BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiluk Anna (Bialystok University of Technology, Poland), Saadatyar Fahime Sadat (Tehran University, Iran)
Tytuł
Inter-Organizational Trust as a Statement of Social Proximity
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 3, s. 77-100, tab., bibliogr. s. 92-99
Tytuł własny numeru
Proximity and Innovation in Clusters: How Close, How Far?
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Klastry, Badania ankietowe, Sieci międzyorganizacyjne
Organizational trust, Business cluster, Questionnaire survey, Inter-organizational networks
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22, L52, L67
streszcz., summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę istotną rolę zaufania w tworzeniu i rozwoju sieci, w tym klastrów, głównym celem tekstu było zidentyfikowanie związku między poziomem zaufania badanych przedsiębiorstw do konkurentów i kooperantów oraz określenie wpływ zidentyfikowanych czynników na poziom tego zaufania. Tekst prezentuje wyniki badań zebrane w 317 polskich przedsiębiorstwach działających w czterech branżach: budowlanej, spożywczej, metalowej i maszynowej oraz drzewnej i meblarskiej. Podstawową metodą gromadzenia danych była ankieta. Respondentami w badaniu byli przedstawiciele kierownictwa lub właściciele przedsiębiorstw zakwalifikowanych do badania, posiadający wiedzę na temat współpracy międzyorganizacyjnej, tzw. kluczowi informatorzy. Wyniki przedstawione w tekście wskazują na niskie zaufanie zarówno wśród przedsiębiorstw konkurencyjnych, jak i współpracujących. Prezentowane wyniki nie budzą optymizmu w zakresie możliwości tworzenia i rozwijania połączeń sieciowych, w tym również klastrów. Deficyt polskich przedsiębiorstw pod względem zaufania do innych firm, które nawet nie są ich konkurentami, ograniczy nie tylko ich zdolność do nawiązania współpracy z firmami krajowymi, ale także zagranicznymi. Należy podkreślić, że choć rozważania przeprowadzone w tekście przyczyniają się do lepszego rozpoznawania problemów związanych z zaufaniem między organizacjami w kontekście tworzenia sieci, w tym klastrów, to nie są one wolne od pewnych ograniczeń. Wynika to w szczególności z zastosowanego podejścia metodologicznego i skutkuje przede wszystkim niezdolnością do uogólnienia wyników. Dlatego dodatkowym kierunkiem dalszych badań naukowych może być podjęcie badań replikacji przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw. Interesujące tematy badawcze obejmują również prowadzenie podobnych badań nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, zarówno podobnych, jak i zupełnie innych niż Polska. Umożliwiłyby one lepsze rozpoznanie i zrozumienie wpływu kultury i kontekstu na budowanie zaufania. Interesujące może być również podjęcie próby określenia uniwersalnych czynników kontekstowych wpływających na zaufanie oraz ich wpływ na jego zmiany i intensywność. (abstrakt oryginalny)

Bearing in mind the important role of trust in the creation and development of networks, including clusters, the main purpose of the paper was to assess the level of trust of the surveyed enterprises to competitors and cooperators, as well as to identify factors, which have an impact on the trust level. The text presents the results of the research collected in 317 Polish enterprises operating in four industries: construction, food, metal, and machinery, as well as wood and furniture. The basic method of data collection was a survey. The respondents in the study were only representatives of the management or owners of enterprises qualified for the study, possessing knowledge about inter-organizational cooperation, the so-called key informants. The results presented in the text indicated low trust among both competitive and cooperating enterprises. The presented results do not inspire optimism in the scope of possibilities of creating and developing other network connections beside clusters. The deficit of Polish enterprises in terms of trust in other companies that are not even their competitors will limit not only their ability to establish cooperation with domestic but also foreign companies. The considerations carried out in the text contribute to better recognition of inter-organizational trust issues in the context of networking, including clusters. Still, they are not free from certain restrictions, which result, in particular, from the methodological approach used and, primarily, from the inability to generalize the results. Therefore, an additional direction of further scientific research may be to undertake replication studies carried out on a representative sample. Interesting research topics also include conducting similar research not only in Poland but also in other countries, both similar and completely different from Poland. They would allow a better recognition and understanding of the impact of culture and context on building trust. It may also be interesting to identify universal contextual factors affecting trust and their impact on changes in the meaning and intensity of trust. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balland, P.-A., Belso-Martínez, J.A., & Morrison, A. (2016). The dynamics of technical and business knowledge networks in industrial clusters: Embeddedness, status, or proximity?, Economic Geography, 92(1), 35-60. https://doi.org/10.1080/00130095.2015.1094370
 2. Bertolin, J. A. (2010). Convoy model: The dynamic perspective of porter's cluster model. Retrieved from https://innovationmanagement.se/2010/12/08/convoy-model-the-dynamic-perspective-of-porters- cluster-model/
 3. Boschma, R. A. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74. https://doi.org/10.1080/0034340052000320887
 4. Boschma, R.A., & Frenken, K. (2010). The spatial evolution of innovation networks: A proximity perspective. In R. Boschma & R. Martin (Eds.), The Handbook of Evolutionary Economic Geography (pp. 120-135). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. http://dx.doi.org/10.4337/9781849806497.00012
 5. Bratnicka-Myśliwiec, K. (2016). Paradoks rentowności i konkurencyjności w zarządzaniu strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4, 57-70.
 6. Brattström, A. (2018). How to deal with and repair broken trust in an R&D partnership. Technology Innovation Management Review, 8(9), 4-15. http://doi.org/10.22215/timreview/1182
 7. Brekke, T. (2015). Entrepreneurship and path dependency in regional development. Entrepreneurship & Regional Development, 27(3-4), 202-218. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1030457
 8. Burger, M.J., Karreman, B., & van Eenennaam, F. (2015). The competitive advantage of clusters: Cluster organizations and greenfield FDI in the European life sciences industry. Geoforum, 65, 179-191. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.07.019
 9. Capello, R., & Faggian, A. (2005). Collective learning and relational capital in local innovation processes. Regional Studies, 39(1), 75-87. https://doi.org/10.1080/0034340052000320851
 10. Casanueva, C., Castro, I., & Galán, J. L. (2013). Informational networks and innovation in mature industrial clusters. Journal of Business Research, 66, 603-613. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.02.043
 11. Chen, S-T., Haga, K.Y.A., & Fong, C.M. (2016). The effects of institutional legitimacy, social capital, and government relationship on clustered firms' performance in emerging economies. Journal of Organizational Change Management, 29(4), 529-550. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2015-0211
 12. Chick, S.E., Huchzermeier, A., & Netessine, S. (2014). Europe's solution factories. Harvard Business Review, 92(4), 111-115.
 13. Cui, M., & Wei X. (2012). Analysis for innovation performance of the enterprise in industrial cluster based on the network. In D. Zeng (Ed.), Advances in Computer Science and Engineering (pp. 443- 450). Berlin Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27948-5_59
 14. Clases, C., Bachmann, R., & Wehner, T. (2003). Studying trust in virtual organizations. International Studies of Management & Organization, 33(3), 7-27. https://doi.org/10.1080/00208825.2003.11043687
 15. Cook, K.S., Hardin, R., & Lev, M. (2005). Cooperation without trust? New York: Russell Sage Foundation.
 16. Czakon, W. (2012). Sieci w Zarządzaniu Strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
 17. Czakon, W. (2015). Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, 217, 9-18.
 18. Czapliński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. In J. Czapliński & T. Panek (Eds.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków (pp. 332-372). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 19. Czerewacz-Filipowicz, K. (2019). The Eurasian economic union as an element of the belt and road initiative. Comparative Economic Research, 22(2), 23-37. http://doi.org/10.2478/cer-2019-0010
 20. Daniluk, A., & Tomaszuk, A. (2016). Cooperation between competing companies as a factor of technological entrepreneurship creation. In I. Simberova, O. Zizlavsky, & F. Milichovsky (Eds.), ICEM'2016: Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (pp. 533-541). Brno: Brno University of Technology Faculty of Business and Management.
 21. Daniluk, A. (2019). Supporting enterprise innovation by business environment institutions in Poland and Belarus. In H.M. Bilgin, H. Danis, E. Demir, & U. Can (Eds.), Eurasian Business Perspectives. Proceeding of the 22th EBES Conference (pp. 65-81). Berlin: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11872- 3_5
 22. Dyer, J.H., & Chu, W.C. (2003). The role of trustworthiness in reducing transaction costs and improving performance: Empirical evidence from the United States, Japan, and Korea. Organizational Science, 14(1), 57-68. https://doi.org/10.1287/orsc.14.1.57.12806
 23. Ejdys, J. (2018). Zaufanie do Technologii w E-administracji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 24. Elexa, Ľ., Lesáková, Ľ., Klementová, V. & Klement, L. (2019). Identification of prospective industrial clusters in Slovakia. Engineering Management in Production and Services, 11(2), 31-42. https://doi.org/10.2478/emj-2019-0009
 25. Fainshmidt, S., & Frazier, M.L. (2017). What facilitates dynamic capabilities? The role of organizational climate for trust. Long Range Planning, 50(5), 550-566. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.05.005
 26. Fawcett, S.E., Magnan, G.M., & McCarter, M.W. (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1), 35-48. https://doi.org/10.1108/13598540810850300
 27. Fedorowicz, J., Gogan, J.L., & Williams, C. (2007). A  collaborative network for first responders: Lessons from the CapWIN case. Government Information Quarterly, 24(4), 785-807. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.06.001
 28. Felzensztein, C., & Gimmon, E. (2009). Social networks and marketing cooperation in entrepreneurial clusters: An international comparative study. Journal of International Entrepreneurship, 7(4), 281-291. https://doi.org/10.1007/s10843-009-0041-2
 29. Garanti, Z., & Zvirbule-Berezina, A. (2013). Regional cluster initiatives as a driving force for regional development. European Integration Studies, 7, 91-101. https://doi.org/10.5755/j01.eis.0.7.3677
 30. Garcia-Villaverde, P.M., Elche, D., Martinez- Perez, A., & Ruiz-Ortega M.J. (2017). Determinants of radical innovation in clustered firms of the hospitality and tourism industry. International Journal of Hospitality Management, 61, 45-58. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.11.002
 31. Geldes, C., Felzensztein, C., Turkina, E., & Duard, A. (2014). How does proximity affect inter-firm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster. Journal of Business Research, 68(2), 263-272. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.09.034
 32. Giest, S. (2019). Trust dynamics in innovation networks: The Chicago Life Science Cluster. Administration & Society, 51(2), 325-343. https://doi.org/10.1177/0095399717701522
 33. Gilbert, D.U., & Behnam, M. (2013). Trust and the United Nations Global Compact: A network theory perspective. Business and Society, 52(1), 135-169. https://doi.org/10.1177/0007650312459852
 34. Gilbert, D.U. (2007). Vertrauenals Gegenstand der ȍkonomischen Theorie (Ausgewählte theoretische Perspektiven, empirische Einsichten und neue Erkenntnisse). Zeitschrift für Management, 1, 60-107. https://doi.org/10.1007/s12354-007-0004- 2
 35. Gilbert, D.U. (2010). Entwicklungslinien der ȍkonomischen Vertrauensforschung. In M. Maring (Ed.), Vertrauen - zwischen sozialem Kitt und der Senkung von Transaktionskosten (pp. 169-198). Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
 36. Gómez-Diaz, J., García-Garnica, A., & Curiel-Avilés, G. (2019). Coopetencia, interaction of two antagonist relations. Dimensión Empresarial, 17(1), 130- 137. http://dx.doi.org/10.15665/dem.v17i1.1506
 37. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., & Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie Zaufaniem w Przedsiębiorstwie. Koncepcja, Narzędzia, Zastosowanie. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 38. Hemert, P.V., Nijkamp, P., & Masurel, E. (2012). From innovation to commercialization through networks and agglomerations: Analysis of sources of innovation, innovation capabilities and performance of Dutch SMEs. The Annals of Regional Science, 49(1), 1-28. https://doi.org/10.1007/s00168-012-0509-1
 39. Heringa, P.W., Horlings, E., van der Zouwen, M., van den Besselaar, P., & van Vierssen, W. (2014). How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration? A survey of knowledge-intensive networks in the Dutch water sector. Economics of Innovation and New Technology, 23(7), 689-716. https://doi.org/10.1080/10438599.2014.882139
 40. Hervas-Oliver, J.-L., Lieo, M. & Cervello, R. (2017). The dynamics of cluster entrepreneurship: Knowledge legacy from parents or agglomeration effects? The case of the Castellon ceramic tile district. Research Policy, 46(1), 73-92. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.10.006
 41. Hoffmann, V. E., Lopes, G.S.C., & Medeiros, J. J. (2014). Knowledge transfer among the small business of a Brazilian cluster. Journal of Business Research, 67(5), 856-864. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.004
 42. Huber, F. (2012). On the role and interrelationship of spatial, social and cognitive proximity: Personal knowledge relationships of R&D workers in the Cambridge Information Technology Cluster. Regional Studies, 46(9), 1169-1182. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.569539
 43. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Diversification of innovation strategies of Polish industrial processing enterprises depending on their size after the global financial crisis. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(4), 35-76. https://doi.org/10.7341/20191542
 44. Jucevicius, G., & Juceviciene, R. (2016). Integrated approach to trust development in organizational networks. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1, 1. https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.17080abstract
 45. Kaiser, F.M. (2011). Interagency collaborative arrangements and activities: Types, rationales, considerations, congressional research service. Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/misc/R41803.pdf
 46. Klimas, P., & Czakon, W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: A study of video games developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497. https://doi.org/10.1007/s11846-017-0269 -5
 47. Kong, L.(2005). The sociality of cultural industries: Hong Kong's cultural policy and film industry. International Journal of Cultural Policy, 11(1), 61-76. https://doi.org/10.1080/10286630500067812
 48. Kumar, G., Banerjee, R.N., Meena, P.L. & Ganguly, K. (2016). Collaborative culture and relationship strength roles in collaborative relationships: A  supply chain perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(5), 587-599. https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2014-0254
 49. Kumar, N., Stern, L.W., & Anderson, J.C. (1993). Conducting interorganizational research using key informants. Academy of Management Journal, 36 (6), 1633-1651. https://doi.org/10.5465/256824
 50. Lai, Y.-L., Hsu, M.-S., Lin, F.-J., Chen, Y.-M., & Lin, Y.-H. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance. Journal of Business Research, 67(5), 734-739. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.036
 51. Legatum Institute. (2018). The Legatum Prosperity Index 2018. Retrieved from https://www.prosperity.com
 52. Lenk, H. (2010). Vertrauen als relationales Interpretations- und Emotionskonstrukt. In M. Maring (Ed.), Vertrauen - zwischen sozialem Kitt und der Senkung von Transaktionskosten (pp. 27-44). Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
 53. Lis, A.M. (2018). Współpraca w Inicjatywach Klastrowych. Rola Bliskości w Rozwoju Powiązań Kooperacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 54. Lis, A.M., & Lis, A. (2014). Zarządzanie Kapitałami w  Klastrach: Kapitał Społeczny, Kulturowy, Ekonomiczny i Symboliczny w Strukturach Klastrowych. Warszawa: Difin.
 55. Lis, A.M., & Lis, A. (2019). To meet or to connect? Face-to-face contacts vs. ICT in cluster organisations. Engineering Management in Production and Services, 11(4), 103-117. https://doi.org/10.2478/emj-2019-0037
 56. Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
 57. Moczydłowska, J.M., Korombel, A., & Bitkowska, A. (2017). Relacje jako Kapitał Organizacji. Warszawa: Difin.
 58. Moczydłowska, J.M. (2012). Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy - przedstawiciele administracji publicznej. Zarządzanie i Finanse, 4(2), 75- 86.
 59. Molina-Morales, F.X., Belso-Martinez, J. A., Mas-Verdu, F., & Martinez-Chafar, L. (2015). Formation and dissolution of inter-firm linkages in lengthy and stable networks in clusters. Journal of Business Research, 68(7), 1557-1562. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.051
 60. Naramski, M., & Szromek, A.R. (2019). Configuring a  trust-based inter-organizational cooperation network for post-industrial tourist organizations on a tourist route. Sustainability, 11(13):3542, 1-20. https://doi.org/10.3390/su11133542
 61. Negrusa, A.L., Rus, R.V., & Sofica, A. (2014). Innovative tools used by business networks and clusters in communication. Procedia Social and Behavioral Sciences, 148. 558-595.
 62. Nowak, D. (2015). Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych. Problemy Zarządzania, 13(1(50), 47-67. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.084
 63. Oomsels, P., & Bouckaert, G. (2014). Studying interorganizational trust in public administration: A conceptual and analytical framework for "administrational trust." Public Performance & Management Review, 37(4), 577-604. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576370403
 64. Osarenkhoe, A. (2010). A coopetition strategy - a  study of inter-firm dynamics between competition and cooperation. Business Strategy Series, 11(6), 343-362. https://doi.org/10.1108/17515631011093052
 65. Paci, R., Marrocu E. & Usai, S. (2014). The complementary effects of proximity dimensions on knowledge spillovers. Spatial Economic Analysis, 9(1), 9-30. https://doi.org/10.1080/17421772.2013.856518
 66. Paliszkiewicz, J.O. (2010). Zaufanie a  wyniki działalności przedsiębiorstw - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 5-16.
 67. Pe'er, A., & Keil, T. (2013). Are all startups affected similarly by clusters? Agglomeration, competition, firm heterogeneity and survival. Journal of Business Venturing, 28(3), 354-372. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.03.004
 68. Porter, M.E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15-34. https://doi.org/10.1177%2F089124240001400105
 69. Prisching, M. (2009). Strategien zur Beseitigung von Vertrauen. Wirtschaftspolitische Blätter, 2, 167-181.
 70. Rokosz, W. (2019). Model konwoju jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Przegląd Organizacji, 5, 16-25.
 71. Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 29-35.
 72. Saadatyar, F.S., Al-Tabbaa, O., Dagnino, G.B., & Vazife, Z. (2019). Industrial clusters in the developing economies: Insights from the Iranian carpet industry. Strategic Change, 28(6). https://doi.org/10.1002/jsc.2324
 73. Schmitz, H. (1995). Collective efficiency: Growth path for small scale industry. Journal of Development Studies, 31 (4), 529-566. https://doi.org/10.1080/00220389508422377
 74. Scott, A.J. (1998). Regions and the World Economy the Coming Shape of Global Production, Competition, and Political Order. New York: Oxford University Press.
 75. Smarżewska, D. (2018). Uwarunkowania lojalności pracowników wobec organizacji - aspekty teoretyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8(1)), 183-195.
 76. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament Społeczeństwa. Kraków: Znak.
 77. Tan, J. (2006). Growth of industry clusters and innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. Journal of Business Venturing, 21(6), 827-850. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.06.006
 78. Tomaszuk, A. (2017a). Cooperation of businesses with business environment institutions (using Polish and Belorussian business as a case study). In 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Proceedings (pp. 232-243). Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.
 79. Tomaszuk, A. (2017b). Importance of technological factors in the creation of cooperation. Procedia Engineering, 182, 701-708. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.183
 80. Tristão, H., Oprime, P., & Pimenta, M. (2016). Characteristics of relationships, types and strategies in a Brazilian cluster. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(4), 485-502. https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2014-0149
 81. Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in inter-firm networks: The paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35- 67.
 82. van Dijk, M.P., Sverrisson, Á. (2003). Enterprise clusters in developing countries: Mechanisms of transition and stagnation. Entrepreneurship & Regional Development, 15(3), 183-206. https://doi.org/10.1080/08985620210159239
 83. Wasiluk, A., & Daniluk, A. (2013). The possibilities of creating cross-border clusters. Vilnius: Vilnius University Publishing House.
 84. Wasiluk, A. (2015). Zaufanie we współczesnym zarządzaniu. In A. Kowalczewska (Ed.), Wybrane Zagadnienia Miękkiego Zarządzania Organizacjami (pp. 57-77). Warszawa: Ementon.
 85. Wasiluk, A. (2016). Trust and areas of cooperation between companies and institutions of science. In I. Simberova, O. Zizlavsky, & F. Milichovsky (Eds.), ICEM'2016: Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (pp. 629-636). Brno: Brno University of Technology Faculty of Business and Management.
 86. Wasiluk, A. (2017). Pro-innovative prerequisites for establishing the cooperation between companies (in the perspective of creation and development of clusters). Procedia Engineering, 182, 755-762. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.195
 87. Wasiluk, A. (2018a). The influence of trust and previous experience on cooperation of enterprises - an empirical study in Poland and the Republic of Belarus. In M. Okręglicka, A. Korombel, & A. Lemańska-Majdzik (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management: CITPM 2018 (pp. 689-694). Częstochowa: Czestochowa University of Technology. Faculty of Management.
 88. Wasiluk, A. (2018b). Zaufanie a współpraca przedsiębiorstw w perspektywie tworzenia powiązań sieciowych. Przegląd Organizacji, 3, 30-34.
 89. Wasiluk, A., & Tomaszuk, A. (2018). Strategie relacyjne jako strategie współdziałania przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne. Akademia Zarządzania, 2(4), 73- 83.
 90. Widelska, U., Michalczuk, G., & Moczydłowska, J.M. (2014). Competition and cooperation as determinants of relational capabilities companies in electronic trade and services sector (based on the example of the Podlaskie province). Economy & Business, 8, 742-751.
 91. Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Wstęp. In A. Zakrzewska-Bielawska (Ed.), Koopetycja w Rozwoju Przedsiębiorstw High- Tech. Determinanty i Dynamika (pp. 6-9). Warszawa: Placet.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201633
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu