BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewska Olga (Warsaw University of Technology)
Tytuł
Knowledge-Oriented Business Process Management as a Catalyst to the Existence of Network Organizations
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 1, s. 107-132, rys., tab., bibliogr. s. 128-131
Tytuł własny numeru
Business Process Management: Current Applications and the Challenges of Adoption
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Zarządzanie procesowe, Współpraca sieciowa, Zarządzanie wiedzą, Elastyczność organizacji
Network organisations, Processing management, Network cooperation, Knowledge management, Organisational flexibility
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M290, O320
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie coraz częściej mamy do czynienia z powstawaniem organizacji o charakterze sieciowym. Są to organizacje zakładane w celu realizacji konkretnych zadań i są tworzone przez niepowiązane organizacje. Wybór kooperanta nie może być i nie jest przypadkowy. Jest to proces, w którym wykorzystywana jest wiedza o ewentualnym partnerze i jego zasobach, a także możliwościach. Autorka stawia tezę, iż orientacja organizacji na procesy, a także na zarządzanie wiedzą jest silną determinantą dla podejmowania współpracy sieciowej. W celu weryfikacji tak sformułowanego pytania, została przeprowadzona ankieta. Pytania o czynniki wpływające na decyzję o podjęciu działania współpracy w ramach struktury sieciowej, zostały skierowane do grupy nielosowej. Organizacje, które uczestniczyły w badaniu, mają doświadczenie w prowadzeniu projektów w ramach struktury sieciowej. Badanie ma charakter przyczynkowy, może być jednak punktem wyjścia dla dalszych rozważań oraz do próby budowy modelu o charakterze ogólnym. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, more and more often, we are dealing with the emergence of network organizations. These are organizations set up to accomplish specific tasks and are created by unrelated organizations. Choosing such a partner cannot be and is not accidental. It is a process in which knowledge about a possible partner and its resources as well as opportunities are used. The author puts forward the thesis that the organization's orientation both on business processes and knowledge management is a strong determinant for undertaking network cooperation. In order to verify such a formulated question, a questionnaire was carried out. Questions about factors influencing the decision about undertaking cooperation in the network structure were directed to a non-random group. The organizations that participated in the study have experience in running projects within the network structure. The study is of a contributing nature, but it can be a starting point for further considerations and for an attempt to build a model of a general nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baretta, A. (2008). The functioning of co-opetition in the health-care sector: An explorative analysis. Scandinavian Journal of Management, 24(3), 209-220. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2008.03.005
 2. Bartkowiak, P., & Koszel, M. (2015). Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Organizacji, 9, 59-76.
 3. Birkinshaw, J., & Sheehan, T. (2002). Managing the knowledge life cycle. MIT Sloan Management Review, 44(1). 75-83.
 4. Bitkowska, A. (2018). Zarządzanie procesowe zorientowane na wiedzę. In G. Gierszewska (Ed.). Co Dalej z  Zarządzaniem? (pp.19-33). Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.
 5. Brilman, J. (2002). Nowoczesne Koncepcje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2015). Drugi Wiek Maszyny. Warszawa: MT Biznes.
 7. Brzeziński, M. (2018). Zintegrowane Organizacje Oparte Na Wiedzy. Warszawa: Difin.
 8. Castells, M. (2007). Społeczeństwo Sieci. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 9. Chen, C. J., Huang, J. W., & Hsiao, Y.C. (2010). Knowledge management and innovativeness: The role of organizational climate and structure. International Journal of Manpower, 31(8), 848-870.
 10. Choong, K.K. (2013). Are PMS meeting the measurement needs of BPM? A  literature review. Business Process Management Journal, 19(3), 535-574. https://doi.org/10.1108/14637151311319941
 11. Claver-Cortés, E., Zaragoza-Sáez, P., & Pertusa-Ortega, E. (2007). Organizational structure features supporting knowledge management processes, Journal of Knowledge Management, 11(4), 45-57 https://doi:10.1108/13673270710762701
 12. Cygler, J. (2009). Kooperencja Przedsiębiorstw. Czynniki Sektorowe i Korporacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Davenport, T., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge - How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press.
 14. Deming, E.W. (1986). Out of the Crisis. Cambridge: MIT Press.
 15. Di Ciccio, C., Marrella, A., & Russo, A. (2015). Knowledge-intensive Processes characteristics, requirements and analysis of contemporary approaches. Journal on Data Semantics, 4(1). 29-57. https://doi:10.1007/s13740-014-0038-4
 16. Dollinger, M. (2002). Entrepreneurship: Strategies and Resources. New York: Prentice-Hall.
 17. Gabryelczyk, R., & Roztocki, N. (2018). Business process management success framework for transition economies. Information Systems Management, 35(3). 234-253. https://doi.org/10.1080/10580530.2018.1477299
 18. Ganzaroli, A., De Noni, I., Orsi, L., & Belussi, F. (2016). The combined effect of technological relatedness and knowledge utilization on explorative and exploitative invention performance post-M&A, European Journal of Innovation Management, 19(2). 167-188. https://doi:10.1108/EJIM-08-2014-0092
 19. Grajewski, P. (2012). Procesowe Zarządzanie Organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Hamel, G. (2007). The Future of Management. Cambridge: Harvard Business School Press.
 21. Hammer, M., & Champy, J. (1996). Reengineering w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Neumann Management Institute.
 22. Hofman, M., & Skrzypek, E. (2010). Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie - Identyfikowanie, Pomiar, Usprawnianie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 23. Hugiet-Stańczyk, E., & Sus, A. (2012). Konsekwencje przynależności do sieci. In J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, & B. Jasiński (Eds.). Sieci Międzyorganizacyjne. Współczesne Wyzwania dla Teorii i Praktyki Zarządzania (pp.86-96). Warszawa: C.H. Beck.
 24. Kakabadse, N. K., Kakabadse, A., & Kouzmin, A. (2003). Reviewing the knowledge management: Towards a taxonomy. Journal of Knowledge Management, 7(4). 75-91. https://doi.org/10.1108/13673270310492967
 25. Kirkpatrick, D. (2011). Beyond Empowerment: The Age of the Self-Managed Organization. New York: Morning Start, Self-Management Institute.
 26. Kisielnicki, J., & Sobolewska, O. (2019). Knowledge Management and Innovation in Network Organizations. Emerging Research and Opportunities. Hershey: IGI Global.
 27. Łobejko, S. (Ed.). (2012). Przedsiębiorstwa Sieciowe i Inne Formy Współpracy Sieciowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 28. Matthews, J., & Schulman, A. (2005). Competitive advantage in public sector organizations: Explaining the public good/sustainable competitive advantage paradox. Journal of Business Research, 58, 232-240. https://doi:10.1016/S0148-2963(02)00498-8
 29. McCormack, K., Johnson, W. C. (2001). Business Process Orientation: Gaining the E-Business Competitive Advantage. Boca Raton: St Lucie Press.
 30. Merrifield, D. B. (2007). Strategic collaborations - essence of survival. Research Technology Management, 50(2). 10-14. https://doi.org/10.1080/08956308.2007.11657424
 31. Mikuła, B. (2006). Organizacje Oparte na Wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 32. Mills, A. M., & Smith, T. A. (2011). Knowledge management and organizational performance: A decomposed view. Journal of Knowledge Management, 15(1). 156-71. https://doi.org/10.1108/13673271111108756
 33. Nadarajah, D., & Kadir, S. L. (2016). Measuring business process management using business process orientation and process improvement initiatives. Business Process Management Journal, 22(6),1069-1078. https://doi:10.1108/bpmj-01- 2014-0001
 34. Nguyen, H. N., & Mohamed, S. (2011). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices: An empirical investigation. Journal of Management Development, 30 (2), 206-221. https://doi:10.1108/02621711111105786
 35. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., & Jasiński, B. (2012). Sieci Międzyorganizacyjne. Współczesne Wyzwania dla Teorii i Praktyki Zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 36. Nooteboom, B., Van Haverbeke, W., Duysters, G., Gilsing, V., & Van de Oord, A. (2007). Optimal cognitive distance and absorptive capacity. Research Policy, 36 (7), 1016-1034. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.04.003
 37. O'Dell, C., & Grayson, C. J. (1998). If only we knew what we know: Identification and transfer of internal best practices. California Management Review, 40(3). 154-174. https://doi.org/10.2307/41165948
 38. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating & Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
 39. Pronshikh, V., & Sobolewska, O. (2018). Coopetition model of knowledge sharing in science: An Eastern-European case study. Acta Physica Polonica B. Proceedings Supplement, 11. 803-823. https://doi:10.5506/APhysPolBSupp.11.803
 40. Ravesteyn, P., & Batenburg, R. (2010). Surveying the critical success factors of BPM-systems implementation, Business Process Management Journal, 16 (3), 492-507. https://doi:10.1108/14637151011049467
 41. Robertson, B. (2015). Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World. USA: Henry Holt and Co.
 42. Rummler, G., & Brache, A. (2000). Podnoszenie Efektywności Organizacji. Jak Zarządzać "Białymi Plamami" w Strukturze Organizacyjnej? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 43. Snow, C. C., Miles, R. E., & Coleman, H. J. (1992). Managing 21st-century network organizations. Organizational Dynamics, 20(3), 5- 20.
 44. Sobolewska, O. (2016). Kooperencja w biznesie i na uczelniach wyższych - czynniki wpływające na decyzje o relacjach współpracy. In P. Bartkowiak & A. Jaki (Eds.), Dylematy Rozwoju Nauk o  Zarządzaniu. Perspektywa Metodologiczna (pp. 104-119). Toruń: Dom Organizatora.
 45. Szczepańska, K., & Bugdol, M. (2016) Podstawy Zarządzania Procesami. Warszawa: Difin.
 46. Szelągowski, M. (2018). Zarządzanie Procesowe w Gospodarce Wiedzy. Tworzenie Wartości z Kapitału Intelektualnego. Warszawa: Wydawnictwo Linia.
 47. Teece, D. J., Pisano, A., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
 48. Tubielewicz, A. (2013). Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej. Efektywność, Produktywność i Organizacja Przedsiębiorstw. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 36, 387-397.
 49. Walsh, J. P., & Ungson, G. R. (1991). Organizational memory. Academy of Management Review, 16(1), 57-91. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4278992
 50. Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization Science, 13(3), 339-351. https://doi.org/10.1287/orsc.13.3.339.2780
 51. Zott, C., & Amit, R. (2010). Designing your future business model: An activity system perspective. Long Range Planning, 43, 216-226. https://doi:10.1016/j.lrp.2009.07.004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201614
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu