BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Katarzyna (AGH University of Science and Technology), Kowalik Wojciech (AGH University of Science and Technology in Cracow)
Tytuł
Changes in the Discourse on Corporate Social Responsibility : a Case Study, the Example of a Trade Journal in the Field of Human Resource Management
Zmiany w dyskursie prowadzonym na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : studium przypadku na przykładzie czasopisma branżowego z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), s. 43-60, rys., bibliogr. 33 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Prasa, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Human Resources Management (HRM), Press, Case study
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M120, M140, M540
summ., streszcz.
Abstrakt
Od ponad dwóch dekad pojęcie społecznej odpowiedzialności jest obecne w literaturze i praktyce polskich przedsiębiorstw. Transformacja ustrojowa, okresy rozkwitu i spowolnienia gospodarczego, wpływy zewnętrzne powodowane procesami globalizacyjnymi, internacjonalizacja niosąca ze sobą międzynarodowe standardy oraz przykłady różnego rodzaju praktyk zarządzania, jak też wpływy lokalne - zmiany świadomości pracowników i konsumentów, miały wpływ na zmiany w sposobie rozumienia odpowiedzialności przedsiębiorstw w otoczeniu społecznym. Celem niniejszego opracowania był opis zmian w sposobie prezentowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz powiązanych praktyk z obszaru zarządzania ludźmi wobec specjalistów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Analizie poddano artykuły ukazujące się w okresie od 2003 do 2020 roku w czasopiśmie "Personel i Zarządzanie", które jest jednym z najpoczytniejszych pism branżowych skierowanych do specjalistów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przeprowadzone badania pokazują, że sposób komunikowania i przedstawiania CSR zmienia się w czasie, natomiast w ostatnich latach koncepcja CSR wykorzystywana jest jako sygnał dla zwrócenia uwagi na wybrane praktyki zarządzania ludźmi. (abstrakt oryginalny)

The concept of social responsibility has been present in both the literature as well as the practice of Polish enterprises for over two decades. Systemic transformation, periods of prosperity and economic slowdown, external influences stemming from globalization processes, internationalization entailing international standards, and examples of different types of management practices as well as local influences-changes in awareness among employees and consumers-have had an impact on changes in the understanding of corporate responsibility in the social environment. The aim of the paper is to describe changes in the method of presenting the concept of corporate social responsibility (CSR) and related practices in human resource management to specialists dealing with people management. The analysis encompasses articles published between 2003 and 2020 in Personel i Zarządzanie [Personnel and Management]-one of the most widely read industry magazines addressed to specialists dealing with human resource management. The conducted research shows that the way in which CSR is communicated and presented changes over time, where in recent years the CSR concept has been used as a signal to draw attention to selected human management practices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilera R. V., Desender K., Bednar M. K., and J. H. Lee (2015), Connecting the Dots: Bringing External Corporate Governance into the Corporate Governance Puzzle, The Academy of Management Annals, no. 9, z 1, pp. 483-573.
 2. Antczak Z. (2014), Ku kapitałowi ludzkiemu: trendy ewolucji funkcji personalnej w trakcie ćwierćwiecza transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce. [Towards human capital: Trends in the evolution of the personnel function over a quarter of a century of economic-social transformation in Poland], in Stor M. and Listwan T. (Editors), Wrocław University of Economics Research Papers, no. 349, pp. 9-23.
 3. Aust (Ehnert) I., Matthews B., and Muller-Camen M. (2019), Common Good HRM: A Paradigm Shift in Sustainable HRM? Human Resource Management Review, published online, August 19, 2019, https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100705.
 4. Balcerak A. (2015), Metamorfozy modnych koncepcji zarządzania na przykładzie społecznej odpowiedzialności biznesu [Metamorphoses of fashionable management ideas: The case of CSR], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management] no. 3(168), pp. 23-44.
 5. Barrena-Martínez J., López-Fernández M., and Romero-Fernández P. M. (2019), Towards a Configuration of Socially Responsible Human Resource Management Policies and Practices: Findings from an Academic Consensus, The International Journal of Human Resource Management, no. 30(17), pp. 2544-2580.
 6. Beck-Krala E. and Klimkiewicz K. (2017), Rewards Programs Supporting Organizational Environmental Policies, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6 (119), pp. 41-54.
 7. Bhattacharya C., Sen S., and Korschun D. (2008), Using Corporate Social Responsibility to Win the War for Talent, MIT Sloan Management Review, vol. 49, no. 2.
 8. Borkowska S. (2006), Corporate Social Responsibility: A New HRM Dimension, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6, pp. 47-65.
 9. Bushee B. J., Core J. E., Guay W., and Hamm S. J. W. (2010), The Role of the Business Press as an Information Intermediary, Journal of Accounting Research, 48(1), pp. 1-19.
 10. Chojnacka E. and Wiśniewska J. (2016), Raportowanie danych CSR w Polsce [Reporting on CSR data in Poland], in Wrocław University of Economics Research Papers, no. 436, pp. 55-63.
 11. DiMaggio P. J. and Powell W. W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, no. 48(2).
 12. European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of Region: A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM (2011) 681, accessed on April 4, 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF.
 13. Filek J. (2010), The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland, in Fryzel B. and Dembinski P. H. (Editors), The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Palgrave Macmillan, London.
 14. Górski P. (2018), Perspektywa historyczna w badaniu praktyki i koncepcji zarządzania ludźmi [The historical perspective in studying the practice and concept of managing people], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2, pp. 49-61.
 15. Guthey E. and Morsing M. (2014), CSR and the Mediated Emergence of Strategic Ambiguity, Journal of Business Ethics, no. 120(4), pp. 555-569.
 16. Ha L. (2015), The Role of the Trade Press in Promoting Professional Ethics in the Advertising Industry: The Case of the TV Quiz Scandal 1958-60, in Wilson E. and Hair, Jr. J. (Editors), Proceedings of the 1997 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference - Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham.
 17. Klimkiewicz K. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej [Corporate social responsibility as an expression of organizational culture], in Pisz Z. and M. Rojek-Nowosielska (Editors), Wrocław University of Economics Research Papers, no. 156, pp. 136-146.
 18. Klimkiewicz K. and Beck-Krala E. (2019), Sustainable Reward Systems Design from the Perspective of HR Professionals, Organization and Management, no. 2 (185), pp. 81-96.
 19. Klimkiewicz K. and Oltra V. (2017), Does CSR Enhance Employer Attractiveness? The Role of Millennial Job Seekers' Attitudes, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, no. 24, pp. 449-463.
 20. Kowalik W. (2009), Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji [The role of the leader in shaping corporate social responsibility], in Banaszak S. and Doktór K. (Editors), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania [Sociological, pedagogical, and psychological issues of organization and management], Poznań, WSKiZ University of Communications and Management Press, pp. 1019-1028.
 21. Leś E. (2001), Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce [An outline of the history of charity and philanthropy in Poland], Warsaw, Prószyński & Co. Publishing House.
 22. Lewicka-Strzałecka A. (2017), Czy standaryzacja CSR sprzyja odpowiedzialności biznesu? [Does CSR standardization promote business responsibility?], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [The legal, economic, and sociological movement], LXXIX, no. 4, pp. 226-236.
 23. Marczewska M. (2016), Teorie neoinstytucjonalne [Neo-institutional theories], in Klincewicz K. (Editor), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych [Management, organizations, and organizing: Review of theoretical perspectives], University of Warsaw Faculty of Management Press, Warsaw.
 24. Matten D. and Moon J. (2008) "Implicit" and "Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility, Academy of Management Review, no. 33(2), pp. 404-424.
 25. Pocztowski A. and Urbaniak B. (2006), Trends in Human Resource Management (Poland), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6, pp. 115-113.
 26. Rok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu [The foundations of corporate social responsibility], Poltext.
 27. Scherer A. and Picot A. (2008), Unternehmensethik und Corporate Social Responsibility, Zeitschrift fuer betriebswirtschaftliche Forschung, no. 58 (8), pp. 1-25.
 28. Syper-Jędrzejak M. (2014), Narzędzia wspierania równowagi praca-życie - wybrane przykłady z praktyki gospodarczej [Tools supporting work-life balance: Selected examples from economic practice], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1 (96), pp. 153-163.
 29. Szczupaczyński J. (2010), Postawy moralne menedżerów a ZZL w przedsiębiorstwie [The moral stance of managers and human resource management in the company], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2, pp. 81-93.
 30. Urbaniak B. (2017), Colorful Human Resource Management: What Are We Talking About? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6 (119), pp. 9-19.
 31. Voegtlin C. and Greenwood M. (2016), Corporate Social Responsibility and Human Resource Management: A Systematic Review and Conceptual Analysis, Human Resource Management Review, no. 26, pp. 181-197.
 32. Zaleśna A. (2018), Informacje przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych dla przyszłych pracowników [Information for future employees by socially responsible companies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 33. Personel i Zarządzanie [Personnel and Management], 2003-2020, https://personel.infor.pl (Accessed on April 25, 2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1669
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu