BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Maria T. (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
A Researcher's View on the Proposal of Legal Regulations Regarding Major Accident Hazard Assessment in the Land Use Planning Process in Poland
Opinia badacza o projekcie przepisów prawnych dotyczących oceny zagrożenia poważną awarią w procesie planowania przestrzennego w Polsce
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/3, s. 41-61, rys., tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Przemysł, Odpady niebezpieczne, Regulacje prawne
Spatial planning, Industry, Hazardous wastes, Legal regulations
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenów wokół niebezpiecznych zakładów przemysłowych i opinie autorki o projekcie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania odległości bezpiecznej od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakładów typu Seveso). W Polsce brak jest obecnie przepisów prawnych dotyczących metody oceny zagrożenia poważną awarią wokół zakładów typu Seveso. Metoda typowych odległości bezpiecznych, rekomendowana w opracowaniu z 2007 roku zatytułowanym Metodologia wyznaczania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie, nie jest obowiązkowa do stosowania. Autorka podtrzymuje swoje zdanie wyrażone po raz pierwszy w 2015 roku, że polskie regulacje prawne dotyczące sposobu wyznaczania odległości bezpiecznej od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w postaci ministerialnego rozporządzenia bezsprzecznie są potrzebne. Jeśli rozporządzenie zostanie wydane, przyczyni się do pełniejszego wdrożenia dyrektywy 2012/18/UE i ujednolicenia metody określania bezpiecznej odległości w całym kraju. Podejście, w którym wyznaczane są skutki potencjalnych poważnych awarii, wydaje się racjonalną opcją w polskich warunkach. Autorka sugeruje rozszerzenie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska i określenie w nim referencyjnych narzędzi matematycznego modelowania skutków poważnych awarii. Warto jest również rozważyć wprowadzenie w postaci regulacji prawnych rozszerzonego opisu obszarów przeznaczonych pod lokalizację zakładów typu Seveso do wykorzystania w dokumentach planistycznych. (abstrakt oryginalny)

This paper aims at reviewing the core Polish regulations on land use planning (LUP) around hazardous plants and presenting a researcher's view on the proposal of a ministerial ordinance on safety distance determination from the plants creating a major accident hazard (Seveso establishments). Currently there are no legal regulations concerning the method of safety distance deter mination from Seveso establishments in Poland. The method of generic distances recommended in the Polish guidelines from 2007 is not mandatory. The author stands by her opinion expressed for the first time in 2015 that Polish legal regulations on safety distance determination from Seveso establishments formulated as a ministerial ordinance are indisputably needed. If the ordinance is issued, it will contribute to a more complete implementation of the Direc tive 2012/18/EU and will allow nationwide unification of the method of safety distance determination. The consequence-based approach seems a reasonable option in Polish conditions. This researcher suggests an extension of the draft of the ordinance by introducing a reference tool for the mathematical modelling of accident consequences. It is also worth considering the introduction of legal norms for the description of areas designed in the spatial planning documents for the location of Seveso establishments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC. Official Journal of Euro-pean Union No. L197/1, 24 July 2012.
 2. Christou M., Amendola A., Smeder M.: The control of major accident hazards: The land-use planning issue. Journal of Hazardous Material, vol. 65, 1999, pp. 157-178.
 3. Christou M.D., Mattarelli M.: Land-use planning in the vicinity of chemical sites: Risk-informed decision making at a local community level. Journal of Hazardous Materials, vol. 78, 2000, pp. 191-222.
 4. Projekt z dnia 26 marca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [Draft of 26 march 2019 of the ordinance of the Ministry of Environment on the determination of the safety distance from the plants creating major accident hazards].https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306856/katalog/12483014[access: 8.02.2020].
 5. Małaczyński M., Bańkowska B., Wieszczeczyński T.: Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie. GIOŚ, Warszawa 2007.
 6. Małaczyński M., Bańkowska B., Wieszczeczyński T.: Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie. Aktualizacja. GIOŚ, Warszawa 2010.
 7. Markiewicz M.T.: Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie miasta Poznania. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, t. 40, nr 4, 2015, pp. 15-27.
 8. Markiewicz M.T.: Analysis of spatial planning documents and strategic environmental assessment reports with regard to hazards of major industrial accident: a case study involving six Polish cities. Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, no. 3, 2020, pp. 18269-18286.
 9. Wiśniewski W., Sobieszek G., Połeć B.: Prevention of major industrial accidents - Case study using the example of the Mazowieckie Voivodeship.Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, t. 51, nr 3, 2018, pp. 50-69.
 10. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015 poz. 1434 [Act of 23 July 2015 amending the Environmental protection law and other acts. Journal of Laws of 2015, item 1434].
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm. [Act of 27 April 2001 - Environmental protection law. Journal of Laws of 2001, no. 62, item 627].
 12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. 1991 nr 88, poz. 400 z późn. zm. [Act of 24 August 1991 on the State Fire Service. Journal of Laws of 1991, no. 88, item 400].
 13. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 1991 nr 77, poz. 335 z późn. zm. [Act of 20 July 1991 on the Inspection for Environmental Protection, Journal of Laws of 1991, no. 77, item 335].
 14. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227 [Act of 3 October 2008 on making available information about environment its protection, the public's participation in environmental protection, as well as on environmental impact assessment. Journal of Laws of 2008, no. 199, item 1227].
 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zm. [Act of 27 March 2003 on spatial planning and land-use management. Journal of Laws of 2003, no. 80, item 717].
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dz.U. 2002 nr 175, poz. 1439 [Ordinance of the Ministry of Environment of 9 October 2002 on the method of submitting to the voivode information on the type, quantity and location of substances posing a particular threat to the environment. Journal of Laws of 2002, no. 175, item 1439].
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2002 nr 78, poz. 712 [Ordinance of the Ministry of Environment of 4 June 2002 on the detailed scope of information that is required to be made public by the Province Commander of the State Fire Service. Journal of Laws of 2002, no. 78, item 712].
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dz.U. 2003 nr 5, poz. 58 [Ordinance of the Ministry of Environment of 30 December 2002 on major accidents that are subject to notify the Chief Inspector of Environmental Protection. Journal of Laws of 2003, no. 5, item 58].
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dz.U. 2016 poz. 799 [Ordinance of the Ministry of Environment of 18 May 2016 amending the regulation on major accidents covered by the obligation to notify the Chief Inspector of Environmental Protection.Journal of Laws of 2016, item 799].
 20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadza-nych przez Państwową Straż Pożarną.Dz.U. 2005 nr 225, poz. 1934 [Ordinance of the Ministry of Interior Affairs and Administration of 24 October 2005 on the control-recognition actions carried out by the State Fire Service. Journal of Laws of 2005, no. 225, item 1934].
 21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Dz.U. 2016 poz. 138 [Ordinance of the Ministry of Development of 29 January 2016 on the types and quantities of dangerous substances which presence at the plant decides the plant to be classified as the lower tier establishment or the upper tier establishment. Journal of Laws of 2016, item 138].
 22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku. Dz.U. 2016 poz. 287 [Ordinance of the Ministry of Development of 23 February 2016 on the requirements to be met by the safety report for the upper tier establishment. Journal of Laws of 2016, item 287].
 23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze. Dz.U. 2016, poz. 821 [Ordinance of the Ministry of Interior and Administration of 8 June 2016 on the requirements to be met by the emergency plans.Journal of Laws of 2016, item 821].
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dz.U. 2004 nr 118, poz. 1233 [Ordinance of the Ministry of Infrastructure of 28 April 2004 on the scope of the draft of the study of conditions and directions for the spatial development of the municipality. Journal of Laws of 2004, no. 118, item 1233].
 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go.Dz.U. 2003 nr 164, poz. 1587 [Ordinance of the Ministry of Infrastructure of 26 August 2003 on the scope of the draft of the local spatial development plan.Journal of Laws of 2003, no. 164, item 1587].
 26. Bieda A., Hanus P., Hycner R.: Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych. Wydawnictwo Gall, Katowice 2012.
 27. Kwartnik-Pruc A., Szafarczyk A.: Designating agricultural land for investment purposes and the requirements of environmental sustainability. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 20, no. 4A, 2011, pp. 212-216.
 28. Front-Dąbrowska T.: The principles of changing land-use classification under special provisions in the areas of Poland where landslide movements and the risk of landslide movements occur. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9, no. 1, 2015, pp. 25-38.
 29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2003 nr 164, poz. 1588 [Ordinance of the Ministry of Infrastructure of 26 August 2003 of on the method of determining the development conditions in the case when the spatial development plan is not prepared. Journal of Laws of 2003, no. 164, item 1588].
 30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U. 2003 nr 164, poz. 1589 [Ordinance of the Ministry of Infrastructure of 26 August 2003 on the designations and terminology used in the decision on development conditions and the decision on location of the public purpose investment. Journal of Laws of 2003, no. 164, item 1589].
 31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Dz.U. 2002 nr 155, poz. 1298 [Ordinance of the Ministry of Environment of 9 September 2002 on the ecophysiographic documents. Journal of Laws of 2002, no. 155, item 1298].
 32. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm. [Act of 16 April 2004 on protection of nature. Journal of Laws of 2018, item 1614].
 33. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm. [Act of 20 July 2001 on the Water law. Journal of Laws of 2017, item 1566].
 34. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dz.U. 2018 poz. 2363 z późn. zm. [Act of 20 July 2017 on the National Real Estate Stock.Journal of Laws of 2003, no. 80, item 717].
 35. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1422 [Notice of the Minister of Infrastructure and Development of 17 July 2015 on the publication of a uniform text of the Ordinance of the Ministry of Infrastructure on the technical conditions to be met by buildings and their location. Journal of Laws of 2015, item 1422].
 36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285 [Ordinance of the Ministry of Infrastructure and Construction of 14 November 2017 amending the ordinance on the technical conditions to be met by buildings and their location.Journal of Laws of 2017, item 2285].
 37. Kontić D., Kontić B.: Introduction of threat analysis into the land-use planning process. Journal of Hazardous Materials, vol. 163, 2009, pp. 683-700.
 38. Sebos I., Progiou A., Symeonidis P., Ziomas I.: Land-use planning in the vicinity of major accident hazard installations in Greece. Journal of Hazardous Materials, vol. 179, 2010, pp. 901-910.
 39. Hirst I.L.: Risk assessment a note on F-N curves expected numbers of fatalities, and weighted indicators of risk. Journal of Hazardous Materials, vol. 579, 1988, pp. 169-175.
 40. Francis A., Edwards A., Esipiner R., Haswell J., Bilo M., Carter D.: Weighted expectations: a new risk-based method for assessing land-use development proposal in the vicinity of major hazards. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 12, 1999, pp. 379-390.
 41. Carter D.A, Hirst I.L.: 'Worst case' methodology for the initial assessment of societal risk from proposed major accident installations. Journal of Hazardous Materials, vol. 71, 2000, pp. 117-128.
 42. Basta C., Neuvel J.M.M., Zlatanova S., Ale B.: Risk-maps informing land-use planning process. A survey on the Netherlands and the United Kingdom recent developments. Journal of Hazardous Materials, vol. 145, 2007, pp. 241-249.
 43. Bottelberghs P.H.: Risk analysis and safety policy developments in the Nether-lands. Journal of Hazardous Materials, vol. 71, 2000, pp, 59-84.
 44. Delvosalle C., Fiévez C., Cornil N., Nourry J., Servranckx L., Tambour F.: Influence of new generic frequencies on the QRA calculations for land-use planning purposes in Walloon region (Belgium). Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 24, 2011, pp. 214-218.
 45. Delvosalle C., Robert B., Nourryb J., Yan G., Brohez S., Delcourt J.: Consid-ering critical infrastructure in the land-use planning policy around Seveso plants.Safety Science, vol. 97, 2017, pp. 27-33.
 46. Khahzad N., Reniers G.: Risk-based design of process plants with regards to dom-ino effects and land-use planning. Journal of Hazardous Materials, vol. 299, 2015, pp. 287-297.
 47. Salvi O., Gaston D.: Risk assessment and risk decision-making process relat-ed to hazardous installations in France. Journal of Risk Research, vol. 7, 2004, pp. 599-608.
 48. Cahen B.: Implementation of new legislative measures on industrial risks prevention and control in urban areas. Journal of Hazardous Materials, vol. 130, 2006, pp. 293-299.
 49. Taveau J.: Risk assessment and land-use planning regulations in France following the AZF disaster. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 23, 2010, pp. 813-823.
 50. Demichela M., Pilone E., Camuncoli G.: Land-use planning around major risk installation: From EC directives to local regulations in Italy. Land-use Policy, vol. 38, 2014, pp. 657-665.
 51. Dechy N., Bourdeaux Y., Ayrault N., Kordek M.-A., Le Coze J.-Ch.: First les-sons of the Toulouse ammonium nitrate disaster 21st September 2001, AZF plant in France. Journal of Hazardous Materials, vol. 111, 2004, pp. 131-138.
 52. Papazoglou I.A., Nivolianitou Z.S., Bonanos G.S.: Land-use planning policies stemming from the implementation of the SEVESO-II Directive in the EU. Journal of Hazardous Materials, vol. 61, 1998, pp. 345-353.
 53. Cozzani V., Bandini R., Basta C., Christou M.: Application of land-use planning criteria for the control of major-accident hazards: A case-study. Journal of Hazard-ous Materials, vol. 136, 2006, pp. 170-180.
 54. Basta C., Struckl M., Christou M.: Overview of roadmaps for land-use planning in selected Member States.EUR 23519 EN, JRC, Ispra 2008.
 55. Christou M., Gyenes Z., Struckl M.: Risk assessment in support to land-use planning in Europe: towards more consistent decisions? Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 24, 2011, pp. 219-226.
 56. Pasman H., Reniers G.: Past, present and future of Quantitative Risk Assess-ment (QRA) and incentive it obtained from Land-Use Planning (LUP).Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 28, 2014, pp. 2-9.
 57. Hauptmans U.: A risk-based approach to land-use planning. Journal of Hazardous Materials, vol. A125, 2005, pp. 1-9.
 58. Vierendeels G., Reniers G.L.L., AleB.J.M.: Modelling the major accident prevention legislation change process within Europe. Safety Science, vol. 49, 2011, pp. 513-521.
 59. Markiewicz M.T.: A review of mathematical models for the atmospheric dispersion of heavy gases. PartI: A classification of models. Ecological Chemistry Engineer-ing S, vol. 19, no. 3, 2012, pp. 297-314.
 60. Markiewicz M.T.: Matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się gazów cięższych od powietrza z uwzględnieniem przeszkód terenowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.
 61. Markiewicz M.T.: A review of models for the atmospheric dispersion of heavy gases. Part II. Model quality evaluation. Ecological Chemistry Engineering S, vol. 20, no. 3, 2013, pp. 763-782.
 62. Fabri L., Wood M.H.: Accident Damage Analysis Module (ADAM): Novel Euro pean Commission tool for consequence assessment - scientific evaluation and performance. Process Safety and Environmental Protection, vol. 129, 2019, pp. 249-253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.3.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu