BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nováková Jana A.
Tytuł
Prawosławie, czyli poszukiwanie własnej tożsamości przez mniejszość eklezjalną na terenach Czechosłowacji
Orthodoxy, or Searching for Identity by a Church Minority in Czechoslovakia
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 3, s. 285-293, bibliogr. 22 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kościół Prawosławny, Migracja, Geopolityka
Orthodox Church, Migration, Geopolitics
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Czechosłowacja
Czechoslovakia
Abstrakt
Na terenach Czechosłowacji stanowili prawosławni w XX wieku różnie liczną mniejszość, co, oprócz innych czynników, uwarunkowane było przesunięciami granic. Zmiany geopolityczne nie były jednak jedyną przyczyną mającą wpływ na kształtowanie tożsamości, jak również sposób autoprezentacji. Z faktów historycznych wynikały migracje, z powodów kanoniczno-kościelnych - zmiany jurysdykcji, prawosławia w świecie, relacje z przeszłością oraz oddzielanie się od większościowego Kościoła katolickiego. Celem tekstu będzie próba systematyzacji powyższych czynników. (fragment tekstu)

In the 20th century, in the Czechoslovak territory the Orthodox constituted a variously numerous minority. The number of adherents depended, among others, on the shifting state borders. However, the geopolitical changes were not the only factor of influence, both in the identity construction and the way of its presentation. As for historical factors, there were also population flows (different types of migration), as for canonical factors, the changes in jurisdiction, and as for theological ones, mainly the bonds with particular centres of the Orthodox Church worldwide, the relation to the past and self-demarcation vis-à-vis the majority Catholic Church. The aim of this article is to attempt to systematize these factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleš P., Pravoslávna cirkev u nás. Prehľad dejinnej cesty, Prešov 1998.
 2. Borkowski A., Dzieje drukarni poczajowskiej [w:] A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik (red.), Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, Białystok 2004.
 3. Bugel W., Ekleziologie užhorodské unie a jejích dědiců na pozadí doby, Olomouc 2003.
 4. Bugel W., «Nespoliehať sa na staré vzory otcov, ktoré už dnes nemajú význam»: Jazyk súčasného slovenského a českého pravoslávia ako možná komunikačná bariéra, "Studia Theologica" 2001, 3, nr 5, s. 59-66.
 5. Cinek F., K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925, Olomouc 1926.
 6. Coranič J., Pravoslávne hnutie na území Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva v prvej pol. 20. storočia, "Theologos. Teologická revue GkBF PU v Prešove" 2004, vol. 5, nr 2, s. 26-44.
 7. Grigorič V., Pravoslavná Církev ve státě Československém, wyd. 2 popr., Praha 1928.
 8. Harbuľová L., Ladomirovské reminiscencie. Z dejín ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej 1923-1944, Prešov 2000.
 9. Jindra M., Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945, Praha 2015.
 10. Kumor B., Czechosłowacja. III. Kościół prawosławny [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3. Lublin 1985, kol. 786-787.
 11. Marek P., Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918-1924), Brno 2005.
 12. Marek P., České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924, Olomouc-Rosice 2000.
 13. Marek P., Bureha V., Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatkské Rusi, wyd. 2 popr. i uzup., Brno 2008.
 14. Marek P., Bureha V., Danilec J., Arcibiskup Sawatij (1880-1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice, Olomouc 2009.
 15. Marek P., Lupčo M., Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860-1992, Brno 2013.
 16. Nováková J., Oficiálně vydané publikace Pravoslavné církve v Československu v letech 1945-1992. Prezentace, "Parrésia. Revue pro východní křesťanství" 2010, nr 4, s. 33-66.
 17. Nováková J.,Viditelná jednota církve se zaměřením na interkonfesní vztahy v publikacích pravoslavné církve na území České republiky a Slovenska ve druhé polovině 20. století [rozprawa doktorska], Bratislava 2012.
 18. Pešek J., Barnovský M., Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953, Bratislava 1997.
 19. Šuvarský J., Biskup Gorazd, Praha 1979.
 20. Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А., Москва и Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов ХХ века. Очерки истории, Москва 2008.
 21. Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А., Власть и церковь в Восточной Европе. 1944-1953 гг. Документы Российских архивов, т. 1: 1944-1948, Москва 2009.
 22. Щкаровcкий М., История русской церковной эмиграциии, санкт-Петербург 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.16.018.5072
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu