BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Paweł (The State University of Applied Sciences in Płock, Poland)
Tytuł
Feedforward Neural Networks and the Forecasting of Multi-Sectional Demand for Telecom Services : a Comparative Study of Effectiveness for Hourly Data
Jednokierunkowe sieci neuronowe w prognozowaniu wieloprzekrojowego popytu na usługi telefoniczne - porównawcze badania efektywności dla danych godzinowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 13-25, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Prognozowanie, Modele referencyjne
Neural networks, Forecasting, Reference models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C45, C53, D24.
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowane wyniki badań są związane z systemem prognostycznym przeznaczonym dla operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ są skoncentrowane na sposobie konstrukcji modelu do efektywnego prognozowania popytu na usługi połączeniowe. Artykuł zawiera wyniki porównawczych badań efektywności modelu sieci neuronowej i modelu regresyjno-neuronowego (zintegrowanego) w zakresie krótkookresowego prognozowania zapotrzebowania na usługi telefoniczne. Jako model sieci neuronowej zastosowany został model sieci jednokierunkowej. Model regresyjno-neuronowy został zbudowany na podstawie połączenia dychotomicznej regresji liniowej wieloprzekrojowego popytu i jednokierunkowej sieci neuronowej, która służyła do modelowania reszt modelu regresji (tj. pozostałej zmienności). Zmienną objaśnianą były sumowane co godzinę liczby sekund rozmów wychodzących z sieci wybranego operatora. Połączenia telefoniczne były analizowane pod względem: typów doby, kategorii połączeń i grup abonentów. Wyszczególniono 35 zmiennych objaśniających, które wykorzystano w procesie estymacji obu porównywanych modeli. Stwierdzono, że model regresyjno-neuronowy charakteryzuje się większymi możliwościami aproksymacyjnymi i predykcyjnymi niż niezintegrowany model neuronowy. (abstrakt oryginalny)

The presented research focuses on the construction of a model to effectively forecast demand for connection services - it is thus relevant to the Prediction System (PS) of telecom operators. The article contains results of comparative studies regarding the effectiveness of neural network models and regressive-neural (integrated) models, in terms of their short-term forecasting abilities for multi-sectional demand of telecom services. The feedforward neural network was used as the neural network model. A regressive-neural model was constructed by fusing the dichotomous linear regression of multi-sectional demand and the feedforward neural network that was used to model the residuals of the regression model (i.e. the residual variability). The response variable was the hourly counted seconds of outgoing calls within the framework of the selected operator network. The calls were analysed within: type of 24 hours (e.g. weekday/weekend), connection categories, and subscriber groups. For both compared models 35 explanatory variables were specified and used in the estimation process. The results show that the regressive-neural model is characterised by higher approximation and predictive capabilities than the non-integrated neural model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. (1994). Time Series Analysis. Forecasting and Control. Prentice Hall, Englewood Clifs.
 2. Daft, R.L., Marcic, D. (2011). Understanding Management. South-Western Cengage Learning, Mason.
 3. Dittmann, P., Szabela-Pasierbińska, E., Dittmann, I., Szpulak, A. (2011). Prognozowanie w za rządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 4. Griffin, R. (2015). Fundamentals of Management. Cengage Learning, Boston.
 5. Kaczmarczyk, P. (2006). Neuronowe i regresyjno-neuronowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Empiryczna weryfikacja porównawcza. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, 5, 209-218.
 6. Kaczmarczyk, P. (2016). Integrated Model of Demand for Telephone Services in Terms of Mi croeconometrics. Folia Oeconomica Stetinensia, 16, 72-83. https://doi. org/10.1515/foli-2016-0026
 7. Kaczmarczyk, P. (2017). Microeconometric Analysis of Telecommunication Services Market with the Use of SARIMA Models. Dynamic Econometric Models, 17, 41-57. https://doi.org/10.12775/DEM.2017.003
 8. Makridakis, S., Wheelwright, S.C. (1989). Forecasting Methods for Management. J. Wiley, New York.
 9. Makridakis, S., Wheelwright, S.C., Hyndman, R.J. (1998). Forecasting Methods and Applica tions. J. Wiley, New York.
 10. Masters, T. (1993). Practical Neural Network Recipes in C++. Academic Press, Inc, San Diego.
 11. Rojas, R. (2013). Neural Networks: A systematic introduction. Springer Science & Business Media, Berlin.
 12. Smith, K.A., Gupta, J.N.D. (2002). Neural Networks in Business: Techniques an Applications. PA: Idea Group Publishing, Hershey.
 13. Tiliouine, H. (2007). Comparative study of learning methods for artificial network. Pomiary Automatyka Kontrola, 4, 117-121.
 14. Zhang G.P. (2004). Neural Networks in Business Forecasting. PA: Idea Group Publishing, Hershey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu