BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Marek (Poznań University of Technology), Kołodziejczyk Krzysztof (Poznań University of Technology)
Tytuł
The Initial Stage of the Implementation of Employee Capital Plans in Greater Poland from the Perspective of Human Resource Management : a Research Report
Wstępny etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w Wielkopolsce w perspektywie zarządzania zasobami ludzkimi - raport z badań
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), s. 75-96, rys., bibliogr. 30 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
System emerytalny, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Świadczenia pracownicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Pension schemes, Occupational Pension Schemes, Employee benefits, Human Resources Management (HRM), Company's motivational system, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, G21, J240
summ., streszcz.
The study was conducted as part of Project No. 11/143/SBAD/0614, financed as part of research funding for the Faculty of Management Engineering of the Poznań University of Technology. Project Manager: Marek Szczepański. Contractors: Tomasz Brzęczek, Andżelika Libertowska, Krzysztof Kołodziejczyk, Elżbieta Świtalska, and Maciej Szczepankiewicz
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Wprowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) stanowi nowe wyzwanie dla różnych grup interesariuszy tego procesu (pracodawców, pracowników i ich reprezentacji, instytucji państwowych pełniących rolę współorganizatora, regulatora i nadzorcy tego procesu, instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla PPK). Po stronie pracodawców za realizację tego złożonego procesu zarządczego odpowiadają przede wszystkim działy zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i działy księgowo-finansowe. Celem badań**, których wstępne i częściowe wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie głównych problemów zarządczych występujących w pierwszej fazie wdrażania PPK w dużych przedsiębiorstwach w Wielkopolsce oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy badani przedsiębiorcy w pełni wykorzystują możliwości nowego zakładowego systemu emerytalnego w strategii zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz w systemie motywacyjnym przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The introduction of an employee capital plan (PPK) constitutes a new challenge for various groups of stakeholders involve in the process-employers, employees and their representatives, state institutions acting as co-organizers, regulators and supervisors of the process, and financial institutions offering employee capital plan financial products. On behalf of employers, it is the HR management, accounting, and finance departments that are primarily responsible for implementing this complex management process. The purpose behind the research,* the initial and partial results of which are presented in the article, was to identify the main management problems occurring in the first phase of employee capital plan implementation in large enterprises in Greater Poland as well as to seek answers to the question of whether the surveyed entrepreneurs fully utilize the possibilities of the new retirement pension scheme in their human resource management strategy and in their motivational system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J. S. (1965), Inequity in Social Changes, in Berkowitz L., Advances in Experimental Psychology, New York, Academic Press.
 2. Borkowska S. (2006), Strategie wynagrodzeń [Reward strategies], Wolters Kluver Group Publishing House, Warsaw.
 3. Borkowska S. (2012), Systemy wynagrodzeń w procesie zmian [Reward systems in the process of change], in Orczyk J., Balcerzak-Paradowska B., Szylko-Skoczny M., and Żołędowski C. (Editors), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana [Social policy: Continuation and change], Warsaw, Institute of Labor and Social Studies, pp. 143-160.
 4. Chen D. H. J. and Beetsma R. (2013), Mandatory Participation in Occupational Pension Schemes in the Netherlands and Other Countries, CESIFO Working Paper, no. 4593.
 5. Cribb J. and Emmerson C. (2019), The Effect of Automatic Enrolment on Employees Working for Small Employers, ISF Working Paper, no. W19/07, London, Institute for Fiscal Studies, accessed on January 15, 2020, < https://www.econstor.eu/bitstream/10419/200326/1/1663051968.pdf >.
 6. Duda I. (2000), Wynagradzanie za pośrednictwem pracowniczych programów emerytalnych [Remuneration through employee retirement pension programs], in Borkowska S., Pakietowe systemy wynagrodzeń, Personel XXI Wieku [Remuneration package systems: 21st century staff], Warsaw, Institute of Labor and Social Studies, pp. 72-79.
 7. European Commission (2018), The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), European Economy, 3, accessed on December 10, 2019, < https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf >.
 8. Eurostat (2018), Healthy Life Years and Life Expectancy at Age 65 by Sex, accessed on December 10, 2019 < http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tepsr_sp320&language=en >.
 9. Eurostat (2018), People in the EU - Population Projections, accessed on December 15, 2019 < http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_-_population_projections#Population_projections >.
 10. Golinowska S. (1994), Dodatkowe systemy emerytalne w świecie [Additional retirement pension systems in the world], Warsaw, Institute of Labor and Social Studies.
 11. GUS Statistics Poland (2019), Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2019 [Monthly information on entities of the national economy in the REGON register, January 2019], accessed on December 20, 2019
 12. Institute for Retirement (2019), Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych [Level of participation in employee capital plans], Warsaw, November 18, 2019.
 13. Jedynak P. (2010), Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania [The role of employee retirement pension programs in motivation processes], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no 1 (72), pp. 32-44.
 14. KNF Polish Financial Supervision Authority (2019), Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku [Individual retirement accounts and individual retirement security accounts in 2018], Warsaw, Polish Financial Supervision Authority.
 15. KNF Polish Financial Supervision Authority (2019), Pracownicze programy emerytalne w 2017 roku [Employee retirement pension programs in 2017], Warsaw, Polish Financial Supervision Authority.
 16. Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna [Non-pay motivators, the path to new employee quality: Enterprises and public administration], Warsaw, Difin.
 17. Marcinkiewicz E. (2019), Wykorzystanie pracowniczych programów emerytalnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi [The use of employee retirement pension programs in human resource management], accessed on January 15, 2020 < https://repozytorium.p.lodz.pl >.
 18. Maslow A. (1970), Motivation and Personality, New York, Harper & Row Publishers, Inc.
 19. OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, Paris, OECD Publishing, accessed on November 20, 2019.< https://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm >.
 20. OECD (2019a), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, Paris, OECD Publishing, accessed on January 15, 2020 < https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2019-country-profile-New-Zealand.pdf >.
 21. OECD (2019b), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, Paris, OECD Publishing, accessed on January 15, 2020 < https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2019-country-profile-Italy.pdf >.
 22. OECD (2019c), Pensions at a Glance 2019. How does Poland compare?, Paris, OECD Publishing, accessed on January 15, 2020 < https://www.oecd.org/poland/PAG2019-POL.pdf >.
 23. Petelczyc J. (2015), Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Polsce - zachęty i bariery [Creating employee retirement pension programs in Poland: Incentives and barriers], Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka [Social security: Theory and practice], no. 3, pp. 74-94.
 24. Rutecka J. (2014), Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju [Additional retirement security: Characteristics and development factors], Wrocław University of Economics Scientific Papers, no. 342, pp. 257-266.
 25. Rutecka J., Bielawska K., Petru R., Pieńkowska-Kamieniecka S., and Żukowski M. (2014), Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian [An additional retirement pension system in Poland: Diagnosis and recommendations for changes], Warsaw, Association of Polish Economists.
 26. Szczepański M. (2010), Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski [Drivers and barriers to the development of occupational retirement pension schemes in Poland], a post-doctoral dissertation, Poznań, Poznań University of Technology Press.
 27. Szczepański M. (2014), Conditions for the Development of Occupational Pension Schemes in Poland, Wiadomości Ubezpieczeniowe [Insurance News], no. 4.
 28. Szczepański M. (2018), The Application of Behavioral Economics to Reforming Pension Systems - Evidence from Great Britain and New Zealand, Marketing of Management and Innovations, no. 2, pp. 201-209.
 29. Szczepański M. and Brzęczek T. (2016), Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne [Risk management in employee retirement pension programs: Institutional, economic and fiscal, and demographic conditions], Poznań, Polish Economic Society.
 30. Wojewódka M., Kolek A., Prusik A., and Sobolewski O. (2019), Pracownicze Plany Kapitałowe Kompendium dla pracodawców [Employee capital plans: A compendium for employers], Warsaw, Infor Biznes.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1674
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu