BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boudlaie Hasan (University of Tehran, Iran), Mahdiraji Hannan Amoozad (De Montfort University, United Kingdom), Shamsi Sabihe (University of Tehran, Iran), Jafari-Sadeghi Vahid (Coventry University, United Kingdom), Garcia-Pereze Alexeis (Coventry University, United Kingdom)
Tytuł
Designing a Human Resource Scorecard : An Empirical Stakeholder-Based Study with a Company Culture Perspective
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 4, s. 113-147, tab., rys., bibliogr. s. 137-145
Tytuł własny numeru
Company Culture Matters
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacje publiczne, Strategiczna Karta Wyników, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dobrostan
Human Resources Management (HRM), Public organisations, Balanced Scorecard (BSC), Strategic human resources management, Well-being
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, O15, D73, L1
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) w organizacjach publicznych zarządzanych w oparciu o zrównoważoną kartę wyników wymaga innej narracji dla mapy celów strategicznych, niż w organizacjach prywatnych. Jednak kwestia ta nie jest szeroko dostrzegana i dyskutowana. Niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację celów strategicznych i zaprojektowanie mapy strategii zarządzania zasobami ludzkimi z podejściem interesariuszy z perspektywy kultury firmy w oparciu o zrównoważoną kartę wyników, dzięki zgłębieniu i uwypukleniu obszarów, które powinny być w zmienionej narracji uwzględnione. Niniejsza eksploracja została przeprowadzona na drodze badań jakościowych, konkretnie poprzez analizę tematyczną dokonaną w oparciu o dane z Kish Free Zone Organization. W związku z tym, mapa strategii zasobów ludzkich oparta na zrównoważonej karcie wyników została przedstawiona przy użyciu uzyskanych tematów. Sześciostopniowy proces Clarke'a i Brauna oraz trzystopniowa metoda klasyfikacji tematycznej Attride-Stirlinga zostały połączone w sieć tematyczną, w rezultacie czego stworzono siedmiostopniowy proces badawczy. Dane zebrano na drodze wywiadów z interesariuszami jednostki ds. Zasobów Ludzkich (HR). Interesariuszami tymi są (1) pracownicy działu HR (2) pracownicy pozostałych komórek (3) kierownicy wyższego i średniego szczebla (4) rodzina pracowników (5) jednostki HR spółek powiązanych (6) emeryci i (7) klienci tej jednostki. Aby zidentyfikować cele strategiczne i mapę strategii zarządzania zasobami ludzkimi, po transkrypcji wywiadów zidentyfikowano 187 podstawowych tematów, 39 tematów organizacyjnych i 12 tematów globalnych, w tym (1) opracowanie polityk skoncentrowanych na rodzinie (2) promujących dobrostan, zdrowie i byt pracowników (3) poprawa produktywności działu HR (4) promowanie godności ludzkiej personelu (5) rozwój kultury organizacyjnej opartej na orientacji na klienta i innowacyjności (6) wzmocnienie pozycji pracowników (7) rozwój systemu informacji HR (8) strategiczna rekrutacja i utrzymanie pracowników (9) zarządzanie wydajnością i rozwój pracowników (10) strategiczna transformacja ZZL w oparciu o badania i reformę procesów (11) dostosowanie alokacji i wykorzystania budżetu HR do strategii organizacyjnej oraz (12) usprawnienie mechanizmu rozliczania budżetu kadrowego. Badanie to jest nowatorskie przedmiotowo poprzez proponowane podejście do przeprojektowania mapy strategii i zrównoważonej karty wyników z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi; metodycznie poprzez przyjęcie połączonego procesu analizy tematycznej i konstrukcji powiązanych narracji oraz podejścia interesariuszy z perspektywy kultury firmy. (abstrakt oryginalny)

Human resource management (HRM) in public organizations managed based on a balanced scorecard requires a different narrative on the map of strategic goals than in private organizations. However, this issue is not widely recognized and discussed. This study aims to identify strategic goals and outline an HRM strategy with a stakeholder approach from a corporate culture perspective based on a balanced scorecard by examining and highlighting areas that should be included in the revised narrative. This exploration was carried out through qualitative research, particularly a thematic analysis based on data from the Kish Free Zone Organization. Therefore, using the themes obtained, a human resources strategy map was presented based on a balanced scorecard. The six-step Clarke-Braun process and the three-step Attride-Stirling thematic classification method were combined into a thematic network, and a seven-step research process was created. Data was collected through interviews with stakeholders in the Human Resources (HR) unit. These stakeholders are (1) HR employees (2) employees of other entities (3) senior and middle management (4) family of employees (5) HR department of related companies (6) retirees, and (7) customers of this entity. To identify strategic goals and a human resource strategy map, 187 main topics, 39 organizational topics, and 12 global themes were identified after transcription of the interviews, including (1) the development of family policies (2) promoting the well-being, health, and well-being of employees (3) improving productivity HR department (4) promoting the human dignity of the staff (5) developing an organizational culture based on customer orientation and innovation (6) empowering employees (7) development HR information system (8) strategic recruitment and retention of employees (9) performance management and development employees (10) strategic transformation of HRM based on research and process reform (11) adjusting the allocation and use of the HR budget to the organization's strategy and (12) improving the accounting mechanism for the personnel budget. This study is innovative due to the proposed approach to redesign the strategy map and the balanced scorecard from a human resource management perspective, methodically, due to adopting a combined thematic analysis process and constructing related narratives and stakeholder approaches from a corporate culture perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn, H. (2001). Applying the balanced scorecard concept: An experience report. Long Range Planning, 34(4), 441-461. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(01)00057-7
 2. Aidemark, L. (2001). The meaning of balanced scorecard in the health care organization. Financial Accountability and Management, 17(1), 23-40. https://doi.org/10.1111/1468-0408.00119
 3. Anwar, M. R., Djakfar, L., & Abdulhafidha, A. K. (2012). Human resources performance and competency of management by using a method of balanced scorecard. (Case Study: The experience of the Tanjung Perak Port-Surabaya). International Journal of Civil & Environmental Engineering,12(4), 01-05. Retrieved from https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/218
 4. Armstrong, M. (2000). Performance Management-Key Strategies and Practical Guidelines 2nd ed. London: Kogan Page.
 5. Arnaboldi, M., Lapsley, I., & Steccolini, I. (2015). Performance management in the public sector: The ultimate challenge. Financial Accountability & Management, 31(1), 01-22. https://doi.org/10.1111/faam.12049
 6. Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
 7. Balogh, P., & Golea, P. (2015). Balanced scorecard in human resource management. Quality - Access to Success, 3(16), 157-161. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/286469908_Balanced_scorecard_in_human_resource_management
 8. Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2006). Strategic human resource management: Where do we go from here? Journal of Management, 32(6), 898-925. https://doi.org/10.1177/0149206306293668
 9. Becker, B. E., Huselid, M. A., & Ulrich, D. (2001). The HR Scorecard Linking People, Strategy, and Performance. Harvard: Harvard Business School Press.
 10. Beheshti, M., Mahdiraji, H. A., & Zavadskas, E. K. (2016). Strategy portfolio optimisation: A COPRAS G-MODM hybrid approach. Transformations in Business and Economics, 15(3C), 500-519. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/314231540_Strategy_Portfolio_Optimization_A_COPRAS_G- MODM_Hybrid_Approach
 11. Berman, E., Bowman, J., West, J., & Van Wart, M. (2010). Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems 3rd edition. London: Sage Publication Inc.
 12. Biancone, P. P., & Jafari-Sadeghi, V. (2016). Risk management in export compliance: Concepts, procedures, and solutions. In V. Cantino, P. De Vincentiis, & M. G. Racca (Eds.), Risk Management: Perspectives and Open Issues (pp. 64-78). New York: McGraw-Hill. Retrieved from https://www.riskmanagementconference.it/en/337-2/
 13. Boada-Grau, J., & Gil-Ripoll, C. (2009). Strategic management of human resources as antecedents to the balanced scorecard. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 25(2), 123-134. https://doi.org/10.4321/S1576- 59622009000200003
 14. Bobe, B. J., Mihret, D. G., & Obo, D. D. (2017). Public-sector reforms and balanced scorecard adoption: An Ethiopian case study. Accounting, Auditing& Accountability Journal, 30(6), 1230-1256. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2016-2484
 15. Boselie, P., Harten, J. V., & Veld, M. (2019). A human resource management review on public management and public administration research: Stop right there...before we go any further.... Public Management Review. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1695880
 16. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 17. Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the 'new public sector.' Management Accounting Research, 11(3), 281-306. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136
 18. Brown, K. (2004). Human resource management in the public sector. Public Management Review, 6(3), 303-309. https://doi.org/10.1080/1471903042000256501
 19. Brunetto, Y., & Beattie, R. (2020) Changing the role of HRM in the public sector. Public Management Review, 22(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1645876
 20. Buick, F., Blackman, D., O'Donnell, M. E., O'Flynn, J. L., & West, D. (2015). Can enhanced performance management support public sector change? Journal of Organizational Change Management, 28(2), 271-289. https://doi.org/10.1108/JOCM-12-2013 -0249
 21. Conaty, F., & Robbins, G. (2018). A stakeholder salience perspective on performance and management control systems in non-profit organizations. Critical Perspectives on Accounting. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.07.001
 22. Cunningham, J. B. (2016). Strategic Human Resource Management in the Public Arena: A Managerial Perspective. London: Palgrave.
 23. Cunningham, J. B., & Kempling, J. (2011). Promoting organizational fit in the HR Scorecard in public service organizations. Public Personnel Management, 40(3), 193-213. https://doi.org/10.1177/009102601104000302
 24. El-Ghalayini, Y. (2017). Human resource management practices and organizational performance in public sector organization. Journal of Business Studies Quarterly, 8(3), 65-80. Retrieved from https://search.proquest.com/openview/8cd151db8bfe4c120bfc8f16628af412/1?pq- origsite=gscholar&cbl=1056382
 25. Fottler, M. D., Erickson, E., & Rivers, P. A. (2006). Bringing human resources to the table: Utilization of an HR balanced scorecard at Mayo Clinic. Health Care Management Review, 31(1), 64-72. https://doi.org/10.1097/00004010-200601000-00009
 26. Funck, E. K., & Karlsson T. S. (2019). Twenty-five years of studying new public management in public administration: Accomplishments and limitations. Financial Accountability & Management. https://doi.org/10.1111/faam.12214
 27. Grigoroudis, E., Orfanoudaki, E., & Zopounidis, C. (2012). Strategic performance measurement in a healthcare organization criteria approach based on balanced scorecard. Omega, 40(1), 104-119. https://doi.org/10.1016/j.omega.2011.04.001
 28. Guo, C., Brown, W. A., Ashcraft, R. F., Yoshioka, C. F., & Dennis Dong, H. K. (2011). Strategic human resources management in nonprofit organizations. Review of Public Personnel Administration, 31(3), 248-269. https://doi.org/10.1177/0734371X11402878
 29. Hajiagha, S. H. R., Akrami, H., Hashemi, S. S., & Amoozad, H. (2015). An integer grey goal programming for project time, cost and quality trade-off. Inzinerine Ekonomika, 26(1), 93-100. https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.1.4633
 30. Hajiagha, S. H. R., Mahdiraji, H. A., Zavadskas, E. K., & Hashemi, S. S. (2014). Fuzzy multi-objective linear programming based on compromise VIKOR method. International Journal of Information Technology & Decision Making, 13(04), 679-698. https://doi.org/10.1142/S0219622014500667
 31. Hajiagha, S. H. R., Hashemi, S. S., Mahdiraji, H. A., & Azaddel, J. (2015). Multi-period data envelopment analysis based on Chebyshev inequality bounds. Expert Systems with Applications, 42(21), 7759-7767. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.06.008
 32. Hansen, E., & Schaltegger, S. (2016). The sustainability balanced scorecard: A systematic review of architectures. Journal of Business Ethics, 133(2), 193-221. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2340-3
 33. Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New-York: McGraw-Hill.
 34. Hood, C. (1995). The "New Public Management" in the 1980s: Variation on a theme. Accounting Organizations and Society, 20(2-3), 93-109. https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W
 35. Hoque, Z. (2014). 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, gaps, and opportunities for future research. The British Accounting Review, 46(1), 33-59. https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.10.003
 36. Irwin, D. (2002). Strategy mapping in the public sector. Long Range Planning, 35(6), 637-647. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(02)00158-9
 37. Iveta, G. (2012). Human resources key performance indicators. Journal of Competitiveness, 4 (1), 117-128. https://doi.org/10.7441/joc.2012.01.09
 38. Jafari-Sadeghi, V. (2019). The motivational factors of business venturing: opportunity versus necessity? A gendered perspective on European countries. Journal of Business Research, 113, 279-289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.058
 39. Jafari-Sadeghi, V., Kimiagari, S., & Biancone, P. P. (2020). Level of education and knowledge, foresight competency, and international entrepreneurship: A study of human capital determinants in the European Countries. European Business Review, 32(1), 46-68. https://doi.org/10.1108/EBR-05-2018-0098
 40. Jafari-Sadeghi, V., Biancone, P. P., Giacoma, C., & Secinaro, S. (2018). How does export compliance influence the internationalisation of firms: Is it a threat or an opportunity? Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 1-15.https://doi.org/10.1186/s40497-018-0089-3
 41. Jafari-Sadeghi, V., Nkongolo-Bakenda, J. M., Anderson, R. B., & Dana, L. (2019). An institution-based view of international entrepreneurship: A comparison of context-based and universal determinants in developing and economically advanced countries. International Business Review, 28(6), p. 101588. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101588
 42. Jafari-Sadeghi, V., Biancone, P. P., Anderson, R. B., & Nkongolo-Bakenda, J-M. (2019). International entrepreneurship by particular people "on their own terms": Evidence of universal attributes of entrepreneurs in evolving economies. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 37(2), 288-308. https://doi.org/10.1504/IJESB.2019.100109
 43. Jafari-Sadeghi, V., & Biancone, P. P. (2017a). Exploring the drivers of gender entrepreneurship: Focus on the motivational perspectives in USA, Italy and France. In V. Ratten, V. Ramadani, L-P. Dana, R. D. Hisrich, & J. Ferreira (Eds.), Gender and Family Entrepreneurship (pp. 124-141). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315391427-8
 44. Jafari-Sadeghi, V., & Biancone, P. P. (2017b). Shariah compliant international entrepreneurship: A study of Islamic finance in Europe. European Journal of Islamic Finance, (8), 1-8. https://doi.org/10.13135/2421-2172/2328
 45. Jafari-Sadeghi, V., & Biancone, P. P. (2018). How micro, small and medium-sized enterprises are driven outward the superior international trade performance? A multidimensional study on Italian food sector. Research in International Business and Finance, (45), 597-606. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.136
 46. Jafari-Sadeghi, V., Jashnsaz, A., & Honari Chobar, M. (2014). Organisation's conformity assessment with Peter Senge's learning organisation principles in municipality of Saveh: A case study. Journal of Business and Management, 16(5), 51-58. https://doi.org/10.9790/487x-16555158
 47. Jamalnia, A., Mahdiraji, H. A., Sadeghi, M. R., Hajiagha, S. H. R., & Feili, A. (2014). An integrated fuzzy QFD and fuzzy goal programming approach for global facility location-allocation problem. International Journal of Information Technology & Decision Making, 13(02), 263-290. https://doi.org/10.1142/S0219622014500400
 48. Jarvalt, J., & Randma-Liiv, T. (2010). Public sector HRM: The case of no central human resource strategy. Baltic Journal of Management, 5(2), 242-256.https://doi.org/10.1108/17465261011045142
 49. Jia, P., Mahdiraji, H. A., Govindan, K., & Meidutė, I. (2013). Leadership selection in an unlimited three- echelon supply chain. Journal of Business Economics and Management, 14(3), 616-637. https://doi.org/10.3846/16111699.2012.761648
 50. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001a). The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston, MA: Harvard Business Press.
 51. Kaplan, R. S., & Norton, D. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 74(1), 75- 85.
 52. Retrieved from https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=9200
 53. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001b). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: part I. Accounting Horizons, 15(1), 87-104. https://doi.org/10.2308/acch.2001.15.1.87
 54. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). How to implement a new strategy without disrupting your organization. Strategic Direction, 22(8). https://doi.org/10.1108/sd.2006.05622had.002
 55. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Harvard: Harvard Business Press.
 56. Kaplan, R., & Norton, D. (1996). Linking the balanced scorecard to strategy. California Management, 39(1), 53-79. https://doi.org/10.2307/41165876
 57. Kianto, A., Vanhala, M., Ritala, P., & Hussinki, H. (2020). What drives the development of intellectual capital? https://doi.org/10.4324/9780429285882
 58. Knies, E., Boselie, P., Gould-Williams, J., & Vandenabeele, W. (2018). Strategic human resource management and public sector performance: Context matters. The International Journal of Human Resource Management. http://doi.org/10.1080/09585192.2017.1407088
 59. Kowalczyk, R., & Kucharska, W. (2020). Corporate social responsibility practices incomes and outcomes: Stakeholders' pressure, culture, employee commitment, corporate reputation, and brand performance. A Polish-German cross-country study. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 595-615. http://doi.org/10.1002/csr.1823
 60. Kucharska, W., & Kowalczyk, R. (2019). How to achieve sustainability? -Employee's point of view on company's culture and CSR practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(2), 453-467. https://doi.org/10.1002/csr.1696
 61. Kucharska, W. (2020). Employee commitment matters for CSR practice, reputation and corporate brand performance-European model. Sustainability, 12(3), 940. https://doi.org/10.3390/su12030940
 62. Lapsley, I., & Wright, E. (2004). The diffusion of management accounting innovations in the public sector: A research agenda. Management Accounting Research, 15(3), 355-374. https://doi.org/10.1016/j.mar.2003.12.007
 63. Lim, S., K. Wang, T., & Lee, S. Y. (2017). Shedding new light on strategic human resource management: The impact of human resource management practices and human resources on the perception of Federal Agency mission accomplishment. Public Personnel Management, 46(2), 91-117. https://doi.org/10.1177/0091026017704440
 64. Mahdiraji, H. A., Kazimieras, E., & Razavi, S. H. (2015). Game theoretic approach for coordinating unlimited multi echelon supply chains. Transformations in Business & Economics, 14(2), 133-151.
 65. Mahdiraji, H. A., Govindan, K., Zavadskas, E. K., & Razavi Hajiagha, S. H. (2014). Coalition or decentralization: A game-theoretic analysis of a three-echelon supply chain network. Journal of Business Economics and Management, 15(3), 460-485. https://doi.org/10.3846/16111699.2014.926289
 66. Mahdiraji, H., Arabzadeh, M., & Ghaffari, R. (2012). Supply chain quality management. Management Science Letters, 2(7), 2463-2472. https://doi.org/10.5267/j.msl.2012.07.020
 67. Mahmoudi, M., Mahdiraji, H. A., Jafarnejad, A., & Safari, H. (2019). Dynamic prioritization of equipment and critical failure modes. Kybernetes, 48 (9), 1913-1941. https://doi.org/10.1108/K-08-2018-0417
 68. Malina, M.A., & Selto, F.H. (2001). Communicating and controlling strategy: An empirical study of the effectiveness of the balanced scorecard. Journal of Management Accounting Research, 13(1), 47-91. https://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.47
 69. Maran, L., Bracci, E., & Inglis, R. (2018). Performance management systems' stability: Unfolding the human factor - A case from the Italian public sector. The British Accounting Review, 50(3),324-339. https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.01.002
 70. Mendes, P., Santos, A. C., Perna, F., & Teixeira, M. R. (2012). The balanced scorecard as an integrated model applied to the Portuguese public service: A case study in the waste sector. Journal of Cleaner Production 24, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.007
 71. Mathys, N. J., &Thompson, K. (2006). Using the Balanced Scorecard: Lessons Learned from the U.S. Postal Service and the Defense Finance and Accounting Service. Washington, D.C: IBM Center for the Business of Government.
 72. McAdam, R., Hazlett, S., & Casey, C. (2005). Performance management in the UK public sector: Addressing multiple stakeholder complexity. International Journal of Public Sector Management, 18(3), 256-273. https://doi.org/10.1108/09513550510591542
 73. Messeghem, K., Bakkali, C., Sammut, S., & Swalhi, A. (2018). Measuring nonprofit incubator performance: Toward an adapted balanced scorecard approach. Journal of Small Business Management, 56(4), 658-680. https://doi.org/10.1111/jsbm.12317
 74. Modell, S. (2004). Performance measurement myths in the public sector: A research note. Financial Accountability & Management, 20(1), 39- 55.https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2004.00185.x
 75. Mokhtarzadeh, N. G., Mahdiraji, H. A., Beheshti, M., & Zavadskas, E. K. (2018). A novel hybrid approach for technology selection in the information technology industry. Technologies, 6(1), 34. https://doi.org/10.3390/technologies6010034
 76. Moullin, M. (2017). Improving and evaluating performance with the Public Sector Scorecard. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(4), 442-458. https://doi.org/10.1108/IJPPM-06-2015-0092
 77. Moullin, M., Soady, J., Skinner, J., Price, C., Cullen, J., & Gilligan, C. (2007). Using the Public Sector Scorecard in public health. International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(4), 281- 289. https://doi.org/10.1108/09526860710754352
 78. Newcomer, K. E. (2007). Measuring government performance. International Journal of Public Administration, 30(3), 307-329. https://doi.org/10.1080/01900690601117804
 79. Niven, P. R. (2006). Balanced scorecard Step-by-Step Maximizing Performance and Maintaining Results Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons.
 80. Phillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2003). What stakeholder theory is not. Business Ethics Quarterly, 13(4), 479-502. https://doi.org/10.5840/beq200313434
 81. Phillips, R. (2003). Stakeholder legitimacy. Business Ethics Quarterly, 13(1), 25-41. https://doi.org/10.5840/beq20031312
 82. Qingwei, F. (2012). Research on Evaluation Index System of management effectiveness on hospital human resource based on balanced scorecard. 2011 International Conference on Environmental Science and Engineering (pp. 1040-1044). Indonesia Bali Island. Netherlands: Procedia Environmental Sciences 12. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.385
 83. Rainey, H. G. (2009). Understanding and Managing Public Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
 84. Razavi Hajiagha, S. H., Mahdiraji, H. A., Hashemi, S. S., & Turskis, Z. (2015). Determining weights of fuzzy attributes for multi-attribute decision-making problems based on consensus of expert opinions. Technological and Economic Development of Economy, 21(5), 738-755. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1058301
 85. Rezaei, M., Jafari-Sadeghi, V., & Bresciani, S. (2020). What drives the process of knowledge management in a cross-cultural setting: The impact of social capital. European Business Review 32(3), 485-51. https://doi.org/10.1108/EBR-06-2019-0127
 86. Shankari, L., & Suja, S. (2008). Benchmarking on HR Scorecard in the hospitality industry. Management and Labour Studies, 33(1), 80-102. https://doi.org/10.1177/0258042X0803300105
 87. Soysa, I. B., Jayamaha, N. P., & Grigg, N. P. (2019). Validating the balanced scorecard framework for nonprofit organizations: An empirical study involving Australasian healthcare. Total Quality Management & Business Excellence, 30(9-10), 1005 -1025. https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1345620
 88. Verbeeten, F. H. (2008). Performance management practices in public sector organizations Impact on performance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21(3), 427-454. https://doi.org/10.1108/09513570810863996
 89. Walker, G., & MacDonald, J. R. (2001). Designing and implementing an HR Scorecard. Human Resource Management, 40(4), 365-377. https://doi.org/10.1002/hrm.1025
 90. Wang, M., Zhu, C. J., Mayson, S., & Chen, W. (2019). Contextualizing performance appraisal practices in Chinese public sector organizations: The importance of context and areas for future study. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 902-919. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1292537
 91. Wilson, J. P. (2006). Human Resource Development: Learning & Training for Individuals and Organizations (2nd ed.). London: Kogan Page.
 92. Zheng, Y., Wang, W., Liu, W., & Mingers, J. (2018). A performance management framework for the public sector: The balanced stakeholder model. Journal of the Operational Research Society 70(4), 568. https://doi.org/10.1080/01605682.2018.1448247
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201644
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu