BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeluga-Romańska Marta (Gdansk University of Technology, Poland), Modzelewska Anna (Jagiellonian University, Poland)
Tytuł
The Managerial Role in Organizational Culture as Perceived by Management Students
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 4, s. 177-206, tab., rys., bibliogr. s. 201-205
Tytuł własny numeru
Company Culture Matters
Słowa kluczowe
Menedżer, Kultura organizacyjna, Kultura, Przywództwo, Role kierownicze
Manager, Organisational culture, Culture, Leadership, Managerial roles
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, M55
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie wielowymiarowej roli menedżera i jego wzajemnego wpływu na kulturę organizacyjną z perspektywy studentów zarządzania. Główna część tekstu została oparta na badaniach jakościowych - wywiadach, kwestionariuszu i kolażu narracyjnym, które zostały przeprowadzone na przestrzeni 10 lat wśród studentów zarządzania. W badaniach wzięło udział 97 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Gdańskiej. W celu zgromadzenia, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz rzetelnego ich przedstawienia zastosowano zasady analizy tematycznej. Zgromadzony materiał empiryczny poddano analizie w poszukiwaniu istotnych wątków, definicji pojęcia "menadżer" i zrozumienia specyfiki pracy kierowniczej z perspektywy studentów zarządzania, odpowiadając jednocześnie na postawione pytania badawcze. W pracy zawarto cytaty z wypowiedzi badanych zgodnie z zasadami prowadzenia badań jakościowych. Zidentyfikowano cztery pryzmaty: płci, relacji, nieustannego uczenia się oraz profesjonalny, opisane jako obszary obowiązków, cech i oczekiwań wobec kierowników. Nadrzędną wartością artykułu jest skupienie się na percepcji studentów - idealistycznej konstrukcji roli kierowniczej, która stanowi punkt odniesienia dla ich rzeczywistych i przyszłych działań menadżerskich. Taka perspektywa jest istotna zarówno dla praktyki zarządzania, jak i edukacji menadżerskiej. Z praktycznego punktu widzenia niektórzy z badanych studentów zarządzania będą w przyszłości zarządzać zespołami lub organizacjami. Powinni mieć zatem świadomość rozbudowanego charakteru obowiązków kierowniczych i zwielokrotnionych wymagań wobec pełnionej roli, którą sami będą kształtować. Z drugiej strony, z edukacyjnego punktu widzenia jest istotne, aby dać studentom pewien wgląd w ich przyszłą rolę oraz zrozumienie skomplikowanych działań i relacji organizacyjnych, które pojawiają się w kulturze organizacyjnej i oddziałują na proces zarządzania. (abstrakt oryginalny)

This paper aims at illustrating the multidimensional role of the manager and its mutual influence on organizational culture from a management students' perspective. The main part of the text was based on own qualitative research - interviews, a questionnaire, and a narrative collage - which was conducted over a 10 year period among management students. Ninety-seven students from the Jagiellonian University and the Gdańsk University of Technology took part in the research. In order to gather, analyze and interpret the data, and to achieve reliable results, we followed the thematic analysis rules. We investigated the empirical material, provided by the management students responses to the research questions posed in the questionnaire, in the search for interesting threads, seeking a definition and an understanding of the term "manager" and the specifics of a manager's work. We also presented several quotes from the data in accordance with the principles of data analysis in qualitative research methodology. Four different prisms were identified: gender, relational, constant learning and professional, described as the areas of managerial duties, features, and expectations. The article's key value is the focus on students' perception - an idealized construct of the managerial role, which states a benchmark for their own actual and prospect managerial performance. Such a perspective is very important for practice as well as for education. From a practical point of view, some management students will manage teams or organizations in the future. They should be aware of managerial duties' elaborate character and the multiple demands on the role's performance. They will shape the role by themselves. On the other hand, from an educational point of view, it is essential to give students some insight into their prospective role, understand the elaborate organizational relations, and the activities that appear in organizational culture that always influence management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff, R. (2010). Differences that Make a Difference: An Annotated Glossary of Distinctions Important in Management. Axminster: Triarchy Press.
 2. Ajiferuke, M., & Boddewyn, J. (1970). Culture and other explanatory variables in comparative management studies. Academy of Management Journal, 13(2), 153-63.
 3. Alvesson, M. (2002). Understanding Organizational Culture. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
 4. Amiri, S. R., Qayoumi, A., & Soltani, M. (2014). Study the relationship between organization culture and employee's creativity in cultural organizations (a case study). Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(10), 332-341.
 5. Angrosino, A. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne [Ethnographic and Observation Studies]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership, ed. 4th. New York: Free Press.
 7. Bhaduri, R. (2019). Leveraging culture and leadership in crisis management. European Journal of Training and Development, 43(5/6), 554-569. https://doi.org/10.1108/EJTD-10-2018-0109.
 8. Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann.
 9. Castro-González, S., & Bande, B. (2019). Organizational culture: Does it influence the way a company deals with CSR? Development and Learning in Organizations, 33(2), 1-3. https://doi.org/10.1108/DLO-06-2018-0070.
 10. Chen, Y. (2011). Green organizational identity: Sources and consequence. Management Decision, 49(3), 384- 404. https://doi.org/10.1108/00251741111120761.
 11. Ciuk, S. (2008). Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem [New erspectives in management research]. In M. Kostera (Ed.), Nowe kierunki w  zarządzaniu [New Perspectives in Management] (pp. 431-432). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i  Profesjonalne.
 12. Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań [Yet a Different Organization Theory. Organising as Constructing Activity Networks]. Warszawa: Poltext.
 13. Czarniawska-Joerges, B. (1992). Nice work in strange worlds: Anthropological inspiration for organization theory. In T. Polesie & I.-L. Johansson (Eds.), Responsibility and Accounting: The Organizational Regulation of Boundary Conditions (pp. 59-77). Lund: Studentlitteratur.
 14. Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Reading. Massachussets: Addison-Wesley.
 15. Etzioni, A. (1964). Modern Organizations. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
 16. Fairbanks, J., Plowman, K.D., & Rawlins, B.L. (2005). Transparency in government communication. Journal of Public Affairs, 7, 23- 37.
 17. Fiedler, F. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill.
 18. Fishman, N., & Kavanaugh, L. (1989). Searching for your missing quality link. Journal of Quality and Participation, 12, 28-32.
 19. Flick U. (2007). Managing Quality in Qualitative Research. London: Sage.
 20. Gagliardi, P. (1986). The creation and change of organizational cultures: A conceptual framework. Organization Studies, 7(2), 117-134.
 21. Galton, F. (1892). Hereditary Genius. New York: Macmillan and Co.
 22. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books Inc.
 23. Glinka, B. (2013). Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA. Etycznie, lokalnie, globalnie?. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 24. Goodman, M., (2011). Communicating crisis: How culture influences image repair in Western and Asian governments. , 16(3), 218-242. .
 25. Goffman, I. (1961/1991). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. London: Penguin.
 26. Griffin, R. W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami [Fundamentals of Organization Management]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Gudkova, S. (2012). Wywiad w badaniach jakościowych [Interviews in qualitative studies]. In D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia [Qualitative Studies. Methods and Tools] (pp. 111-130). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Hatch, M. J., & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365. https://doi.org/10.1108/eb060636.
 29. Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji [Organization Theory]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Hofstede, G. (1980). Culture and organizations. International Studies of Management & Organization, 10(4), 15-41. https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300.
 31. Hofstede, G. (1984). Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills, CA: Sage.
 32. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 33. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (revised and expanded). New York, NY: McGraw-Hill.
 34. Hyman, U. (1999). Dictionary of Business. Leicester: HarperCollins.
 35. Jemielniak, D. (2019). Socjologia Internetu [The Internet Sociology]. Warszawa: Scholar.
 36. Jemielniak, D. (2020). Thick Big Data. Doing Digital Social Studies. New York: Oxford University Press.
 37. Kavanagh, M.H., & Ashkanasy, N.M. (2006). The impact of leadership and change management strategy on organizational culture and individual acceptance of change during a merger. British Journal of Management, 17, S81- S103.
 38. Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 39. Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych [Organization Anthropology. Methodology of Fieldwork]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy [Organizations and Archetypes]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 41. Kostera, M. (2013). Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce [To Organise with Genius. Organizational Imaginativeness in Practice]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 42. Kostera, M. (2015). Collage narracyjny [Narrative collage]. In M. Kostera (Ed.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym [Research methods in humanistic management]. Warszawa: Sedno.
 43. Kostera, M., & Krzyworzeka, P. (2012). Etnografia. In D. Jemielniak(Ed.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 44. Koźmiński, A. K., & Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji [Development of Organizational Theory]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 45. Koźmiński, A. (1996). Zarządzanie [Management]. In A. Koźmiński &W. Piotrowski (Eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka [Management. Theory and Practice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 46. Koźmiński, A. K., & Obłój, K. (1989). Zarys teorii równowagi organizacyjnej [An Overview of Organization Equilibrium Theory]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 47. Krzyworzeka, P. (2008). Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna [Culture and organizations: anthropological perspective]. In M. Kostera (Ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu [New Perspectives in Management] (pp.181-197). Warszawa: WAiP.
 48. Krzyworzeka, P. (2015). Etnografia [Ethnography]. In M. Kostera (Ed.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym (pp. 27-36). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 49. Kucharska, W., & Kowalczyk, R. (2019). How to achieve sustainability?-Employee's point of view on company's culture and CSR practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26, 453-467. https://doi.org/10.1002/csr.1696.
 50. Kucharska, W. (2017). Relationships between trust and collaborative culture in the context of tacit knowledge sharing. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4), 61-78. https://doi.org/10.7341/20171344
 51. Latta, Gail F. (2009). A process model of organizational change in cultural context (OC3 Model): The impact of organizational culture on leading change. Journal of Leadership & Organizational Studies, 16(1), 19-37.
 52. Loza Adaul, C. R., & Habisch, A. (2013). Humanistic management. In L. Bruni & S. Zamagni (Eds.), Handbook on the Economics of Philanthropy, Reciprocity and Social Enterprise (pp.191-200). Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.
 53. Lundberg, C.C. (1988). Working with culture. Journal of Organizational Change Management, 1(2), 38-47. https://doi.org/10.1108/eb025598.
 54. Lundberg, C.C., & Woods, R.H. (1990). Modifying restaurant culture: Managers as cultural leaders. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2(4). https://doi.org/10.1108/EUM0000000001670.
 55. Malinowski, B. (2001). Wolność i  cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki [Freedom and Civilisation, and Studies from the Borderlands of Social Anthropology, Ideology, and Politics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 56. Mayo, E. (1945). The Social Problems of an Industrial Civilization. Boston.
 57. Mintzberg, H. (1975). The manager's job: Folklore and fact. Harvard Business Review, July-August.
 58. Mintzberg, H. (2009). Managing. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 59. Mostovicz, E.I., Kakabadse, N.K., & Kakabadse, A.P. (2009). A dynamic theory of leadership development. Leadership & Organization Development Journal, 30(6), 563-76.
 60. Morgan, G. (1986/2006). Images of Organization. Thousand Oaks-London-New Delhi: SAGE.
 61. Nierenberg, B. (2011). Zarządzanie Mediami. Ujęcie systemowe [Managing Media. Systemic Approach]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 62. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1-13.
 63. Ogbeibu, S., Senadjki, A., & Luen Peng, T. (2018). An organizational culture and trustworthiness multidimensional model to engender employee creativity. American Journal of Business, 33(4), 179-202. https://doi.org/10.1108/AJB-12-2017-0043
 64. Ollivier, B. (2010). Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 65. Parker, M. (2002). Against Management: Organization in the Age of Managerialism. Cambridge: Polity.
 66. Patterson, O. (2014). Making sense of culture. Annual Review of Sociology, 40, 1-30.
 67. Ritzer, G. (2003). Makdonaldyzacja społeczeństwa [McDonaldisation of the Society]. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 68. Rosenthal, U., & Kouzmin, A. (1997). Crises and crisis management: Toward comprehensive government decision-making. Journal of Public Administration Research and Theory, 7 (2), 277-305.
 69. Schein, E.H. (1992). Organizational Culture and Leadership, 2nd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 70. Sims, H.P., & Lorenzi, P. (1992). The New Leadership Paradigm: Social Learning and Cognition in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 71. Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 28, 339-358.
 72. Smith, R.W., & Preston, F. W. (1977). Sociology. An Introduction. New York: St. Martin's Press.
 73. Sułkowski, Ł. (2002). Procesy kulturowe w organizacjach [Cultural Processes in Organizations]. Toruń: Dom Organizatora.
 74. Sułkowski, Ł. (2013). Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w  zarządzaniu: Dominujący paradygmat i jego krytyka [Functionalist vision of organizational culture in management: The dominant paradigm and its critique]. Problemy Zarządzania, 11(4), 20- 32.
 75. Sutton, R.I. (2010). The boss as human shield. Harvard Business Review, 88(9), 106- 109.
 76. Peters, T.J., & Waterman, R.H. Jr. (2002). Poszukiwanie doskonałości w biznesie. Warszawa: Medium.
 77. Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. London: Oxford University Press.
 78. Weick, K. (2016). Tworzenie sensu w organizacjach [Sense-making in Organizations]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 79. Whetten, D.H. (2002). Modelling as theorizing: A systematic methodology for theory development. In D. Partington (Ed.), Essential Skills for Management Research (pp. 45-71). London: Sage Publications.
 80. Wright, S. (1994). Culture in anthropology and organizational studies. In S. Wright (Ed.), Anthropology of Organizations. London: Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201646
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu