BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peplińska Aleksandra (University of Gdańsk), Kawalec Katarzyna (Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku; Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku), Godlewska-Werner Dorota (University of Gdańsk), Połomski Piotr (University of Gdańsk)
Tytuł
Work Engagement, Organizational Commitment and the Work Satisfaction of Tax Administration Employees : the Intermediary Role of Organizational Climate and Silence in the Organizations
Zaangażowanie w pracę a przywiązanie do organizacji i satysfakcja z pracy pracowników Krajowej Administracji Skarbowej - pośrednicząca rola klimatu organizacyjnego i milczenia w organizacji
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), s. 127-144, diagram, tab., bibliogr. 40 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zadowolenie z pracy, Zaangażowanie organizacyjne, Klimat organizacyjny, Kultura organizacyjna, Administracja skarbowa, Badania pilotażowe
Employees' engagement, Job satisfaction, Organizational commitment, Organizational climate, Organisational culture, Treasure administration, Pilot studies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J0, J8
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem prezentowanych badań była weryfikacja zależności pomiędzy poziomem zaangażowania zawodowego a przywiązania do organizacji i odczuwaną przez pracowników satysfakcją z pracy z uwzględnieniem zmiennych pośredniczących, takich jak klimat organizacji czy zjawisko milczenia w organizacji. Badaniem objęto łącznie 131 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, w tym 35 mężczyzn i 96 kobiet. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy założono, iż będzie istniał dodatni związek pomiędzy satysfakcją z pracy i przywiązaniem do organizacji a zaangażowaniem w pracę. Dodatkowo założono, iż klimat organizacyjny i milczenie w organizacji stanowić będą istotne mediatory relacji pomiędzy zaangażowaniem zawodowym a przywiązaniem do organizacji i satysfakcji z pracy. Uzyskane rezultaty badań wskazują na istotny związek pomiędzy zaangażowaniem zawodowym pracowników a ich przywiązaniem do organizacji i odczuwaną satysfakcją z pracy. W wyniku przeprowadzonej analizy dodatkowo stwierdzono istotny wpływ na w/w relacje takich zmiennych pośredniczących, jak klimat organizacyjny oraz milczenie w organizacji, które wykazany związek osłabiają lub wzmacniają w zależności od formy milczenia czy rodzaju panującego klimatu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the presented study was to verify the relationship between the level of work engagement and organizational commitment and work satisfaction experienced by employees, taking into account intermediary variables-i.e. the climate at the organization and the phenomenon of silence in the organization. The survey involved a total of 131 employees of the National Revenue Administration, including 35 males and 96 females. Five methods were used to verify the questions and research hypotheses: Allen and Meyer's Organizational Commitment Scale, the AVEM questionnaire, Paluchowski's Organizational Climate Questionnaire, the four forms of the Organizational Silence Scale, and the Job Descriptive Index (JDI).The results of the research show that there is a significant relationship between work engagement and organizational commitment and work satisfaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska K. (2015), Milczenie w organizacji: rola uważności społecznej i czynników kontekstowych [Silence in the organization: The role of social mindfulness and contextual factors], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1, 115-130.
 2. Adamska K. (2016), Milczenie i przełamywanie milczenia w organizacji [Silence and overcoming silence in the organization], Roczniki psychologiczne [Psychological Annals], 19 (1), 75-88.
 3. Borkowska S. (2014), Rola zaangażowania pracowników [The role of employee engagement], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2, 9-26.
 4. Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2014), Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników [Motivational and organizational predictors of employee engagement], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Wrocław University of Economics Scientific Papers], 350, 82-92.
 5. Clugston M. (2000), The Mediating Effects of Multidimensional Commitment on Job Satisfaction and Intent to Leave, Journal of Organizational Behavior, 21, 477-486.
 6. Czerw A. and Grabowski D. (2015), Work Attitudes and Work Ethic as Predictors of Work Engagement among Polish Employees, Polish Psychological Bulletin, vol. 46(4), 503-512.
 7. Freund A. (2005), Commitment and Job Satisfaction as Predictors of Turnover Intentions among Welfare Workers, Administration in Social Work, 29, 5-21.
 8. Głowacka E. (2011), Kultura organizacyjna w procesie zarządzania administracją publiczną [Organizational culture in the process of managing public administration], Studenckie Konferencje Naukowe [Student Scientific Conferences], no. 1, 63-69.
 9. Griffin E. (2003), Podstawy komunikacji społecznej [Social communication basics], Gdańsk, GWP Gdańsk Psychological Publishers.
 10. Grzesiuk K. (2014), Milczenie organizacyjne jako przejaw biernego oporu wobec zmian [Organizational silence as a symptom of passive resistance to change], in M. Pawlak, Nowe Tendencje w Zarządzaniu [New Tendencies in Management], Lublin, KUL Catholic University of Lublin Press, vol. V, 153-167.
 11. Huselid M. (1995), The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance, Academy of Management Journal, 38, 635-672.
 12. Ilies R. and Judge T. A. (2003), On the Heritability of Job Satisfaction: The Mediating Role of Personality, Journal of Applied Psychology, 88, 750-759.
 13. Jawor-Joniewicz A. (2016), Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością [Building worker engagement while keeping diversity management in mind], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4.
 14. Juchnowicz M. (2013), Troska o satysfakcję pracowników - nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm? [Caring for worker satisfaction: A new paradigm or new pragmatism?], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4 (92-93).
 15. Judge T. A., Thoresen C. J., Bono J. E., and Patton G. K. (2001), The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review, Psychological Bulletin, 127, 376-407.
 16. Jurek P. (2019), Związek pomiędzy zaufaniem do przełożonego a postawami pracownika wobec organizacji i milczenia organizacyjnego [The ties between trust in the superior and employee attitude with respect to the organization and silence in the organization], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2, 71-84.
 17. Kanungo R. N. (1982), Measurement of Job and Work Involvement, Journal of Applied Psychology, 1982, 67(3): 341-349.
 18. Kmiotek K. (2016), Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy [Employee work engagement at the workplace], Rzeszów, Rzeszów University of Technology Press.
 19. Kosińska R., Ruśkowski E., and Woltanowski R. (2016), Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania - wybrane zagadnienia [The effectiveness of tax services during their period of reform: Selected issues], Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia [Finances, Financial Markets, Insurance], no. 6/2016 (84), 17-27.
 20. Koys D. J. (2001), The Effects of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, and Turnover on Organizational Effectiveness: A Unit-Level, Longitudinal Study, Personnel Psychology, 54, 101-114.
 21. Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne [Motivation at work: Economic-organizational determinants], Warsaw-Cracow, PWN Scientific Publishers.
 22. Lipińska-Grobelny A. and Ciesielska O. (2018), Zaangażowanie w pracę i przywiązanie do organizacji - analiza międzypokoleniowa i międzypłciowa [Work engagement and attachment to the organization: An inter-generational and inter-gender analysis], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4, 129-144.
 23. Lok P. and Crawford J. (2001), Antecedents of Organizational Commitment and the Mediating Role of Job Satisfaction, Journal of Managerial Psychology, 16, 594-613.
 24. Łaguna M., Mielniczuk E., and Wunt E. (2015), Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowania szkoleń [The role of the three dimensions of attachment to the organization at various phases of the process of taking up training], Polskie Forum Psychologiczne [Polish Psychological Forum], 20(1), 47-61.
 25. Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., and Wałachowska K. (2015), Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę - koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne [Attachment to the organization and work engagement: Theoretical concepts and terminological issues], Medycyna Pracy [Labor Medicine], 66(2), 277-284.
 26. Meyer J. P. and Allen N. J. (1991), A Three-Component Conceptualization of Organization Commitment, Human Resource Management Review [Human Resource Management], 1(1), 61-98.
 27. Meyer J. P., Allen N. J., and Smith C. A. (1993), Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
 28. Meyer J. P., Stanley D. J., Herscovitch L., and Topolnytsky L. (2002), Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52.
 29. Morrison E. W. and Milliken F. I. J. I. (2000), Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, The Academy of Management Review, vol. 25, no. 4 (Oct., 2000), 706-725.
 30. Paluchowski W. J. (1998), Klimat organizacyjny i jego pomiar [Organizational climate and its measurement], in S. A. Witkowski (Editor), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu [Psychological determinants of success in management], vol. IV, University of Wrocław Scientific Papers XLVII, Wrocław, University of Wrocław Press.
 31. Peterson U., Demerouti E., Bergström G., Samuelsson M., Asberg M., and Nygren A. (2007), Burnout and Physical and Mental Health among Swedish Healthcare Workers, Journal of Advanced Nursing, 2008 Apr; 62(1): 84-95, doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04580.x.
 32. Politis J. D. (2005), Self-Leadership Behavioral-Focused Strategies and Team Performance: The Mediating Influence of Job Satisfaction, Leadership and Organization Journal, 27, 203-216.
 33. Ratyński W. (2005), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania [The psychological and sociological aspects of management], Warsaw, C. H. Beck Publishing House.
 34. Rogozińska-Pewełczyk A. (2014), Kształtowanie postawy zaangażowania [Shaping an engagement stance], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (97).
 35. Schaufeli W. B. and Bakker A. B. (2004), Job Demands, Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study, Journal of Organizational Behavior, 2004; 25(3): 293-315.
 36. Schneider B., González-Romá V., Ostroff C., and West M. A. (2017). Organizational Climate and Culture: Reflections on The History of the Constructs in the Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Psychology, 102(3), 468-482, https://doi.org/10.1037/apl0000090.supp.
 37. Wojdyło K. (2015), Pracoholizm - istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualne problemy w badaniach nad zjawiskiem. Komentarz do Staszczyk i Tokarz [Workaholism - The essence of the construct and accuracy of the terminology as current issues in studies on the phenomenon: Comments to Staszczyk and Tokarz], Roczniki Psychologiczne [Psychological Annals], XVIII, 4, 541-546.
 38. Woznyj H. M., Heggestad E. D., Kennerly S., and Yap T. L. (2019), Climate and Organizational Performance in Long-Term Care Facilities: The Role of Affective Commitment, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(1), 122-143, https://doi.org/10.1111/joop.12235.
 39. Wright T. A. and Cropanzano R. (2000), Psychological Well-Being and Job Satisfaction as Predictors of Job Performance, Journal of Occupational Health Psychology, 5, 84-94.
 40. Zhang W., Meng H., Yang S., and Liu D. (2018), The Influence of Professional Identity, Job Satisfaction, and Work Engagement on Turnover Intention among Township Health Inspectors in China, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), https://doi.org/10.3390/ijerph15050988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1678
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu