BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Ringdorfer Ferdinand (HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Austria)
Tytuł
Sheep Meat Production in Austria and Poland - Similarities and Differences
Produkcja mięsa owczego w Austrii i Polsce - podobieństwa i różnice
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 97-106, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mięsa, Mięso, Analiza danych
Production of meat, Meat, Data analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q10, Q11, Q13, Q18.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
Celem artykułu było porównanie produkcji mięsa owczego w Austrii i Polsce. Poziom pogłowia owiec w obu tych krajach był na zbliżonym poziomie. Źródła materiałów stanowił przegląd literatury oraz dane pozyskane z austryjackiego Bundesanstalt Statistik Österreich oraz polskiego Głównego Urzędu Statystycznego. Okres badań dotyczył lat 1992-2018. Wykorzystano metody analizy danych jak wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik Giniego i krzywa Lorenza oraz współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Stwierdzono występowanie wielu różnic, np. kierunku zmian wielkości pogłowia owiec, skali ubojów ogółem i ubojów przemysłowych, udziału samozaopatrznia w produkcji mięsa ogółem, tradycji spożywania jagnięciny w okresie świąt, średniej masy tuszy owiec, cen mięsa jagnięcego, współzależności pogłowia owiec ze zmianami parametrów gospodarczych. Podobieństwa dotyczyły natomiast poziomu koncentracji pogłowia owiec i ich ubojów w regionach, uprzedzeń dotyczących spożywania jagnięciny, udziału jagniąt w ubojach i produkcji mięsa, wydajności mięsa uzyskiwanej przy ubojach owiec. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to compare sheep meat production in Austria and Poland. The level of sheep population in both countries was similar. The sources of the materials were a literature review and data obtained from Statistics Austria and Statistics Poland. The research period concerned the years 1992-2018. Methods of data analysis were used, such as constant dynamics indicators, Gini coefficient and Lorenzo curve, Pearson correlation coefficients. A number of differences were found, e.g. in the direction of changes in the size of the sheep population, the scale of total slaughtering and industrial slaughtering, the share of self-supply in total meat production, traditional consumption of lamb during holidays, the average carcass weight of sheep, prices of lamb meat, interdependence of the sheep population with changes in economic parameters. The similarities concerned the level of concentration of the sheep population and their regional slaughtering, prejudices regarding the consumption of lamb, the share of lambs in slaughtering and meat production, the productivity of meat obtained from the slaughter of sheep. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berdychowska, G., Niemczyk, J., Szklarski, L.T. (2004). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju owczarstwa po akcesji do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem stanu i sytuacji tego sektora na Mazowszu. Biuletyn Owczarski Polskiego Związku Owczarskiego, 1, 4-5.
 2. Borys, B. (2006). Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. [In:] Technologie produkcji owczarskiej. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, 15-17.
 3. Greimel, M., Handler, F. Blumauer, E. (2002). Arbeitszeitbedarf in der österreichischen Landwirtschaft. Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein. A 8952 Irdning und Bundesanstalt für Landtechnik, A 3250 Wieselburg.
 4. Grüner Bericht (2018). Bericht über die Situation der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft in Jahr 2017. 59. AUFLAGE, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Wien.
 5. Guggenberger, T., Ringdorfer, F., Blaschka, A., Huber, R., Haslgrüber, P., Bergler, F. (2014). Praxishandbuch zur Wiederbelebung von Almen mit Schafen. Lehr-und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein, Irdning, 2-3.
 6. GUS (2018). Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2017 r. Informacje sygnalne, Warszawa.
 7. Hambrusch, J., Kirner, L. (2008). Wirtschaftlichkeitsaspekte der Schafmilch-produktion in Österreich. Internationale Milchschaftagung in Berlin vom 17-19 Oktober. Selbstverlag, Berlin, 16-26.
 8. Kattinger, A. (2017). Warum Lammfleisch heute nicht mehr "böckelt" Kurier. Retrieved from: https://kurier.at/grillzone/ warum-lammfleisch-heute-nicht-mehr-boeckelt/ 257.769.055 [accessed 20.08.2019].
 9. Klepacki, B. (2005). Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [In:] R. Niżnikowski (Ed.), Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych. Twigger Conferences, Warszawa.
 10. Musiał, W., Musiał, K. (2016). Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa - przykład Małopolski. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (6), 131-138.
 11. Niżnikowski, R. (Ed.) (2003). Hodowla i chów owiec. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Niżnikowski, R. (Ed.) (2005). Poradnik producenta jagniąt rzeźnych. Twigger Conferences, Warszawa. Niżnikowski, R. (Ed.) (2011). Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 13. Nöbauer, B. (2014). Europäisierung der Österreichischen Agrarpolitik: Österreich und die EU. Diplomica Verlag GmbH, Hamburg.
 14. Patzelt, G. (1987). MaB-Projekt Obergur. Universitätverlag Wagner, Innsbruck.
 15. Ringdorfer, F. (2003). Okonomische Schaf-und Ziegenhaltung. Landlicher Raum, 4, 30-35.
 16. Rokicki, T. (2015). Economic results of sheep farms in Poland. Economic Science for Rural Development: production and cooperation in agriculture/bioeconomy/finance and taxes. Proceedings of the International Scientific Conference, 37, 86-92.
 17. Rokicki, T. (2017). Food security in the UE for example lamb meat market. Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, 45, 344-350.
 18. Sandgruber, R. (2002). Die Landwirtschaft in der Wirtschaft. Menschen, Maschinen. Märkte. Geschichte der österreichischen Land-und Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Ueberreiter, Wien.
 19. Szymanowska, A., Rokicki, T., Gruszecki, T.M. (2014). Sheep production as an element of sustainable development of rural areas. Annales of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 16 (5), 196-200.
 20. Willerstorfer, T. (2012). Der Fleischverbrauch in Österreich von 1950-2010: Trends und Drivers als Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Social Ecology Working Paper, 139, 22-23.
 21. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAMMU/ /FAPA (2016). Światowy Rynek Żywca, Mięsa, Drobiu i Jaj. Opracowanie sygnalne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu