BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rahman Hafiz (Universitas Andalas, Indonesia), Besra Eri (Universitas Andalas, Indonesia), Nurhayati
Tytuł
Explicating Failure Among Nascent Entrepreneurs in West Sumatra : the Nexus of Psycho-Economic Factors and Opportunistic Behavior
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 2, s. 37-66, rys., tab., bibliogr. s. 61-64
Tytuł własny numeru
Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Socjologia przedsiębiorczości, Psychologiczne aspekty ekonomii
Enterprises, Sociology of entrepreneurship, Psychological aspects of economics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19
streszcz., summ.
Kraj/Region
West Sumatra
Abstrakt
Artykuł omawia wewnętrzne okoliczności jednostek jako czynniki, które mogą powodować niepowodzenie przedsiębiorczości, na które składają się zjawiska psychoekonomiczne i zachowania oportunistyczne. Jest to badanie ilościowe i opiera się na analizie relacyjnej, która wiąże istniejące argumenty dotyczące czynników psychoekonomicznych z niepowodzeniem przedsiębiorczości. Badanie dodatkowo dodaje i analizuje konstrukcję zachowań oportunistycznych jako kolejny możliwy czynnik, który może powodować porażkę przedsiębiorczości. Próbą badania jest 1541 młodych przedsiębiorców z prowincji West Sumatra w Indonezji, którzy doświadczyli niepowodzeń w swoich wcześniejszych firmach. Analizę przeprowadzono przy użyciu analizy regresji wielokrotnej i częściowej, w której użyto protokołu statystycznego. Stwierdzono, że czynniki psychoekonomiczne wraz z oportunistycznymi zachowaniami jednostek w mniejszym lub w większym stopniu spowodowały przedsiębiorczą porażkę w kontekście badania. Badanie sugeruje również, że zachowania oportunistyczne mogą być nie tylko postrzegane jako źródło sukcesu przedsiębiorczości, ale także przyczyniają się do niepowodzenia przedsiębiorczości. To odkrycie wyraźnie pokazuje oryginalność i wartość tego badania, ponieważ dowodzi, że zachowania oportunistyczne można również postrzegać jako czynnik - oprócz innych istniejących czynników psychoekonomicznych (deterministycznych, dobrowolnych i emocjonalnych) - które mogą powodować porażkę przedsiębiorczości. Badanie sugeruje, że wzmocnienie osobowości przedsiębiorczej, cech i aspektów psychologicznych powinno być celem rządu indonezyjskiego w promowaniu i rozwijaniu młodych przedsiębiorców. Aspekty psychologiczne mogą odnosić się do wysiłków zmierzających do wzmocnienia motywów, dojrzałości, racjonalnych procesów decyzyjnych oraz sposobów radzenia sobie z presją społeczną, środowiskową i biznesową. (abstrakt oryginalny)

This paper investigates and discusses individuals' internal circumstances as factors that may cause entrepreneurial failure, which consists of psycho-economic phenomenon and opportunistic behavior of individuals. The study is a quantitative study, and it operates relational analysis that relates existing arguments regarding psycho-economic factors to entrepreneurial failure. The study further adds and analyses the construct of opportunistic behavior as another possible factor that may cause entrepreneurial failure. The sample of the study is 1541 young entrepreneurs in West Sumatra Province, Indonesia, who have experienced failures in their previous businesses. The analysis was undertaken by using multiple and partial regression analysis in which the statistical protocol was operated. It is found that psycho-economic factors, together with opportunistic behavior of individuals in a lesser to a greater degree, have caused entrepreneurial failure to the context of the study. The study also implies and argues that opportunistic behavior may not only be viewed as a source of entrepreneurial success, as it also contributes to entrepreneurial failure. This finding clearly demonstrates the originality and value of this study since it argues that opportunistic behavior can also be viewed as a factor - apart from the other existing psycho-economic factors (deterministic, voluntaristic, and emotive) - that can cause entrepreneurial failure. The study further suggests that strengthening entrepreneurial personality, characteristics and psychological aspects should be a focus for the Indonesian government in promoting and developing young-nascent entrepreneur. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrunik, A.A., & Svetlakov, A.G. (2013). Overcoming opportunistic behavior of personnel in modern companies. World Applied Sciences Journal, 22(1), 57-62. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.22.01.13313
 2. American Psychological Association (APA). (2010). The road to resilience: Resilience factors and strategies. Retrieved from http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx.12
 3. Arasti, Z. (2011). An empirical study on the causes of business failure in Iranian context. African Journal of Business Management, 5(17), 7488-7498. https://doi.org/10.5897/AJBM11.402
 4. Artinger, S., & Powell, T. C. (2015). Entrepreneurial failure: Statistical and psychological explanations. Strategic Management Journal, 37(6), 1047- 1064. https://doi.org/10.1002/smj.2378
 5. Bratnicka-Myśliwiec, K., Wronka-Pośpiech, M., & Ingram, T. (2019). Does socioemotional wealth matter for competitive advantage? A case of Polish family businesses. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 123-146. https://doi.org/10.7341/20191515
 6. Cardon, M. S., Stevens, C. E., & Potter, D. R. (2011). Misfortunes or mistakes? Cultural sense making of entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 26(1), 79-92. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.06.004
 7. Chang, W., Liu, W.G.H., & Chiang, S. (2014). A study of the relationship between entrepreneurship courses and opportunity identification: An empirical survey. Asia Pacific Management Review, 19(1), 1-24. http://dx.doi.org/10.6126%2fAPMR.2014.19.1.01
 8. Cordes, C., Richerson, P., McElreath, R., & Strimling, P. (2010). How does opportunistic behaviour influence firm size? An evolutionary approach to organizational behaviour. Journal of Institutional Economics, 7(1), 1-21. https://doi.org/10.1017/S1744137410000123
 9. Devece, C., Peris-Ortiz, M., & Rueda-Armengot, C. (2016). Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths on failure. Journal of Business Research, 69(11), 5366-5370. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.139
 10. Fatoki, O. (2014). The entrepreneurial intention of undergraduate students in South Africa: The influences of entrepreneurship education and previous work experience. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(7), 294-299. http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n7p294
 11. Hammer, M.H.M. (2012). How business management benefit from entrepreneurship. Paper presented at the 10th Conference of Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary. Retrieved from http://www.kgk.uni- obuda.hu/sites/default/files/12_Matthijs%20Hammer.pdf
 12. Hammer, M.H.M., & Khelil, N. (2014). Exploring the different patterns of entrepreneurial exit. The causes and consequences. Proceedings of the 59th ICSB World Conference on Entrepreneurship, Dublin, Ireland. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/4980/d14545dba7a3adf7f8fdb8bb2acabb0c0ef3.pdf
 13. Herath, H.M.T.S. (2014). Conceptualizing the role of opportunity recognition in entrepreneurial career success. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 1(3), 73-82.
 14. Hofstede, G. (2018). National culture of Indonesia. Retrieved from http://geert- hofstede.com/indonesia.html
 15. Jenkins, A.S., Wiklund, J., & Brundin, E. (2014). Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience. Journal of Business Venturing, 29(1), 17-33. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.10.006
 16. Khelil, N. (2012). What are we talking about when we talk about entrepreneurial failure? RENT XXVI - Research in Entrepreneurship and Small Business, Lyon, France.
 17. Khelil, N. (2016). The many faces of entrepreneurial failure: Insights from an empirical taxonomy. Journal of Business Venturing, 31(1), 72-94. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.08.001
 18. Lafontaine, F., & Shaw, K. (2014). Serial entrepreneurship: Learning by doing? Journal of Labour Economics, 34(S2), S217-S254. https://doi.org/10.1086/683820
 19. Liang, C-T., & Liang, C. (2015). Interaction of psychological factors in shaping entrepreneurial intention among computer and electrical engineering students. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(2), 5-29. https://doi.org/10.7341/20151121
 20. Mangundjaya, W.L.H. (2010). Is there cultural change in the national cultures of Indonesia? Proceeding International Conference on Association of Cross Cultural Psychology (IACCP), Melbourne, Australia. Retrieved from https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=iaccp_papers
 21. Mantere, S., Aula, P., Schildt, H., & Vaara, E. (2013). Narrative attributions of entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 28(4), 459-473. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.12.001
 22. Mellahi, K., & Sminia, H. (2009). Frontiers of strategic management research. International Journal of Management Reviews, 11(1), 1-7. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00248.x
 23. Mellahi, K., & Wilkinson, A. (2010). Managing and coping with organizational failure: Introduction to the special issue. Group and Organization Management, 35(5), 531-541. https://doi.org/10.1177%2F1059601110383404
 24. Rahman, H., & Day, J. (2014). Involving the entrepreneurial role model: A possible development for entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education 17(2), 163-171.
 25. Singh, S., Corner, P.D., & Pavlovich, K. (2015). Failed, not finished: A narrative approach to understanding venture failure stigmatization. Journal of Business Venturing, 30(1), 150-166. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.005
 26. Smida, A., & Khelil, N. (2010). Repenser l'échec entrepreneurial des petites entreprises émergentes. Proposition d'une typologie s'appuyant sur une approche intégrative. Revue Internationale P.M.E.: économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, 23(2), 65-106. https://doi.org/10.7202/1005762ar
 27. Talas, E., Celik, A.K., & Oral, I.O. (2013). The influence of demographic factors on entrepreneurial intention among undergraduate students as a career choice: The case of a Turkish university. American International Journal of Contemporary Research, 3(12), 22-31.
 28. Tikkamäki, K., Heikkilä, P., & Ainasoja, M. (2016). Positive stress and reflective practice among entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(1), 7-34. https://doi.org/10.7341/20161212
 29. Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M., & Flores, M. (2010). The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism. Journal of Business Venturing, 25(6), 541-555. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.04.001
 30. Unsal, H.I., & Taylor, J.E. (2011). An empirical investigation of opportunistic behaviour in project networks and its impact on market efficiency. Engineering Project Organization Journal, 1(2), 95-106. https://doi.org/10.1080/21573727.2011.569931
 31. van Gelder, J.L., Vries, R.E., Frese, M., & Goutbeek, J.P. (2007). Differences in psychological strategies of failed and operational business owners in the Fiji Islands. Journal of Small Business Management, 45(3), 388-400. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2007.00219.x
 32. Wadhwa, V., Aggarwal, R., Holly, H., & Salkever, A. (2009). Anatomy of an entrepreneur: Family background and motivation. The Ewing Marion Kauffman Foundation Research Report, July 2009. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1431263
 33. Wasdani, K.P., & Mathew, M. (2014). Potential for opportunity recognition: Differentiating entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 23(3), 336-362. https://doi.org/10.1186/2251-7316-2-7
 34. Wennberg, K., & DeTienne, D.R. (2014). What do we really mean when we talk about 'exit'? A critical review of research on entrepreneurial exit. International Small Business Journal, 32(1), 4-16. https://doi.org/10.1177/0266242613517126
 35. Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D. R., & Cardon, M. S. (2010). Reconceptualising entrepreneurial exit, divergent exit routes and their drivers. Journal of Business Venturing, 25(4), 361-375. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.01.001
 36. Yakovleva, E., Grigoryeva, N., & Grigoryeva, O. (2016). Opportunistic behaviour as behaviour manipulations. American Journal of Applied Sciences, 13(9), 996-1005. http://doi.org/10.3844/ajassp.2016.996.1005
 37. Yamakawa, Y., & Cardon, M. S. (2015). Causal ascriptions and perceived learning from entrepreneurial failure. Small Business Economics, 44(4), 797-820. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9623-z
 38. Yaqub, M. Z. (2009). Antecedents, consequences and control of opportunistic behaviour in strategic networks. Journal of Business & Economics Research, 7(2), 15-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201622
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu