i majątkową, produktową i technologiczną, zatrudnienia i zarządzania. Po zakończeniu restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa przystąpiły do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym z aspektów konkurencyjności były i są zasoby ludzkie. Od początku okresu transformacji polskiej gospodarki wysiłki podejmowane w celu racjonalizacji zatrudnienia, a także zmiany struktur i zarządzania zasobami ludzkimi świadczą o rosnącej adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do wymogów konkurowania na rynkach światowych. W niniejszej publikacji dokonano charakterystyki zmian w strukturach i zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskim przemyśle stalowym. Wybór zakresu analizy podyktowany był dużą skalą realizowanych zmian i znajomością tematu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym przez autorkę publikacji. (abstrakt oryginalny)

The publication presents changes that took place in human resource structures and human resource management in the Polish steel industry over the last thirty years. Changes in the structure and management of human resources in Poland are part of the global process of economic development that has been taking place world-wide over the past few decades (especially in Central and Eastern Europe). The Polish steel industry underwent repair restructuring during the transformation of the Polish economy (1990s). A restructuring process was implemented extensively. It encompassed ownership and property, products and technology, and employment and management. Upon the conclusion of recovery restructuring, steel companies began to build a competitive advantage on the market. Human resources are one aspect of competitiveness. Since the beginning of the transition in the Polish economy, efforts to rationalize employment as well as changes in human resource structures and management demonstrate the increasing adaptability of Polish companies with respect to world market competition requirements. The publication characterizes changes in structures and human resource management in the Polish steel industry. The choice of scope of analysis was dictated by the large scale of changes implemented as well as knowledge concerning employment restructuring in the Polish steel industry as held by the author of the publication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Astor (2017), Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian? [The engineers of Industry 4.0: (Not)ready for changes], Astor Whitepaper, Cracow, accessed at https://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_Inzynierowie_4.0_whitepaper.pdf.
 2. Baden-Fuller C. W. F. (1989), Exit from Declining Industries and the Case of Steel Castings, The Economic Journal, vol. 99, pp. 949-61.
 3. Bednarczyk M. (1993), Działania dostosowawcze do Europejskiego Wspólnego Rynku [Adaptation to the European Common Market], Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw [Company Economics and Organization], no. 5.
 4. Bohdziewicz P. (2016), Kotwice kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Z: kilka wniosków dla zarządzania najmłodszą generacją pracowników [Career anchors of representatives of Generation Z: Some conclusions for managing the younger generation of employees], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6, pp. 57-74.
 5. Borowiecki R. (2003), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych [Managing the restructuring of economic processes], Difin, Warsaw.
 6. Borowiecki R. and Wysłocka E. (2003), Możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie [Possibilities and directions for optimizing production costs in Polish metallurgy], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Scientific Journals of the Cracow University of Economics], Journal no. 618, pp. 16-33.
 7. Brainard R. (1992), Internationalisierung von Forschung und Entwicklung, Stahl und Eisen, no. 9.
 8. Davis R. (2015), Industry 4.0. Digitalization for Productivity and Growth, accessed at http://europarl.europa.eu (August 27, 2016).
 9. Foltys J. (2007), Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali [A multifaceted outsourcing model: The example of the iron and steel industry], University of Silesia, Katowice.
 10. Gajdzik B. (2012), Sustainable Steelworks in Polish Market, Regional Formation and Development Studies, Journal of Social Sciences, Klaipeda University Social Science Faculty, no. 3 (8), Klaipeda, pp. 75-83.
 11. Gajdzik B. (2012a), Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie - analiza przypadku [Building employee engagement in the enterprise: A case study], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (85), pp. 68-88.
 12. Gajdzik B. (2012b), Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992-2010 [The metallurgical plant after restructuring: The dynamics of change in the domestic metallurgical sector over the years 1992-2010], Silesian University of Technology Press, Gliwice.
 13. Gajdzik B. (2013), World Class Manufacturing in Metallurgical Enterprise, Metalurgija [Metallurgy], no. 1, pp. 131-34.
 14. Gajdzik B. (2013a), Diagnosis of Employee Engagement in Metallurgical Enterprises, Metalurgija [Metallurgy], vol. 52, no. 1, pp. 139-142.
 15. Gajdzik B. (2013b), Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych w zestawieniach statystycznych i badaniach empirycznych [Restructuring of metallurgical enterprises: A statistical and empirical approach], Silesian University of Technology Press, Gliwice.
 16. Gajdzik B. (2015), Programy praca-życie w zarządzaniu różnorodnością [Work-life programs in diversity management], Organizacja i Zarządzanie [Organization & Management], Scientific Quarterly of the Silesian University of Technology, no. 2 (30), pp. 33-48.
 17. Gajdzik B. (2016), Zastosowanie metody 70-20-10 w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Application of the 70-20-10 method in a manufacturing company], Zarządzanie Przedsiębiorstwem [Company Management], no. 1 (XIX), pp. 8-12.
 18. Gajdzik B. (2018), Przejście od "work-life balance" do "tech-life harmony" w przemyśle 4.0 [The transition from "work-life balance" to "tech-life harmony" in Industry 4.0], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy [WSZOP University of Occupational Safety Management Scientific Papers], Katowice.
 19. Gajdzik B. (2019), Predyktywne i inteligentne utrzymanie urządzeń w Przemyśle 4.0 - maszyny wzmocnione o dane. Historia zmian w UR na przykładzie krajowego sektora stalowego [Predictive and intelligent maintenance in Industry 4.0. - Machines enhanced with data: The history of maintenance changes in the Polish steel industry], Gospodarka Materiałowa i Logistyka [Material Management and Logistics], no. 8, pp. 10-17.
 20. Gajdzik B. (2021), Steel Industry 4.0 - Opportunities and Threats for Poland Steel Industry, Metalurgija [Metallurgy], under review for printing.
 21. Gajdzik B. and Sroka W. (2012), Analytic Study of the Capital Restructuring Process in Metallurgical Enterprises around the World and in Poland, Metalurgija [Metallurgy], no. 2, vol. 51, pp. 265-268.
 22. Gajdzik B. and Szymszal J. (2015), Generation Gap Management in Restructured Metallurgical Enterprises in Poland, International Journal of Management and Economics, no. 47, July-September pp. 107-120; accessed at http://www.sgh.waw.pl/ijme/
 23. Gajdzik B. and Zagórska M. (2019), Trzydzieści lat rynku stalowego w Polsce [Thirty years of the steel market in Poland], Hutnik-Wiadomości Hutnicze [Steel-Worker - Steel-Worker News], no. 5 (86), pp. 154-158.
 24. Gabrusiewicz W. and Galicki J. (1995), Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie [Restructuring of employment in the company], in Borowiecki R. (Editor), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej [Restructuring companies in the process of market transformation], TNOiK and the Cracow University of Economics.
 25. Geissbauer R., Vedso J., and Schrauf S. (2016), Industry 4.0: Building the Digital Enterprise, Global Industry 4.0 Survey, PWC.
 26. Godziszewski B. (1997), Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw [Globalization as a competitive challenge for Polish companies], Przegląd Organizacji [Organization Overview], no. 4.
 27. Grygielski M. (2016), Nowe pokolenie zmienia świat komunikacji biznesowej. Raport Mobilności w biznesie, [A new generation is changing the world of business communication: Business Mobility Report], Małe i Średnie Przedsiębiorstwa [Small and Large Companies], no. 7/8 (111/112).
 28. Hansson A. H. (1991), Are East European Industrial Enterprises Too Big or Too Small? World Institute for Development Economics Research, Helsinki.
 29. Jakóbik W. (1996), Polityka otwierania gospodarki w okresie transformacji [The policy of opening up the economy during a transformation period], Gospodarka Narodowa [National Economy], no. 3.
 30. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników [Human capital management and employee engagement level], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4, pp. 57-66.
 31. Kharas H. J. (1991), Restructuring Socialist Industry: Poland's Experience in 1990, World Bank Discussion Papers, The World Bank, Washington, D.C., accessed at agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US2012418703.
 32. Kotelska J. (2019), Restructuring Conditions for Traditional Enterprises in Poland, Silesian University of Technology Journals, Organization & Management, no. 134, pp. 93-108.
 33. Kornai J. (1990), The Road to a Free Economy, W. W. Norton and Co., New York.
 34. Krajewski S. (2009), Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw [Privatization, restructuring, and the competitiveness of Polish companies], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 35. Lipton D. and Sachs J. (1990a), Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, Brookings Papers on Economic Activity, no. 1, pp. 75-133.
 36. Lipton D. and Sachs J. (1990b), Privatization in Eastern Europe: The Case of Poland, Brookings Papers on Economic Activity, no. 2.
 37. Mayo S. K. and Stein J. I. (June 1988), Housing and Labor Market Distortions in Poland: Linkages and Policy Implications, Report INU 25, World Bank.
 38. Mazurkiewicz A. and Moczulska M. (2015), Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych) [The expectations of young people in the context of their professional activity in light of the results of empirical research], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 5 (100)/14, pp. 57-68.
 39. Morecka Z. (1999), Skutki likwidacji i ograniczenia działalności socjalnej i kulturalnej zakładów pracy [The effects of the liquidation and reduction of social and cultural activities in workplaces], Institute of Labor and Social Studies, Warsaw.
 40. Nalepka A. (1998), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zakres, kierunki, metody [Company restructuring: Scope, directions, and methods], Cracow University of Economics Press.
 41. Nita Z. (1997), Prywatyzacja czynnikiem zmian w metalurgii żelaza [Privatization, a factor for changes in iron metallurgy], Rzeczpospolita [Republic], Metalurgia [Metallurgy], part II, no. 101.
 42. Paduch J. and Barszcz E. (2000a), Restrukturyzacja zatrudnienia w krajowym hutnictwie na tle przemian w hutnictwie światowym [Restructuring of employment in Polish metallurgy against the background of changes in world metallurgy], Prace Instytutu Metalurgii Żelaza [Institute for Ferrous Metallurgy Papers], no. 2, Gliwice.
 43. Paduch J., Barszcz E., Kłos I., and Bogolubow J. (2000b), Postęp restrukturyzacji zatrudnienia w polskim hutnictwie [The progress of employment restructuring in Polish metallurgy], Hutnik-Wiadomości Hutnicze [Steel-Worker - Steel-Worker News], no. 2.
 44. Polish Steel Industry (reports from 2000 to 2019), Polish Steel Association, Katowice, accessed at www.hiph.org.pl.
 45. Puchała E. (2001), Zmiany w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach publicznych i sprywatyzowanych [Changes in employment in public and privatized companies] in Mączyńska E. (Editor), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki [The restructuring of enterprises in the transformation of the Polish economy], vol. 1, DiG, Warsaw.
 46. Restrukturyzacja przemysłu hutnictwa żelaza i stali, w latach 1992-2002 [The restructuring of the iron and steel industry, from 1992 to 2002], November 1996, Ministry of Industry and Trade, Warsaw.
 47. Roczniki statystyczne przemysłu [Industry Statistical Yearbooks], yearbooks from 1994 to 2010, GUS Statistics Poland, Warsaw.
 48. Stachowicz J. K. (2001), Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych [Management of strategic reorientation processes in traditional industry companies], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 49. Steel Statistical Yearbooks (reports from 2010 to 2018), World Steel Association.
 50. Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja i globalizacja przedsiębiorstw [Restructuring, consolidation, and globalization of companies], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 51. Szmal A. (2004), Uwarunkowania i czynniki rozwoju przedsiębiorstw tworzonych w procesie transformacji hutnictwa i górnictwa [Developmental conditions and factors of enterprises created in the process of metallurgy and mining transformation], Silesian University of Technology Press, Gliwice.
 52. World Steel in Figures (reports from 2010 to 2018), World Steel Association.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1666
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu