BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocój Ewa
Tytuł
Ignorance versus degradation? The profession of Gypsy bear handlers and management of inconvenient intangible cultural heritage. Case study - Romania (I)
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 3, s. 263-283, rys., bibliogr. 80 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Zarządzanie kulturą, Romowie, Studium przypadku, Kultura, Ginące zawody
Cultural heritage, Cultural management, Romany, Case study, Culture, Disappearing professions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
Kraj/Region
Rumunia
Romania
Abstrakt
Since the beginning of the 21st century, we have been witnessing an increasing number of entries on the UNESCO list of intangible cultural heritage. With them, critical scientific trends describing its positive and negative effects began to emerge. In this article, I discuss the sense of such entries, showing their evaluative dimension as well as the difficulties of recognizing the areas of minority cultures as heritage - the areas which despite meeting all the entry criteria are in conflict with the modern ideas of European culture. I analyze these issues, using the Gypsy/Romani culture as an example - and more specifically the profession of bear handlers in Romania, which, due to its numerous similarities in history, training methods and folklore, I treat as representative of other European regions too. The text discusses the possible origins of this occupation, the place of the Ursari in the Romanian social structure together with their financial situation, and the attitude of the Church and State to bear handlers. It also presents the methods of animal training the Gypsies have used and passed on through the centuries, as well as the reasons why this profession has been disappearing in Romania. In the final (second) part of the article, I will discuss whether there is such a thing as the management of Ursari heritage (versus the management of inconvenient heritage), and if there is - what it entails. The article uses qualitative research methods, including the analysis of historical sources (docu-ments from the offices of Moldovan, Wallachian and Transylvanian rulers and descriptions written by people travelling across former Romanian territories dated 14th-19th centuries) and ethnographic sources. In addition, the analysis also focuses on visual sources from Romanian territories associated with the Ursari as well as on the sources used during my own pilot ethnographic study on the cultural memory among the Roma from Romania. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achim V., Ţiganii în istoria României, Bucureşti 1998.
 2. Bartosz A., Cygan z niedźwiedziem, "Dialog-Pheniben" 2011, No. 4, p. 136-137, http://www.dialog-pheniben.pl/wydania/dac7d89cd1b0d.pdf [access: 1.10.2015].
 3. Bezviconi G.G., Călători ruşi înMoldova şi Muntenia, Bucureşti 1947.
 4. Bobulescu C., Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, Bucureşti 1940.
 5. Brower B.A., Johnston B.R., Disappearing Peoples?: indigenous groups and ethnic minorities in South and Central Asia, Walnut Creek 2007.
 6. Candrea I.-A., Dicţionarul enciclopedic ilustrat,"Cartea Românească", Partea 1: T-Z, Bucureşti 1931.
 7. Călători poloni în Ţările Române, P. Panaitescu (Eds.), Bucureşti 1930.
 8. Cernovodeanu P., Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, Vol. 2: 1822-1830, Bucureşti 2005.
 9. Cosma V., Lãutarii de ieri şi de azi, Bucureşti 1996.
 10. Courthiade M., O romskim sądzie obyczajowym, "Studia Romologica" 2008, I, p. 13-29.
 11. Ćirković S., Od Kavkaza do Banjice: Mečkari, Banjaši na Balkanu: Identitet etničke zajednice,B. Sikimić (Ed.), Beograd 2005, p. 219-247.
 12. Ćirković S., Ursarii. O poveste biografică, "Piramida" 2011, No. 2, p. 104, http://www.academia.edu/1135782/Ursarii._O_Poveste_Biografic_[access: 2.02.2015].
 13. Documenta Romaniae Historica, seria A: Moldova, Vol. 27 (1643-1644), C. Cihandaru, I. Caproşu (Eds.), Bucureşti 2000.
 14. Duminica I., Statutul romilor moldoveni in perioda medievala, http://www.roma.md/ro/comunicate/date-istorice.html [access: 14.10.2015].
 15. Dziedzictwo niematerialne, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/ [access: 2.08.2015].
 16. Ficowski J., Cyganie w Polsce, Warszawa 1989.
 17. Garfias R., Dance among the Urban Gypsies of Romania, "Yearbook for Traditional Music" 1984, Vol. 16, p. 84-96, http://www.socsci.uci.edu/~rgarfias/aris/bio-research/dance-urban-gypsies.pdf [access: 10.01.2015].
 18. Grigore D., Curs de antropologie si folclor rrom / Introducere in studiul elementelor de cultura traditionala ale identitatii rrome contemporane, Bucureşti 2001, http://www.ase.ro/upcpr/profesori/367/Curs de antropologie si folclor rrom Introducere in studiul elementelor de cultura traditionala ale identitatii rrome contemporane.txt [access: 8.12.2015].
 19. Guidelines for the Establishment of National "Living Human Treasures" Systems, http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00031-EN.pdf [access: 3.08.2015].
 20. Hancock I., The East European Roots of Romani Nationalism. The Gypsies in Eastern Europa, "Nationalities Papers" 1991, Vol. XIX, No. 3, Winter, p. 251-268.
 21. Iakovenko I., Situaţia actuală a principatelor Moldova şiŢaraRomânească. Scrisoarea a 12, Bucuresti, 5 iulie, 1820 [in:] Călători străini despre ŢărileRomâne însecolul al XIX-lea, Vol. 1: 1801-1821, ed. G. Filitti, Bucureşti 2004, p. 861.
 22. Îndreptarea Legii. Pravila cea Mare (1652), http://pl.scribd.com/doc/77046610/Indreptarea-Legii-Pravila-cea-Mare-1652 [access: 14.10.2014].
 23. Isztok M., Śladami historii - Romowie Niedźwiednicy, http://sen-meritum.home.pl/romagazinePL/?p=42 [access: 5.12.2015].
 24. Ivanova E.I., Krastev V., Magical Practices of Gypsies on Bulgaria, http://www.slideshare.net/sedalti99/magii-internet2012 [access: 10.03.2015].
 25. Kiersnowski R., Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach. Fakty i mity, Warszawa 1990.
 26. Kocój E., Zanikająca profesja? Cygańscy niedźwiednicy w Rumunii (Ursari) - historia i metody tresury, "Studia Romologica" 2015, p. 146-164.
 27. Kocój E., Dziedzictwo bez dziedziców? Religijne i materialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego w kontekście projektu interdyscyplinarnych badań, "Zarządzanie w Kulturze" 2015, vol. 2, p. 137-150.
 28. Kocój E., Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013.
 29. Kocój E., Lechowski P., Cyganie w Rumunii (z dziejów tematu w wiekach XV-XIX) [in:] S. Jakimowska, E. Wieruszewska (Eds.), We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, Suczawa 2008, p. 374-387.
 30. Kocój E., Lechowski P., Plebańczyk K., Tematyka cygańska w polskich zbiorach ikonograficznych (XIX w.- I połowa XX w.) - rekonesans, "Zarządzanie w Kulturze", ZN UJ, Kraków 2012, No. 13, Vol. 3, p. 171-183.
 31. Kocój E., Lechowski P., Plebańczyk K., The image of Gypsies in Polish iconographic collections (the 19th century - the first half of the 20th century),"ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială", 2012,Vol. II, No. 3, p. 74-88.
 32. Krawczyk-Tyrpa A., Niedźwiedzie i ludzie - opozycja rozmyta, http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-15/JK15-243-250-krawczyktyrpa.pdf[access: 10.10.2015].
 33. Lăutarii - "gentilomi de mahala", http://horiamuntenus.blogspot.com/2010/02/nicolae-filimon-ii-numeste-gentilomi-de.html [access: 7.12.2015].
 34. Listy Dziedzictwa Niematerialnego, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzic- two-niematerialne/listy-dziedzictwa-niematerialnego/ [access: 3.08.2015].
 35. Łukaszewicz N., Prawa zwierząt w kontekście społeczeństwa obywatelskiego i przeobrażeń cywilizacyjnych, Łódź 2010.
 36. Mallé M.P., Bears in Pyrenean mascarades. France and Spain [in:] Массарадните игри Бизалиен разкас, Перник 2014, p. 50-53
 37. . Marian S. Fl., Sărbătorile la romani,Bucureşti 1994.
 38. Marushiakova E., Popov V., Bear-trainers in Bulgaria (tradition and contemporary situation), "Ethnologia Bulgarica" 1998, Vol. 1, p. 106-116.
 39. Михайлова Г., Маскирани ли са маскираните персонажи вБългарската народна традиция, МОНОГРААИИ 1, София 2001, p. 12-285.
 40. Mróz L., Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w., Warszawa 2001.
 41. Mróz L., Ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury Romów. Przypadek szczególny [in:] K. Braun (Ed.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja - dokumentacja - ochrona. Interpretacja - pojęcia - poglądy, Warszawa-Węgorzewo 2013, p. 231-253.
 42. Năstase A., Rromi ursari. Prezentarea generală a ramuri de rromi ursari[in:] G. Aleksandrescu (Ed.),Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc, Bucureşti 2004, p. 5, http://academos.ro/sites/default/files/biblio-docs/269/traditii__ale__rromilor__din__spatiul__romanesc.pdf [access: 28.12.2015]; http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/sociologie/ritualul-nuntii-la-rromii-ursari-si-caldarari-23032.html [access: 28.12.2015].
 43. Niculiţa-Voronca E., Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică, Vol. I, Iaşi 1998.
 44. Niculiţa-Voronca E., Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică, Vol. II, Iaşi 1998.
 45. Nikočević L., Culture or heritage? The problem of Intangibility,https://www.academia.edu/16807730/Culture_or_Heritage_The_Problem_of_Intangibility [access: 13.09.2015].
 46. O istorie lăutarilor, http://www.scrigroup.com/diverse/muzica/O-istorie-a-lautarilor82969.php [access: 1.12.2015].
 47. Oliphant L., Ţărmurile ruseşti ale Mării Negre în toamna anului 1852 călătoria pe Volga şi turul prin ţara cazacilor de pe Don [in:]Călători străini despre ŢărileRomâne în secolul al XIX-lea, Serie nouă, Vol. VI: 1852-1856, D. Buşă et al. (Eds.), Bucureşti 2010, p. 42.
 48. Pastoureau M., The Bear: History of a Fallen King, Cambridge, MA, London 2011.
 49. Piotrowska A.G., Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII wieku do początku XX wieku, Kraków 2011.
 50. Poissonnier A., Robii ţigani in Prinţipatele Danabiene [in:] Călători străini despre ŢărileRomâne însecolul al XIX-lea, red. D. Buşa et al., Serie nouă, 2010, Vol. VI: 1852-1856, s. 344-352.
 51. Posluşnicu M., Istoria musicei la români: De la Renaştere până în epoca de consolidare a culturii artistice: Cu 193 chipuri în text, Bucureşti 1928.
 52. Potra G., Contribuţii la istoricul ţiganilordin Romania, Bucureşti 1939.
 53. Qalandar - History and Cultural Relations, http://www.everyculture.com/South-Asia/Qalandar-History-and-Cultural-Relations.html [access: 26.02.2015].
 54. Relaţia lui Gosciecki [in:] P. Panaitescu (Ed.),Călători poloni în ŢărileRomâne, Bucureşti 1930, p. 136.
 55. Rzepnikowska I., Niedźwiedź w rosyjskiej ludowej bajce zwierzęcej [in:] A. Mianecki, V. Wróblewska (Eds.),Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, Toruń 2011, p. 167-177.
 56. Sarau G., Rromi, India şilimba rromani, Bucureşti 1997, http://carti.itarea.org/carti/Autori Romani/Sarau/Sarau RRomii India si limba rromani.pdf [access: 12.12.2015].
 57. Sorescu-Marinković A., Imagining the Past, Creating Identity: the Case of the Bayash, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2011/0350-08611102047S.pdf [access: 28.12.2015].
 58. Structura sociala traditionala a comunitatilor de rromi, http://partida-rromilor.wgz.ro/menu/home/structura-sociala-traditionala-a [access: 21.11.2015].
 59. Szablowski W., Tańczące niedźwiedzie, Warszawa 2014.
 60. Solia lui Iosif Podoski. Diariusz poselstwa Podoskiego do Turek [in:] P. Panaitescu (Ed.),Călători poloni în ŢărileRomâne, Bucureşti 1930, p. 204.
 61. Suţu M.C.,Hrisov domnesc de aşezământ,Iaşi 1793, http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R/4B7RKBPIYAI32441B5MCXNJJN6B9VAMLANFTSGTN7APTC41F5Q-04000?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=003521&base=GEN01 [access: 15.10.2015].
 62. Şatră, http://dexonline.ro/definitie/ atr [access: 8.12.2015].
 63. Silverman C., Bulgarian Gypsies: Adaptation in a Socialist Context, "Nomadic Peoples", December 1996, issue 21/22, http://nomadic peoples.info/pdf/NP_journal_back_issues/Bulgarian Gypsies_C_Silverman/pdf [access: 12.10.2015].
 64. Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc, red. G. Aleksandrescu, Bucureşti 2004, http://academos.ro/sites/default/files/biblio-docs/269/traditii__ale__rromilor__din__spatiul__romanesc.pdf [access: 28.12.2015].
 65. Tünaydin P., Pawing throught the History of Bear dancing in Europa, "Freuzeit-Info" 2014, 24, p. 51-60, https://www.academia.edu/3234118/Pawing_through_the_History_of_Bear_Dancing_in_Europe [access: 12.12.2015].
 66. Uspienski B., Kult św. Mikołaja na Rusi,Lublin 1985.
 67. Vukanović P., Gypsy Bear-leaders in the Balkan Peninsula, "TheJournal of the Gypsy Lore Society" 1959, Vol. 38, No. 3-4, p. 106-127.
 68. Zamora L., Duma C.G., Zid. Ctitorii mărunte din nordul Olteniei, Bucureşti 2013.
 69. Dancing bear. Animal activist for help animals, https://www.youtube.com/watch?v=xrTQJRDxNT4 [access:12.12.2015].
 70. Dancing bears in Serbia,https://www.youtube.com/watch?v=HcbjNltJdQs [access: 12.12.2015].
 71. Der letzte Tanz - Die Befreiung der bulgarischen Tanzbären Goscho und Bobby, https://www.youtube.com/watch?v=BmcCmJOZ4jA [access: 1.12.2015].
 72. Festivalul Ursul de la Darmeneşti, https://www.youtube.com/watch?v=8FisxRqxyL4 [access: 10.12.2015].
 73. Parada ursilor Comeneşti 2011, https://www.youtube.com/watch?v=6K4DORVEzow [access: 10.12.2015].
 74. Parada ursilor de la Moineşti 2011-2012, https://www.youtube.com/watch?v=SDa_gDF7xcQ [access: 10.12.2015].
 75. Poslednji medvedi u zatočeništvu, http://www.b92.net/tv/najava.php?id=840 [access: 1.12.2015].
 76. Serbische Tanzbären warten immer noch auf Rettung, https://www.youtube.com/watch?v=ZVtkV3bZN2I [access: 1.12.2015].
 77. Ursul de la Darmaneşti a trecut prin secole, "Deşteptarea", 8.01.2014, http://www.desteptarea.ro/ursul-de-la-darmanesti-a-trecut-prin-secole/ [access: 10.03.2015].
 78. Ursul de la Darmaneşti 2011-2012, https://www.youtube.com/watch?v=6MXjZa9_W3A [access: 21.11.2015].
 79. Ursul din Asau la Moineşti, http://www.youtube.com/watch?v=H7zn5DVke7A [access: 10.03.2015].
 80. Ursii Ursarii Obiceiuri de iarna de Slanic Moldova, http://www.youtube.com/watch?v= f6OlrCd0S4A [access: 10.03.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.16.017.5071
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu