BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Katarzyna (Lazarski University in Warsaw, Faculty of Law, Poland)
Tytuł
The Standards of Imprisonment in Penitentiary Isolation for People with Disabilities
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2019, vol. 3, nr 2, s. 57-72, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Więziennictwo, Wolność
Disabled people, Prison system, Freedom
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the Polish penitentiary reality, people with disabilities still face problems with organising prison sentences in prisons. The need to ensure a proper and coherent system, taking into account the needs of people with various dysfunctions, is a challenge for states and societies. The detention of people with disabilities is a contribution to the discussion on effective methods and effective instruments of social policy implemented by the state, enabling the process of social rehabilitation and reintegration. This paper contains a refl ection on the relationship between the European Prison Rules and the Polish law regulating the execution of imprisonment and penitentiary practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 26 July 1939 on the organization of the prison system. Journal of Laws No. 68, item 457.
 2. Act of 6 June 1997 - Executive Penal Code. Journal of Laws of 2019, item 676.
 3. Act of 6 June 1997 - Penal Code. Journal of Laws of 2018, item 1600.
 4. Boć, J. (2009). Z refl eksji nad dobrem wspólnym [From the refl ection on the common good]. In J. Boć & A. Chajbowicz (Eds.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego [New research problems in the theory of administrative law] (pp. 151-161). Wrocław: Kolonia Limited.
 5. Braun, P. (2013). Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej [Disabled person in penitentiary isolation]. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, II (7), 129-151.
 6. Charter of Rights of Persons with Disabilities. M.P. of 1997, No. 50, item 475.
 7. Chrzanowska, I. (2013). Niepełnosprawność a zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem. Rozważania w kontekście teorii underclass [Disability and the threat of marginalisation and exclusion. Considerations in the context of the underclass theory]. Studia Edukacyjne, (25), 63-74.
 8. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed signed in Rome on 4 November 1950, amended by Protocols Nos. 3, 5 and 8 and supplemented by Protocol No. 2. Journal of Laws of 1993, No. 61, item 284.
 9. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Journal of Laws of 2012, item 1169.
 10. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Resolution adopted by the General Assembly (UN) 61/06 A/RES/61/106 from 13 December 2006. Retrieved from: http://www.unic.un.org. pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf [accessed on 10.11.2019].
 11. Dąbkiewicz, K. (2012). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz [The Criminal Executive Code. Comments]. Warsaw: Wolters Kluwer.
 12. Dawidziuk, E., & Mazur, M. (Eds.) (2017). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych. Z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich [People with intellectual or mental disabilities imprisoned in penitentiary units. Taking into account the results of research conducted by the employees of the Offi ce of the Ombudsman]. Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 13. Dykcik, W. (2009). Interkulturowe i makrospołeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami niepełnosprawnymi [Intercultural and macrosocial contexts of stereotypes in practical activities with people with disabilities]. Niepełnosprawność, (1), 25-57.
 14. Dziewięcka-Bokun, L. (2003). Ekskluzja społeczna jako problem polityki społecznej [Social exclusion as a problem of social Policy]. In L. Dziewięcka-Bokun & K. Zamorska (Eds.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe [Social policy. Reference texts] (pp. 209-215). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Fajfer-Kruczek, I. (2017). Adaptacja osób z niepełnosprawnością intelektualną do izolacji penitencjarnej - stan obecny oraz możliwe ukierunkowanie działań w zakresie modyfikacji istniejących rozwiązań [Adaptation of people with intellectual disabilities to penitentiary isolation - the current state and possible targeting of activities in the fi eld of the modifi cation of existing solutions]. Studia Pedagogiczna, vol. L, 241-243.
 16. Gajdus, B., & Gronowska, B. (1998). Europejskie standardy traktowania więźniów. Rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej. Zarys wykładu [European standards for the treatment of prisoners. Reconstruction of standards and their importance for Polish law and penitentiary practice. Outline of the lecture]. Toruń: Dom Organizatora.
 17. Godlewska-Byliniak, A., & Lipko-Konieczna, J. (2016). Publiczne - prywatne: teatralna gra z niepełnosprawnością [Public - private: theatrical game with disabilities]. Polish Theatre Journal, (2), 1-18.
 18. Gonsa, H. (1992). The Organisation of Imprisonment, the Treatment of Prisoners and the Preparation of Prisoners for Release. Prison Information Bulletin, (16), 13-19.
 19. Gordon, M. (2006). Resocjalizacja skazanych z zaburzeniami psychicznymi- możliwości i ograniczenia [The rehabilitation of convicts with mental disorders - possibilities and limitations]. In H. Machel (Ed.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności [The execution of the sentence of imprisonment in Poland - in search of effectiveness] (pp. 207-216). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 20. John Paul II (2004). Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie: Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym [The weakest and most needy people in society. Message: Dignity and rights of the mentally handicapped.]. Retrieved from https:// opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/uposledzenie_05012004.html [accessed on 1.09.2014].
 21. Judgment of the European Court of Human Rights of 12.01.2012 in the case of Stanev v. Bulgaria, application no. 36760/06.
 22. Judgment of the European Court of Human Rights of 15.04.2014 in Asalya v Turkey, application no. 43875/09.
 23. Judgment of the European Court of Human Rights of 24.10.2006 in Vincent v. France, application no. 6253/03.
 24. Judgments of the European Court of Human Rights of 27.03.2008 in the case of Shtukaturov v. Russia, complaint no. 44009/05.
 25. Judgments of the European Court of Human Rights of 9.10.2012 in case R.P. and others v. United Kingdom, application no. 38245/08.
 26. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [Convention on the Rights of Persons with Disabilities, done in New York on 13 December 2006]. Journal of Laws of 2012, item 1169.
 27. Korona, K. (2013). Sytuacja osób niepełnosprawnych przebywających w polskich zakładach karnych [The situation of disabled people in Polish prisons]. Zeszyty Naukowe WSSP, 16, 11-23.
 28. Krause, A. (2009). Teoretyczne i empiryczne problemy pedagogiki specjalnej. Zarys obszarów badawczych [Theoretical and empirical problems of special pedagogy. Outline of research areas]. Niepełnosprawność. Półrocznik Naukowy. Teoretyczne i metodologiczne konteksty pedagogiki specjalnej, 1(1), 9-24.
 29. Książkiewicz, I. (2011). Analiza problemów osób niepełnosprawnych na terenie powiatu pułtuskiego [Analysis of the problems of disabled people in Pułtusk county]. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 30. Lelental, S. (2012). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz [The Criminal Executive Code. Comments]. Warsaw: C.H.Beck.
 31. Letter from the Minister of Justice to the Ombudsman of 14.04.2018, DWMPC-III-850-2/18.
 32. Malinowska, S. (2018). Wybrane aspekty odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną [Selected aspects of imprisonment for people with intellectual disabilities]. Edukacja Humanistyczna, 1(38), 9-19.
 33. Ministry of Justice. Central Board of Prison Service. Annual Statistical Information for 2016. Retrieved from www.sw.gov.pl [accessed on 10.12.2017].
 34. Myrna, B. (2009). Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł [Execution of a sentence of imprisonment under the 2006 European Prison Rules Basic principles, scope and application of these rulet]. Nowa Kodyfi kacja Prawa Karnego, (XXIV), 229-234.
 35. Neale, K. (1992). The European Prison Rules: Context, Philosophy and Issues. Prison Information Bulletin, (16), 4-6.
 36. Nikołajew, J. (2013). Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce [Minimum Rules and European Prison Rules and the Right of Prisoners to Freedom of Conscience and Religion in Poland]. Studia z Prawa Wyznaniowego, (16), 111-135.
 37. Nowicki, M.A. (2009). Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Around the European Convention. Commentary on the European Convention on Human Rights]. Warsaw: Wolters Kluwer.
 38. Pawlak, K. (2007). Więzienia dla niepełnosprawnych fi zycznie i psychicznie w Polsce w okresie międzywojennym [Prisons for the physically and mentally disabled in Poland in the interwar period.]. In B. Skafi riak (Ed.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych [Post-penitentiary assistance in the context of rehabilitation strategies ] (pp. 55-60). Kraków: Impuls.
 39. Płatek, M. (1997). Europejskie Reguły Więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna [European Prison Rules and Polish Penitentiary Law and Practice]. Studia Iuridica, (34), 167-186.
 40. Płatek, M. (2008). Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r. [European Prison Rules 2006]. Państwo i Prawo, (2), 3-17.
 41. Podgórska-Jachnik, D. (2015). "Piss on Pity - Disability". Odrzucenie litości doznawanej przez osoby niepełnosprawne jako przejaw ich dążeń emancypacyjnych ["Piss on Pity - Disability". The rejection of the mercy experienced by people with disabilities as a manifestation of their emancipatory aspirations]. In T. Szkudlarek, A. Komorowska-Zielony (Eds.), Różnice, edukacja, inkluzja [Differences, education, inclusion]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 42. Postulski, K. (2016). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz [The Criminal Executive Code. Comments]. Warsaw: Wolters Kluwer.
 43. Regulation of the Minister of Justice of 14 August 2003 on the manner of conducting penal interactions in penal institutions and detention centres. Journal of Laws No. 151, item 1469.
 44. Regulation of the Minister of Justice of 2 May 1989 on the regulations governing the execution of sentences for imprisonment. Journal of Laws No. 31, item 166.
 45. Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów) [Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to the Member States of the Council of Europe on the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January, 2006 on the 952 Meeting of Delegates]. Retrieved from https://bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/CZSW/prawaczl/document.pdf [accessed on 13.08.2019].
 46. Resolution by the Sejm of the Republic of Poland of 1 August 1997 - Charter of Rights of Persons with Disabilities. M.P. of 1997, No. 50, item 475.
 47. Rojek P. (2018). Areszty i zakłady karne nieprzystosowane dla niepełnosprawnych [Arrests and prisons not adapted for the disabled]. Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawo/areszty-i-zaklady-karnenieprzystosowane- dla-niepelnosprawnych,74632.html [accessed on 13.08.2019].
 48. Sierpowska, I., & Kogut, A. (2010), Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa [The status of a disabled person in the Polish legal system]. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.
 49. Środa, M. (1994). Idea godności [The idea of dignity]. Palestra, 38(7-8), 156-158.
 50. Stahl, M. (2007). Cele publiczne i zadania publiczne [Public objectives and public tasks]. In J. Zimmermann (Ed.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego [The concept of the system of administrative law. Convention of the Chairs of Administrative Law and Administrative Proceedings] (pp. 95-116).Warsaw: Wolters Kluwer.
 51. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977. Retrieved from https://www.unodc.org/pdf/criminal_ justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf [accessed on 13.08.2019].
 52. Stanisławski, P. (2008). Cela bez taryfy ulgowej [Duties without concessionary fare]. Magazyn Integracja, 2. Retrieved from www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/23374 [accessed on 3.07.2012].
 53. Szlęzak-Kawa, E. (2014). Niepełnosprawni też siedzą [The handicapped are also sitting]. Forum Penitencjarne, (11), 13-15.
 54. Witkowska, C. (2016). Poczucie bezpieczeństwa oraz różnego rodzaju wsparcia wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie jako kluczowe zadanie państwa [A sense of security and support for people with intellectual disabilities is a key task for the state]. Acta Scholae Superioris, 2(18), 91-109.
 55. Zima-Parjaszewska, M., Wołowicz-Ruszkowska, A., Kurowski, K., Orzechowski, M. & Buchholtz, A. (2015). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami. Poradnik praktyczny [A person with intellectual disabilities in court proceedings and before other authorities. Practical guide], Warsaw: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osó b z Upoś ledzeniem Umysłowym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/eejtr.2019.03.02.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu