BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sıcakyüz Çiğdem (Çukurova University, Turkey), Yüregir Oya Hacire (Çukurova University, Turkey)
Tytuł
Exploring Resistance Factors on the Usage of Hospital Information Systems From the Perspective of the Markus's Model and the Technology Acceptance Model
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 2, s. 93-129, rys., tab., aneks, bibliogr. s. 120-127
Tytuł własny numeru
Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Systemy informatyczne, Odporność na zmiany, Zarządzanie zmianami
Hospital service, Computer system, Resistance to changes, Change management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32
streszcz., summ.
Abstrakt
Chociaż systemy informacyjne zapewniają wiele korzyści, wiele organizacji ma trudności z procesem zmian. Odporność na zmiany jest jednym z największych wyzwań na tym etapie. Badanie to miało na celu zbadanie przyczyn oporności personelu medycznego na IT w Adana Numune Hastanesi, szpitalu państwowym w Adanie w Turcji. Model akceptacji technologii (TAM) został rozszerzony o czynniki, takie jak zaangażowanie afektywne, płeć i wiek. Analiza regresji logistycznej została przeprowadzona na modelu badawczym za pomocą 291 zebranych danych ankietowych przy użyciu SPSS (wersja 21). Ogólna procentowa prognoza dokładności wyniosła 55,3% dla parametrów modelu początkowego i 80,8% dla modelu krokowego po trzecim etapie. Zgodnie z wynikami, chociaż stwierdzono, że czynniki "postrzegana użyteczność IT", "postrzegana łatwość korzystania z IT" i "zaangażowanie afektywne" mają wpływ na odporność na korzystanie z IT, czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć, stanowisko nie były powiązane. Menedżerowie powinni stworzyć środowisko dla zwiększenia zaangażowania personelu poprzez włączenie ich w proces decyzyjny i zmianę procesu. W ten sposób menedżer mógłby nie tylko produktywnie wykorzystać zasoby organizacji, ale także przyszłe projekty zmian mogą być przeprowadzane skutecznie i terminowo. Dlatego dzięki zaangażowanemu personelu, szpital mógłby w sposób zrównoważony konkurować z innymi na rynku i osiągać większe zyski. (abstrakt oryginalny)

Although information systems provide many benefits to the organization, many organizations are experiencing difficulties with the process of change. Resistance to change is one of the most considerable challenges in this phase. This study aimed to investigate the causes of resistance by healthcare personnel to IT in Adana Numune Hastanesi, which is a state-run hospital located in Adana, Turkey. The Technology Acceptance Model (TAM) was expanded by adding factors such as affective commitment, gender, and age. Logistic regression analysis was carried out on the research model through 291 collected survey data using SPSS (version 21). The overall percentage accuracy prediction was 55.3% for parameters of the initial model and 80.8% for the stepwise model after the third step. According to the results, while the factors "perceived usefulness of IT," "perceived ease of use of IT," and "affective commitment" were found to have an influence on the resistance of use of IT, demographic factors such as age, gender, position, and tenure were not related. Managers should create an environment for increasing staff commitment by including them in decision-making and process changing. Thus, not only could the manager use the organizations' resources productively, but also future change projects could be carried out effectively, roughly, and timely. Therefore, through its committed personnel, the hospital could sustainably compete with its competitors in the market and make more profit. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal, R., & Prasad, J. (1999). Ritu Agarwal. Decision Sciences, 30(2), 361-391. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1999.tb01614.x
 2. Al-Haddad, S., & Kotnour, T. (2015). Integrating organisational change literature. Journal of Organisational Change Management, 28(2), 234-262. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2013-0215
 3. Ali, M., Zhou, L., Miller, L., & Ieromonachou, P. (2016). User resistance in IT: A literature review. International Journal of Information Management, 36(1), 35-43.
 4. Anderson, L. A., & Anderson, D. (2010). The Change Leader's Roadmap: How to Navigate Your Organization's Transformation. San Francisco: Pfeiffer.
 5. Appelbaum, S. H., & Wohl, L. (2000). Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations. Managing Service Quality: An International Journal, 10(5), 279-298. https://doi.org/10.1108/09604520010345768
 6. Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. Human Relations, 46(6), 681- 703.
 7. Authayarat, W., & Umemuro, H. (2012). Affective management and its effect on management performance. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(2), 5-25. https://doi.org/10.7341/2012821
 8. Bakan, İ. (2011). Örgütsel bağlılık: Kavram, kuram, sebep ve sonuçlar [Organizational Commitment: Concept, Theory, Causes and Effects]. Gazi.
 9. Baker, M. (2009). My involvement in engineering management during its pioneer years. Engineering Management Journal, 21(3), 9-12. https://doi.org/10.1080/10429247.2009.11431809
 10. Barutçugil, İ. (2013). Stratejik yönetim [Strategic Management]. Kariyer Yayıncılık.
 11. Bax, S., & McGill, T. (2009). From beliefs to success: Utilizing an expanded tam to predict web page development success. Cross- Disciplinary Advances in Human Computer Interaction: User Modeling, Social Computing, and Adaptive Interfaces, 3(3), 37-58. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-142-1.ch003
 12. Beer, M., & Nohria, N. (2000). HBR's 10 must reads on change. Harvard Business Review, 78(3), 133-141. https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000208
 13. Benbasat, I., & Moore, G. C. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research, 2(3), 192-222.
 14. Bertolini, M., Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & Giacchetta, G. (2011). Business process re-engineering in healthcare management: A case study. Business Process Management Journal, 17(1), 42-66. https://doi.org/10.1108/14637151111105571
 15. Bhattacherjee, A., & Hikmet, N. (2007). Physicians' resistance toward healthcare information technology: A theoretical model and empirical test. European Journal of Information Systems, 16(6), 725-737. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000717
 16. Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C., & Blumenthal, D. (2011). The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results. Health Affairs, 30(3), 464-471. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178
 17. Chiu, W. C. K., Chan, A. W., Snape, E., & Redman, T. (2001). Age stereotypes and discriminatory attitudes towards older workers: An East-West comparison. Human Relations, 54(5), 629-660. https://doi.org/10.1177/0018726701545004
 18. Cook, J., & Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment. Journal of Occupational Psychology, 53(1), 39-52. https://doi.org/10.1111/j.2044 -8325.1980.tb00005.x
 19. Czaja, S. J., & Sharit, J. (1998). Age differences in attitudes toward computers. Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences, 53(5), 329-340. https://doi.org/10.1093/geronb/53B.5.P329
 20. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly: Management Information Systems, 13(3), 319-339. https://doi.org/10.2307/249008
 21. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982
 22. DeSanctis, G., & Courtney, J. F. (1983). Toward friendly user MIS implementation. Communications of the ACM, 26 (10), 732-738. https://doi.org/10.1145/358413.358419
 23. Duimering, P. R., Elhedhli, S., Jewkes, B., & Smucker, M. D. (2013). Management engineering: The engineering of management systems. A  discussion paper. Retrieved from http://docplayer.net/11969146-Management-engineering-the- engineering-of-management-systems-a-discussion-paper-by.html
 24. Eckhardt, A., Laumer, S., & Weitzel, T. (2009). Who influences whom? Analyzing workplace referents' social influence on IT adoption and non-adoption. Journal of Information Technology, 24(1), 11-24. https://doi.org/10.1057/jit.2008.31
 25. Fabisiak, J., & Prokurat, S. (2012). Age management as a tool for the demographic decline in the 21st century: An overview of its characteristics. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 83-96. https://doi.org/10.7341/2012846
 26. Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.
 27. Foster, S., & Wilson- Evered, E. (2006). A multidisciplinary approach to assess readiness for change in enterprise system implementations a multidisciplinary approach to assess readiness for change in enterprise system implementations. Proceedings of the 20th ANZAM Conference, 1-22. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/f0dd/8887a41ee97872df7fe06990cf3bf623d589.pdf
 28. Frambach, R. T., & Schillewaert, N. (2002). Organizational innovation adoption: A multi-level framework of determinants and opportunities for future research. Journal of Business Research, 55(2), 163-176. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00152-1
 29. Garson, G. D. (2008). Logistic Regression: Statnotes. North Carolina: North Carolina State University.
 30. Gosavi, A. (2017). Use of the Internet and its impact on productivity and sales growth in female-owned firms: Evidence from India. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(2), 155-178. https://doi.org/10.7341/20171327
 31. Hadjimanolis, A. (2003). The barriers approach to innovation. In L.V Shavinina (Ed.), The International Handbook on Innovation (pp. 559-573). Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/B978-008044198-6/50038-3
 32. Hosmer, D. W., Taber, S., & Lemeshow, S. (1991). The importance of assessing the fit of logistic regression models: A case study. American Journal of Public Health, 81(12), 1630-1635. https://doi.org/10.2105/AJPH.81.12.1630
 33. Hu, P. J., Chau, P. Y. K., Sheng, O. R. L., & Tam, K. Y. (2012). Examining acceptance model using physician of acceptance telemedicine technology. Journal of Management Information Systems, 16(2), 91- 112.
 34. Iverson, R. D. (1996). Employee acceptance of organizational change: The role of organizational commitment. International Journal of Human Resource Management, 7(1). https://doi.org/10.1080/09585199600000121
 35. Jiang, J. J., Klein, G., & Crampton, S. M. (2000). A  note on SERVQUAL reliability and validity in information system service quality measurement. Decision Sciences, 31(3), 725-744. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2000.tb00940.x
 36. Joia, L. A., Gradvohl De Macêdo, D., & Gaete De Oliveira, L. (2014). Antecedents of resistance to enterprise systems: The IT leadership perspective. Journal of High Technology Management Research, 25(2), 188-200. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2014.07.007
 37. Jones, R. A., Jimmieson, N. L., & Griffiths, A. (2005). The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change implementation success: The mediating role of readiness for change. Journal of Management Studies, 42(2), 361-386. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00500.x
 38. Joshi, K. (1991). The change: Information systems technology implementation. MIS Quarterly, 15(2), 229-242.
 39. Keen, P. G. W. (1981). Information systems and organizational change. Communications of the ACM, 24(1), 24-33. https://doi.org/10.1145/358527.358543
 40. Kiefer, T. (2005). Feeling bad: Antecedents and consequences of negative emotions in ongoing change. Journal of Organizational Behavior, 26(8), 875-897. https://doi.org/10.1002/job.339
 41. Klaus, T., & Blanton, J. E. (2010). User resistance determinants and the psychological contract in enterprise system implementations. European Journal of Information Systems, 19(6), 625-636. https://doi.org/10.1057/ejis.2010.39
 42. Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (2008). Choosing strategies for change. Harvard Business Review, July-August. Retrieved from https://projects.iq.harvard.edu/files/sdpfellowship/files/day3_2_choosing_strategies_for_change.pd f
 43. Krovi, R. (1993). Identifying the causes of resistance to IS implementation. A change theory perspective. Information and Management, 25(6), 327-335. https://doi.org/10.1016/0378-7206(93) 90082-5
 44. Langefors, B. (1978). Discussion of the article by Bostrom and Heinen: MIS problems and failures: A socio-technical perspective. Part I: The causes. MIS Quarterly, 2(June), 55-64. https://doi.org/10.2307/248942
 45. Lannes, W. J. (2001). What is engineering management? IEEE Transactions on Engineering Management, 48(1), 107-110. https://doi.org/10.1109/17.913170
 46. Lapointe, L., & Rivard, S. (2005). A multilevel model of resistance to information technology implementation. MIS Quarterly: Management Information Systems, 29(3), 461-491. https://doi.org/10.2307/25148692
 47. Laumer, S. (2012). Resistance to it- induced change. Theoretical foundation and empirical evidence. Doctoral thesis. Retrieved from http://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/files/574/LaumerResistanceopusseA2.pdf
 48. Laumer, S., & Eckhardt, A. (2010). Why do people reject technologies? - Towards an understanding of resistance to it- induced organizational change. ICIS 2010 Proceedings - Thirty First International Conference on Information Systems. Retrieved form https://www.semanticscholar.org/paper/Why-do-People-Reject- Technologies-Towards-an-of-to-Laumer-Eckhardt/df00ed304c657f41ef51c664c1f5addb1e9bf835
 49. Lewis, S., Passmore, J., & Cantore, S. (2016). Appreciative Inquiry for Change Management: Using AI to Facilitate Organizational Development. London: Kogan Page Publishers.
 50. Ma, Q., & Liu, L. (2005). The Technology Acceptance Model: A meta-analysis of empirical findings. Advanced Topics in End User Computing, 4(May 2014), 112-127. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-474-3.ch006
 51. Majchrzak, A., & Cotton, J. C. (1988). A longitudinal study of adjustment to technological change: The case of job transfers from mass to computer-automated batch production. Journal of Occupational Psychology, 61(1), 43-66.
 52. Markus, M. L. (1983). Power, politics, and MIS Implementation. Communications of the ACM, 26(6), 430-444. https://doi.org/10.1145/358141.358148
 53. Mdletye, M. A., Coetzee, J., & Ukpere, W. I. (2014). The reality of resistance to change behaviour at the Department of Correctional Services of South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (3), 548-560. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n3p548
 54. Meissonier, R., & Houzé, E. (2010). Toward an IT conflict-resistance theory: Action research during IT pre-implementation. European Journal of Information Systems, 19(5), 540-561. https://doi.org/10.1057/ejis.2010.35
 55. Morris, J. H., & Steers, R. M. (1980). Structural influences on organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 17(1), 50-57. https://doi.org/10.1016/0001-8791(80)90014-7
 56. Mossholder, K. W., Settoon, R. P., Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2000). Emotion during organizational transformations: An interactive model of survivor reactions. Group and Organization Management, 25(3), 220-243. https://doi.org/10.1177/1059601100253002
 57. Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment: A progress report. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247.
 58. Nafei, W. A. (2014). Assessing employee attitudes towards organizational commitment and change: The case of King Faisal Hospital in Al-Taif Governorate, Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Management and Sustainability, 4(1). https://doi.org/10.5539/jms.v4n1p204
 59. Nisbet, R. I., & Collins, J. (1978). Barriers and resistance to innovation. Australian Journal of Teacher Education, 3(1). https://doi.org/10.14221/ajte.1978v3n1.1
 60. O'Fallon, W. M., Cooley, W. W., & Lohnes, P. R. (1973). Multivariate data analysis. Technometrics, 15(3), 648. https://doi.org/10.2307/1266874
 61. Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of Applied Psychology, 88(4), 680-693. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.4.680
 62. Pan, S., & Jordan-Marsh, M. (2010). Internet use intention and adoption among Chinese older adults: From the expanded technology acceptance model perspective. Computers in Human Behavior, 26(5), 1111-1119. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.015
 63. Paton, R. A., & McCalman, J. (2008). Change Management: A Guide to Effective Implementation. London: Sage.
 64. Peccei, R., Giangreco, A., & Sebastiano, A. (2011). The role of organisational commitment in the analysis of resistance to change: Co- predictor and moderator effects. Personnel Review, 40(2), 185-204. https://doi.org/10.1108/00483481111106075
 65. Powell, T. C., & Dent-Micallef, A. (1997). Information and technology as competitive advantage: The role of human, business, and technology resources. Strategic Management Journal, 18(5), 375-405. https://doi.org/10.1057/9780230513426_8
 66. Ram, S., & Sheth, J. N. (1989). Consumer resistance to innovations: The marketing problem and its solutions. Journal of Consumer Marketing, 6(2), 5. https://doi.org/10.1108/EUM0000000002542
 67. Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of innovations. In D.W. Stacks, M.B. Salwen, & K.C. Eichhorn (Eds.), An Integrated Approach to Communication Theory and Research (pp. 1-20). Third Edition. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203710753-35
 68. Rothwell, W. J., Stavros, J. M., Sullivan, R. L., & Sullivan, A. (2010). Practicing Organization Development: A  Guide for Leading Change (34th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
 69. Samhan, B., & Joshi, K. D. (2015). Resistance of healthcare information technologies; Literature review, analysis, and gaps. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2015-March, 2992- 3001. https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.362
 70. Schalk, R., Campbell, J. W., & Freese, C. (1998). Change and employee behaviour. Leadership & Organization Development Journal, 19(3), 157-163. https://doi.org/10.1108/01437739810210202
 71. Sıcakyüz, Ç., & Yüregir, O. H. (2018). The resistance factors to using health information technology in Turkey. Research Journal of Engineering Sciences, 1(1), 1-11.
 72. Spurgeon, W. M. (1997). What is an engineering manager? ASEE Annual Conference Proceedings. Retrieved from https://peer.asee.org/what-is-an-engineering- manager.pdf
 73. Stam, K. R., & Stanton, J. M. (2010). Events, emotions, and technology: Examining acceptance of workplace technology changes. Information Technology and People, 23(1), 23-53. https://doi.org/10.1108/09593841011022537
 74. Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage. Information Systems Research, 6(2), 144-176. https://doi.org/10.1287/isre.6.2.144
 75. Thamhain, H. J. (2011). Critical success factors for managing technology-intensive teams in the global enterprise. Engineering Management Journal, 23 (3), 30-36. https://doi.org/10.1080/10429247.2011.11431906
 76. Van Slyke, C., Ilie, V., Lou, H., & Stafford, T. (2007). Perceived critical mass and the adoption of a communication technology. European Journal of Information Systems, 16(3), 270-283. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000680
 77. Venkatesh, Vishwanath, & Morris, M. G. (2000). Why don't men stop asking for directions? Gender, social influence and their role in society. MIS Quarterly, 24(1), 115-139.
 78. Venkatesh, Viswanath, & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Sciences, 39(2), 273-315. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x
 79. Venkatesh, Viswanath, & Davis, F. D. (2000). Theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926
 80. Venkatesh, Viswanath, Sykes, T. A., & Zhang, X. (2011). "Just what the doctor ordered": A revised UTAUT for EMR system adoption and use by doctors. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10. https://doi.org/10.1109/HICSS.2011.1
 81. Visagie, C. M., & Steyn, C. (2011). Organisational commitment and responses to planned organisational change: An exploratory study. Southern African Business Review, 15(3), 98-121.
 82. Waddell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance: A constructive tool for change management. Management Decision, 36(8), 543-548. https://doi.org/10.5061/dryad.ft56mn76\r10.1086/665031
 83. Walter, Z., & Lopez, M. S. (2008). Physician acceptance of information technologies: Role of perceived threat to professional autonomy. Decision Support Systems, 46(1), 206-215. https://doi.org/10.1016/j.dss.2008.06.004
 84. White, M. R. M., & Trevor, M. (1983). Under Japanese Management: The Experience of British Workers. New Hampshire: Heinemann Educational Publishers.
 85. Winklhofer, H. (2002). Information systems project management during organizational change. Engineering Management Journal, 14(2), 33-37. https://doi.org/10.1080/10429247.2002.11415160
 86. Worren, N. A. M., Ruddle, K., & Moore, K. (1999). From organizational development to change management: The emergence of a new profession. The Journal of Applied Behavioral Science, 35(3), 273-286.
 87. Zwick, T. (2002). Employee resistance against innovations. International Journal of Manpower, 23(6). https://doi.org/10.1108/01437720210446397
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201624
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu