BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnicka-Sycz Elżbieta (University of Gdańsk; Gdansk University of Technology, Poland), Kaczyński Marcin (University of Gdańsk, Ph.D. candidate), Sycz Piotr (University of Gdańsk, Poland)
Tytuł
Innovative Ecosystems behind Regional Smart Specializations : the Role of Social, Cognitive and Geographical Proximity
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 3, s. 129-166, tab., rys., bibliogr. s. 162-165
Tytuł własny numeru
Proximity and Innovation in Clusters: How Close, How Far?
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Ekosystem, Innowacyjność regionu, Współpraca, Polityka innowacyjna, Innowacyjne sieci współpracy
Smart specialization, Ecosystem, Regional innovation, Cooperation, Innovation policy, Collaborative Innovation Networks (COINs)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O36, O30, O40
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł pokazuje, w jaki sposób inteligentne specjalizacje regionalne, które są obecnie najważniejszym narzędziem europejskiej polityki innowacji, mogą być ocenione, czy stanowią innowacyjne ekosystemy oparte na bliskości społecznej, poznawczej i geograficznej. W artykule przedstawiono koncepcje inteligentnych specjalizacji i innowacyjnych ekosystemów, a także koncepcję bliskości i jej aspekty nawiązujące do idei inteligentnych specjalizacji. Koncepcja innowacyjnych ekosystemów jest prezentowana z perspektywy jej powstania i relacji do innych koncepcji i teorii. Współpraca różnych podmiotów w procesie innowacji jest uważana za główną cechę zarówno inteligentnych specjalizacji, jak i innowacyjnych ekosystemów oraz przejaw bliskości społecznej. Powiązana różnorodność obszarów inteligentnej specjalizacji wskazuje na ich bliskość poznawczą, a osadzenie w danym regionie administracyjnym odzwierciedla ich bliskość geograficzną. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie podkarpackim pokazują, że firmy w inteligentnych specjalizacjach są bardziej zaangażowane w badania i rozwój oraz innowacje i bardziej podatne na współpracę niż inne firmy oraz że inteligentne specjalizacje mają pozytywny wpływ na rozwój regionalny, co świadczy o ich bliskości społecznej i wskazuje na wydajność ich innowacyjnych ekosystemów. Mierzona jest również powiązana różnorodność podkarpackich regionalnych inteligentnych specjalizacji (RSS), aby pokazać ich bliskość poznawczą. Analiza lokalizacji firm RSS pokazuje, że charakteryzują się one nie tylko regionalną, ale często także lokalną bliskością geograficzną. Zastosowane metody to badanie źródeł wtórnych, kwerenda internetowa, przegląd literatury, analiza danych statystycznych oraz bezpośrednie badania oparte na ankiecie i analiza ekonometryczna wyników ankiety. Artykuł odpowiada na brak badań inteligentnych specjalizacji w kontekście bliskości. (abstrakt oryginalny)

The article shows how regional smart specializations that are currently considered as the most essential tool of European innovation policy may be assessed if they form innovative ecosystems based on social, cognitive, and geographical proximity. The article presents the concepts of smart specializations and innovative ecosystems, as well as the concept of proximity and its aspects being of reference to smart specialization ideas. The concept of innovative ecosystems is presented from the perspective of its foundations and relations to other concepts and theories. Cooperation in the innovation process by varied actors is considered a significant feature of innovative ecosystems and the manifestation of social proximity. Related diversity of smart specialization areas indicates their cognitive proximity, and embeddedness in a particular administrative region shows their geographical proximity. The results of research carried out in the Subcarpathian region prove that firms in smart specializations are more Research & Development and innovation-intensive and more prone to cooperation than other companies, which determines their social proximity. The research also shows that smart specializations have positive effects on regional development, which indicates the efficiency of their innovative ecosystems. Related diversity of Subcarpathian Regional Smart Specializations (RSS) is also measured to show their cognitive proximity. Analysis of the locations of RSS companies indicates that they are characterized not only by regional but often even by local geographical proximity. The applied methods are desk research, web site queries, a literature review, statistical data analysis, as well as direct research based on a survey and econometric analysis of the results of the survey. The article responds to the lack of studies on smart specializations in the context of proximity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin, A., & Cohendet, P. (2004). Architectures of Knowledge: Firms, Capabilities, and Communities. Oxford: Oxford University Press.
 2. Andersen, J.B. (2011). What are innovation ecosystems and how to build and use them? Retrieved from www.innovationmanagement.se/2011/05/16/what-are-innovation- ecosystems-and-how-to-build-and-use-them/
 3. Boschma, R., & Iammarino, S. (2009). Related variety, trade linkages, and regional growth in Italy. Economic Geography, 85(3), 289-311. https://dx.doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01034.x
 4. Boschma, R.A. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74. http://dx.doi.org/10.1080/0034340052000320887
 5. Boschma, R. A., & Frenken, K. (2010). The spatial evolution of innovation networks: A proximity perspective. In R. A. Boschma & R. Martin (Eds.), The Handbook of Evolutionary Economic Geography (pp. 120-136). Cheltenham: Edward Elgar. https://dx.doi.org/10.4337/9781849806497.00012
 6. Capello, R., & Lenzi, C. (2013). Territorial patterns of innovation and economic growth in European regions. Growth and Change, 44(2), 195-227. https://dx.doi.org/10.1111/grow.12009
 7. Carayannis, E.G., Meissner, D., & Edelkina, A. (2017). Targeted innovation policy and practice intelligence (TIP2E): Concepts and implications for theory, policy and practice. Journal of Technology Transfer, 42(3), 460-484. https://dx.doi.org/10.1007/s10961-015-9433-8
 8. Corradini, C., & De Propris L. (2017). Beyond local search: Bridging platforms and inter-sectoral technological integration. Research Policy, 46(1), 196-206. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.09.017.
 9. Crevoisier, O., & Jeannerat, H. (2009). Territorial knowledge dynamics: From the proximity paradigm to multi-location milieus. European Planning Studies, 17(8), 1223-124. https://dx.doi.org/10.1080/09654310902978231
 10. Czakon, W. (2010). Hipoteza bliskości. Przegląd Organizacji, 9, 16-19. https://dx.doi.org/10.33141/po.2010.09.04
 11. de Wit, B., & Meyer, R. (2017). Synthesis of Strategy. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Foray, D. (2017). The Economic fundamentals of smart specialization strategies. In S. Radosevic, A. Curaj, R. Gheorghiu, L. Andreescu, & I. Wade (Eds.), Advances in the Theory and Practice Of Smart Specialization (pp. 37-50). London: Academic Press. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-804137-6.00002-4
 13. Gertler, M. S. (2004). Manufacturing Culture: The Institutional Geography of Industrial Practice. Oxford: Oxford University Press.
 14. González-López, M., Dileo, I., & Losurdo, F. (2014). University-industry collaboration in the European regional context: The cases of Galicia and Apulia Region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(3), 57-88. https://dx.doi.org/10.7341/20141033
 15. Hammond, D. (2010). The Science of Synthesis: Exploring the Social Implications of General Systems Theory. Boulder: University Press of Colorado.
 16. Huber, F. (2011). On the role and interrelationship of spatial, social and cognitive proximity: Personal knowledge relationships of R&D workers in the Cambridge IT Cluster. Regional Studies, 46(9), 1169 -1182. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.569539
 17. Klimas, P. (2011). Wymiary bliskości w sieciach innowacji. Przegląd Organizacji, 4, 16-20. https://dx.doi.org/10.33141/po.2011.04.04
 18. Klimczak, T., Miller, A., Wojnicka-Sycz, E., Sycz, P., & Piróg, K. (2017). Przedsiębiorczość w Województwie Podkarpackim. Kierunki Rozwoju. Rzeszow: Marshall's Office of the Subcarpathian Voivodeship.
 19. Lagendijk, A., & Lorentzen, A. (2007). Proximity, knowledge and innovation in peripheral regions. On the intersection between geographical and organizational proximity. European Planning Studies, 15(4), 457-466. http://dx.doi.org/10.1080/09654310601133260
 20. Lundvall, B-Å. (Ed.) (1990). National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter. https://dx.doi.org/10.7135/UPO9781843318903
 21. McCann, P., & Ortega-Argilés, R. (2016). Smart specialization, entrepreneurship and SMEs: issues and challenges for a results-oriented EU regional policy. Small Business Economics, 46, 537-552. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9707- z
 22. Moore, J.F. (2016). Business ecosystems and the view from the firm. Antitrust Bulletin, 51(1), 31-75. https://dx.doi.org/10.1177/0003603X0605100103
 23. Nooteboom, B., Van Haverbeke, W., Duysters, G., Gilsing, V., & Van Den Oord, A. (2007). Optimal cognitive distance and absorptive capacity. Research Policy, 36(7), 1016-34. https://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2007.04.003
 24. OECD. (2013). Innovation-Driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation. Paris.
 25. Oerlemans, L.A.G., & Meeus, M.T.H. (2005). Do organizational and spatial proximity impact on firm performance?. Regional Studies, 39(1), 89-104. https://dx.doi.org/10.1080/0034340052000320896
 26. Peltoniemi, M., & Vuori, E. (2016). Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments. Tampere University of Technology. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228985086_Business_Ecosystem_as_the_New_Approach_to_Compl ex_Adaptive_Business_Environments
 27. Pylak, K., & Kogler, D.F. (2019). Successful economic diversifications: Implications for refining smart specialisation strategies in less developed regions. Preprint. UCD Spatial Dynamics Lab Working Paper Series, WP19/XX, 1-43. University College Dublin. Spatial Dynamics Lab.
 28. Pylak, K., & Wojnicka-Sycz, E. (2014). Related variety in the development of less developed regions. Regional Studies Association Conference, 1-29. Ismir. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/ecf2/676d1cfb2e7a6ad21135476702350a1710ce.pdf
 29. Rothschild, M. (1990). Bionomics: The Inevitability of Capitalism. New York: Henry Holt and Co.
 30. Simonen, J., Svento, R. & Juutinen, A. (2014). Specialization and diversity as drivers of economic growth: Evidence from High-Tech industries. Papers in Regional Science, 94(2), 229-247. https://doi.org/10.1111/pirs.12062
 31. Smoliński, A., Bondaruk, J., Pichlak, M., Trząski, L., & Uszok, E. (2015). Science-economy-technology concordance matrix for development and implementation of regional smart specializations in the Silesian voivodeship. Poland. The Scientific World Journal, 1-15. https://dx.doi.org/10.1155/2015/126760
 32. Sorenson, O., Rivkin, J.W., & Fleming, L. (2004). Complexity, networks and knowledge flow. Academy of Management Best Conference Paper, 1-6. https://dx.doi.org/10.5465/ambpp.2004.13863811
 33. Svare, H., & Gausdal, A. H. (2017). Dynamic capabilities and network benefits. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 89-116. https://dx.doi.org/10.7341/20171315
 34. Teixeira, A. C., & Lopes, M. (2012). Open innovation in Portugal. Acta Oeconomica, 62(4), 435-458. https://dx.doi.org/10.1556/AOecon.62.2012.4.2
 35. Tiwana, A. (2013). Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy. Amsterdam: Elsevier Science & Technology.
 36. Torre, A., & Rallet, A. (2005). Proximity and localization. Regional Studies, 39(1), 47-59. https://dx.doi.org/10.1080/0034340052000320842
 37. Vlados, Ch., & Chatzinikolaou, D. (2019). Business ecosystems policy in Stra.Tech.Man terms: The case of the Eastern Macedonia and Thrace region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(3), 131-162. https://doi.org/10.7341/20191536
 38. Wojnicka-Sycz, E. (2018). The successful transition to a knowledge-based development path of a less-developed region. Growth and Change, 49(3), 163-197. https://dx.doi.org/10.1111/grow.12241
 39. Wojnicka-Sycz, E. (2020). Theory-based evaluation criteria for regional smart specializations and their application in the Podkarpackie voivodship in Poland. Regional Studies (forthcoming). https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1802419
 40. Wojnicka-Sycz, E., & Sycz, P. (2018). Paradygmat systemowy w innowacyjności. Znaczenie współpracy w ekosystemie innowacyjnym. In Z. Malara, & J. Skonieczny (Eds.), Innowacje w Gospodarce, Przedsiębiorstwie i Społeczeństwie (pp. 9-25). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 41. Wojnicka-Sycz, E., Sycz, P., Walentynowicz, P., & Waśniewski, J. (2018). Internal determinants of firms' innovativeness. Operations Research and Decisions, 4, 83-97. https://dx.doi.org/10.5277/ord180406
 42. Woronowicz, T., Boronowsky, M., Wewezer, D., Mitasiunas, A., Seidel, K., & Cotera, I.R. (2017). Towards a Regional Innovation Strategies modelling. Procedia Computer Science ICTE 2016, 104, 227-234. https://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.118
 43. Wuyts, S., Colombo, M. G., Dutta, S., & Nooteboom, B. (2005). Empirical tests of optimal cognitive distance. Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2), 277-302. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.03.019
 44. Xua, G., Wub, Y., Minshallc, T., & Zhoud, Y. (2018). Exploring innovation ecosystems across science, technology, and business: A case of 3D printing in China. Technological Forecasting & Social Change, 136, 208-221. https://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.030.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201635
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu