BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszek Katarzyna (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Czy muzea martyrologiczne potrzebują marketingu?
Monuments of Martyrology: Do They Need Marketing?
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 31-48, bibliogr. 55 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Muzea, Instytucje kultury, Marketing, Regulacje prawne
Museums, Cultural institutions, Marketing, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum
Abstrakt
Artykuł niniejszy gromadzi najważniejsze dane dotyczące polskich muzeów, muzeów martyrologicznych oraz marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu kultury. Przedstawiłam kondycję polskich instytucji, by na tle całościowym pokazać, jak funkcjonują placówki martyrologiczne. Część poświęcona marketingowi wskazuje, jak odległe od istnienia tych placówek są założenia promocyjne. W celu przyjrzenia się społeczno-edukacyjnej działalności muzeów martyrologicznych dokonałam analizy artykułów Tomasza Kranza, raportów z działalności muzeum Auschwitz- Birkenau, a także literatury podmiotowej - relacji świadków. Główne dzieła, które omawiałam, to Anus mundi2 Wiesława Kielara oraz wydana przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Fotograf. 3444. Auschwitz 1940-19453 Wilhelma Brasse. Zwróciłam też uwagę na publikację Oświęcim w oczach SS4 - wywiady z trzema najważniejszymi postaciami w historii Auschwitz: Rudolfem Hössem, Perym Broadem i Johannem Kremerem. Poświęciłam uwagę książce Anny Ziębińskiej- Witek, dotyczącej ekspozycji Holokaustu5, w której badaczka podejmuje kwestie statusu ontycznego muzeów martyrologicznych, analizuje sposób zarządzania nimi, opisuje obiekty muzealne, muzealia oraz wyjaśnia, czym jest muzeum w obozie koncentracyjnym z punktu widzenia społeczeństwa. Jej praca zawiera pytania dotyczące zarządzania i promowania muzeum jako instytucji kultury. Wszystkie te zabiegi mają na celu umiejscowienie muzeów martyrologicznych w myśleniu odbiorcy o sztuce XX i XXI wieku. (fragment tekstu)

Martyrological museums form a specific group within Polish historical museums. These museums not only collect historical artefacts specific for them but also deal with important and hard to understand matters of human beings, such as death, genocide, Holocaust, and the dark part of human nature. This article presents aspects of these difficult matters and their influence on the marketing activities of these institutions. For this purpose, the condition of Polish museums with emphasis on martyrological museums is described, as well as the history of Polish museology before, during and after World War II. The article presents the technical and ideological development of martyrological museums, with regard to the relevant legislation. It shows the difficult situation of Polish museums after WWII and its great influence on Polish culture and civilisation. Taking into account the present-day development of technology and the needs of modern society, it describes the most popular forms of marketing in cultural institutions. On this basis, the marketing strategies of martyrological museums are analysed. The analysis shows that the life and emotional testimonies of former victims and torturers make these marketing forms inappropriate and - in fact - useless. A solution could be to present these difficult issues through art, both in traditional forms, e.g. by presenting drawings made in camps by former victims, and in modern ways, such as movies or comics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, Z. Żyguliński (red.), Muzeum Narodowe w Krakowie 1998.
 2. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Warszawa 1996, t. 4.
 3. Oświęcim w oczach SS. Rudolf Höss, Pery Broad, Johann Paul Kremer, t. 4, oprac. J. Bezwińska, D. Czech, Oświęcim 2007.
 4. Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940-1945, M.A. Potocka (red.), Kraków 2011.
 5. Arendt A., Korzenie totalitaryzmu, tłum. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993.
 6. Bauman Z., Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz, Kraków 2009.
 7. Hitler A., Moja walka, tłum. I. Puchalska, P. Marszałek, Kraków 1992.
 8. Dunin-Wąsowicz K., Stutthof, Warszawa 1970.
 9. Dunin-Wąsowicz M., T. Matusiak, Stutthof. Przewodnik, informator, Muzeum Stutthof 1969.
 10. Diggles K., Guide to Arts Marketing: The Principles and Practice of Marketing as They Apply to the Arts, London 1986.
 11. Kall J., Reklama, Warszawa 1998.
 12. Kielar W., Anus Mundi, Wrocław 2004.
 13. Marszałek A., Bednarek M., Fabryka Emalia Oskara Schindlera: przewodnik, Kraków 2011.
 14. Niemczyk A., Marketing w sferze kultury, Kraków 2007.
 15. Russell J.Th., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, tłum. Biuro Tłumaczeń "The Mission", Warszawa 2000.
 16. Traverso E., Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, tłum. A. Czarnacka, Warszawa 2011.
 17. Wróblewski Ł, Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Warszawa 2012.
 18. Ziębińska-Witek A., Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011.
 19. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 r., Warszawa 2013.
 20. Kongres Kultury Polskiej 11-12.12.1981, zapis z nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=geSSkZkgCNM [odczyt: 12.04.2014].
 21. Kultura w 2010 r., oprac. Ośrodek Statystyki Kultury, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2011.
 22. Muzea w Polsce 1989-2008. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, D. Folga-Januszewska, Warszawa 2008.
 23. Raport 2012, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 2013.
 24. Rottermund A., Finansowanie muzealnictwa w Polsce po 1989 roku - historia poszukiwania rozwiązań [w:] D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), Ekonomia muzeum. Materiały polsko-brytyjskiej konferencji naukowej, Kraków 2011.
 25. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Dz.U. z 1988 r. nr 2 poz. 2 ze zm.
 26. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, Dz.U. z 2001 r. nr 92, poz. 1025.
 27. Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu, Dz.U. z 1947 r. nr 52, poz. 266.
 28. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, Dz.U. z 1962 r. nr 10, poz. 48.
 29. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 1991 r. nr 114, poz. 493 ze zm.
 30. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. z 2012 r., poz. 987.
 31. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, Dz.U. z 1999 r. nr 41, poz. 412 ze zm.
 32. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 84 poz. 774.
 33. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
 34. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, Monitor Polski nr 40 poz. 412.
 35. Hannah i jej siostry, reż. Woody Allen, 1986.
 36. Jedno muzeum, tysiące opowieści. Trailer filmowy zrealizowany dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, https://www.youtube.com/watch?v=QbvXODyUg5c [odczyt: 12.04.2014].
 37. http://www.mhk.pl/ [odczyt: 12.04.2014].
 38. http://niewidzialna.pl/co-to-jest/co-nowego-akcje-promocje-nowosci [odczyt: 17.02.2014].
 39. http://www.mnw.art.pl/o-muzeum/historia-mnw/ [odczyt: 12.04.2014].
 40. http://mng.gda.pl/muzeum/muzeum-historia/ [odczyt: 12.04.2014].
 41. http://mnki.pl/pl/o_muzeum/historia/ [odczyt: 12.04.2014].
 42. http://www.majdanek.eu/articles.php? ?acid=45 [odczyt: 17.04.2014].
 43. http://www.kongreskultury.pl/ [odczyt: 7.09.2014].
 44. http://pl.auschwitz.org/lekcja/1/# [odczyt: 17.04.2014].
 45. http://pl.auschwitz.org/e/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=1 [odczyt: 22.04.2014].
 46. http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=31 [odczyt: 22.04.2014].
 47. http://pl.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1 [odczyt: 11.05.2014].
 48. http://stutthof.org/edukacja [odczyt: 22.04.2014].
 49. http://media-work.pl/pr-i-marketing-w-kulturze/ [odczyt; 25.04.2014].
 50. http://www.nck.pl/kategorie/wydawnictwa.html [odczyt: 25.04.2014].
 51. van Alphen E., Zabawa w Holokaust, "Literatura na Świecie" 2004, nr 1-2.
 52. Bojarska K., Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera urządzenia korekcyjne: LEGO - Obóz koncentracyjny, "Teksty Drugie" 2004, nr 5.
 53. DeKoven Ezrahi S., Holokaust a zmieniające się granice sztuki i historii, tłum. M. Michalski, "Literatura na Świecie" 2004, nr 1-2.
 54. Ołdakowski J., Muzeum historycznego niepokoju, "Wprost" 2005, nr 16.
 55. Young J.E., Pamięć i kontrapamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, tłum. G. Dąbkowski, "Literatura na Świecie" 2004, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.16.003.4477
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu