BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizak Agata
Tytuł
Opłaty w muzeach. Analiza zagadnienia w aspekcie prawnym
Museum Fees. The Analysis of Problem in the Legal Aspect
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 3, s. 327-342, bibliogr. 46 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Muzea, Ceny, Regulacje prawne, Strategia marketingowa
Museums, Prices, Legal regulations, Marketing strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia zarządzania muzeami problematyka opłat stanowi doniosłą kwestię. Odpowiednie ukształtowanie cen biletów i ewentualnych usług dodatkowych jest elementem strategii marketingowej i tym samym wywiera znaczny wpływ na liczbę zwiedzających. Zagadnienia tego nie sposób jednak rozpatrywać jedynie pod kątem ekonomicznym, pomijając aspekt społeczny1 oraz prawny. Nakładanie opłat na destynariuszy zakładu administracyjnego, jakim jest muzeum, musi bowiem opierać się na konkretnych podstawach prawnych, przy czym każda z nich musi być zgodna z konstytucyjnymi przepisami odnoszącymi się do równego dostępu do dóbr kultury (zob. art. 6 ust. 1 oraz art. 73 Konstytucji RP). Kluczowe są oczywiście postanowienia ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (dalej: u.m.)2 oraz aktów w stosunku do niej wykonawczych, jednak ich analiza nie wyczerpuje tematyki. Odnieść się należy także do innych gałęzi prawa - mowa tu przede wszystkim o ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.a.)3. Pomocne będzie też nawiązanie do ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.)4 czy też do ustawy z 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: u.p.w.)5 i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 lipca 2016 roku w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (dalej: r.s.o.)6. Już ten przegląd aktów prawnych dowodzi, że problematyka będąca tematem artykułu jest wielopłaszczyznowa7. Mówiąc bowiem o opłatach w muzeach, na myśli trzeba mieć nie tylko podstawową opłatę za bilety wstępu, lecz także te za dostęp do zbiorów zdigitalizowanych, za fotografowanie eksponatów czy też za udostępnianie informacji. Omawiając tę kwestię, warto skupić się przede wszystkim na analizie obowiązujących uregulowań przy uwzględnieniu pojawiających się postulatów de lege ferenda. (fragment tekstu)

The problem of fees that are collected in museums is multidimensional. It is essential to analyze a lot of acts in order to entirely understand this issue. Some regulations that are important as far as this theme is concerned may be found even in the Constitution, but study of other legal acts including museum act, consumer rights act or intellectual property act together with some executive acts is a base. Not only an issue of entrance fees and allowances or exemptions was presented, but also an interpretation of regulations related to collecting fees for e.g. lending, copying or photographing museum pieces was shown. This problem is important also in the context of museum management - owing to sensible configuration of fees policy it is possible to make a museum more attractive for visitors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniak P., Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012.
 2. Barta J., Markiewicz R. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011.
 3. Biuletyn nr 1939/V Komisji Kultury i Środków Przekazu z dnia 10 maja 2007 r.
 4. Biuletyn nr 2581/IV Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 20 lutego 2004 r.
 5. Biuletyn nr 2987/II Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Ustawodawczej z dnia 11 października 1996 r.
 6. Biuletyn nr 2987/II Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Ustawodawczej z dnia 11 października 1996 r.
 7. Byra S., Ćwikła L., Respektowanie zasad "wyrównywania szans" w turystyce osób z niepełnosprawnością - rozwiązania prawne, "Folia Turistica" 2013, nr 29, s. 31-60.
 8. Code du patrimoine, Version consolidée au 25 novembre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236 [odczyt: 30.11.2016].
 9. Drela M., Trzciński M., Zakaz fotografowania w regulaminie muzeum - komentarz do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 maja 2010 roku, "Ochrona Zabytków" 2009, nr 62/4 (247), s. 83-89.
 10. Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 376/28.
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175/1.
 12. Frankiewicz A., Konstytucyjna regulacja równego dostępu do dóbr kultury, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013, nr 3 (15), s. 57-77.
 13. Garlicki L., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003.
 14. Golat R., Kontekst ustawowy edukacyjnej działalności muzeów, "Muzealnictwo" 2010, nr 51, s. 22-26.
 15. Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 240/1.
 16. http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Ponowne%20wykorzystywanie%20informacji%20sektora%20publicznego%20-%20p%C5%82yw%20ustawy%20na%20dzia%C5%82ania%20muze%C3%B3w.pdf [odczyt: 30.11.2016].
 17. http://nimoz.pl/pl/aktualnosci/informacje/fotografowanie-w-muzeach-1 [odczyt: 30.11.2016].
 18. http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/bdquomuzea-narodowe-za-zlotowkerdquo-elementem-programu-kultura-dostepna-5285.php [odczyt: 25.07.2017].
 19. Interpelacja nr 10420 Posła na Sejm RP Norberta Wojnarowskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazów fotografowania eksponatów w muzeach.
 20. Jaworska-Dębska B., Stahl M., Duniewska Z., Prawo administracyjne materialne: Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2013.
 21. Kosińska A., Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP - próba charakterystyki i kwalifikacji, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013, nr 3 (15), s. 11-26.
 22. Łada P., Sztuka a prawo autorskie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014.
 23. Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//505/12283951/12345397/12345398/dokument222352.pdf [odczyt: 30.11.2016].
 24. Rottermund A., Muzea - perspektywy, "Muzealnictwo" 2015, nr 56, s. 3-15.
 25. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe, Dz.U. poz. 1011.
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. nr 160 poz. 994).
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz.U. 1997 nr 130 poz. 854).
 28. Rządowy projekt ustawy o muzeach (druk sejmowy nr 1209, II kadencja).
 29. Sobczak J., Wolność korzystania z dóbr kultury - standardy europejskie i konstytucyjna rzeczywistość polska [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Prawna ochrona dóbr kultury, Toruń 2009, s. 7-25.
 30. Szpanowski P., O udostępnianiu informacji w muzeach do "ponownego wykorzystywania", także w celach komercyjnych, "Muzealnictwo" 2015, nr 56, s. 196-200.
 31. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.).
 32. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 132).
 33. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1150 z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1114 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 471 z późn. zm.).
 37. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. 2012 poz. 987 z późn. zm.)
 38. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352).
 39. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 862).
 40. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o opiece nad muzeami publicznemi (Dz.U. nr 32 poz. 279).
 41. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz.U. 2007 nr 136 poz. 956.).
 42. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 666).
 43. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).
 44. Zalasińska K., Co zwiedzający może, a muzeum musi. Uwagi prawnika na marginesie zakazu fotografowania w muzeach, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej" 2014, nr 1, s. 199-206.
 45. Zalasińska K., Muzea publiczne - studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013.
 46. Zarządzenie nr 8/ 2010 z dnia 23 marca 2010 r. Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w sprawie zasad udostępniania fotografii muzealiów i opłat za niektóre specjalistyczne usługi świadczone przez muzeum narodowe ziemi przemyskiej w Przemyślu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.17.021.7471
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu