BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zabezpieczenie emerytalne w krajach protestanckich na przykładzie Estonii i Łotwy
Pension Security in Protestant Countries on the Example of Estonia and Latvia
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 5-15, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie emerytalne, Emerytury, Protestantyzm
Pension arrangement, Pensions, Protestantism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H55, H75.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łotwa, Estonia
Latvia, Estonia
Abstrakt
Zabezpieczenie okresu starości wymaga podjęcia wielu decyzji w trakcie aktywności zawodowej. Na nie natomiast wpływa wiele istotnych czynników. Są to m.in. polityka państwa, uwarunkowania kulturowe, rodzina, a także religia. Zasady obowiązujące w poszczególnych wyznaniach także mogą wpływać na sytuację osób starszych w danej populacji. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że protestantyzm oraz zasady w nim funkcjonujące, wpływają na sytuację osób w wieku poprodukcyjnym. Dla jego realizacji autor podjął analizę danych z okresu 2000-2017. Przeprowadzone zostały one na przykładzie dwóch państw bałtyckich, w których dominuje protestantyzm - Estonii i Łotwy. W pracy zastosowana jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, a także podstawowe miary statystyki opisowej oraz analiza porównawcza obu państw. Źródłem danych empirycznych są bazy danych opublikowane przez OECD oraz urzędy statystyczne Estonii (est. Statistikaamet) i Łotwy (lav. Centrālā statistikas pārvalde).(abstrakt oryginalny)

Providing income security in old age requires making many decisions during professional activity. However, many important factors affect them. Those include state policy, cultural determinants, family and also religion. The rules applicable to particular religious denominations may affect the situation of elderly people in a given population. The purpose of this article is to show whether Protestantism and its principles influence the situation of post-working age people. For its implementation, the author decides to analyse data from the period 2000-2017. The analysis is carried out on the example of two Baltic States, in which Protestantism - Estonia and Latvia - dominates. In this work a critical analysis of the literature of the subject was used, as well as basic measures of descriptive statistics and a comparative analysis of both countries. The sources of empirical data are databases published by OECD and statistical offices of Estonia (est. statistikaamet) and Latvia (lav. Centrālā statistikas pārvalde).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centrālā statistikas pārvalde (2018). Statistics. Pobrane 12.09.2018 z https://www.csb.gov.lv/lv
 2. Coulmas, F. (2007). Population Decline and Ageing in Japan - the Social Consequences. Routledge: New York.
 3. Delener, N. (1994). Religious Contrasts in Consumer Decision Behaviour Patterns: Their Dimensions and Marketing Implications. European Journal of Marketing, 28(5), s. 36-53. DOI: 10.1108/03090569410062023. Pobrane 12.09.2018 z https://pdfs.semanticscholar.org/8afb/fb98c13fe84050905141bb790752ce818b3e.pdf
 4. Dylus, A. (2014). Wyznaniowe zróżnicowanie kultury gospodarczej. O ideologicznym nadużywaniu znanej tezy. Człowiek i Społeczeństwo, tom 38, s. 67-80.
 5. European Commission. (2018). Your rights country by country. Pobrane 12.09.2018 z https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
 6. Grabowski, D. (2015), Indywidualizm, kolektywizm a etyka pracy. Polskie Forum Psychologiczne, tom 20, nr 1, s. 62-77. DOI: 10.14656/PFP20150105. Pobrane 12.09.2018 z https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/227/indywidualizm_kolektywizm_a_etyka_pracy/article.pdf
 7. Hryniewicz, J. (2014). Historyczne przesłanki kształtowania sie polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych. Człowiek i Społeczeństwo, 38, s. 11-32. Pobrane 12.09.2018 z http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/5047/historical-premises-of-shaping-polish-organizational-culture-and-its-contemporary-manifestation-in-psychical-experiences-and-attitudes_content_file-pdf.pdf
 8. Jonassen, C. T. (1947). The protestant ethic and the spirit of capitalism in Norway. American Sociological Review, 12 (6), s. 676-686. DOI: 10.2307/2086953. Pobrane 12.09.2018 z https://www.jstor.org/stable/2086953
 9. Lehrer, E. L. (2004). Religion as a Determinant of Economic and Demographic Behavior in the United States. IZA Discussion Paper No. 1390. Pobrane 12.09.2018 z http://ftp.iza.org/dp1390.pdf
 10. NBPortal (2004). Wpływ protestantów na kształtowanie kapitalizmu. Pobrane 12.09.2018 z https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/wplyw_protestantow_na_kapitalizm
 11. Ober-Domagalska, B. (2015). Religia a praca - ewolucja poglądów na temat etyki pracownika i jego otoczenia instytucjonalnego w chrześcijańskiej nauce społecznej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 4, s. 161-184. Pobrane 12.09.2018 z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9223ddf6-e27a-4756-816e-120197326584/c/Barbara_Ober-Domagalska.pdf
 12. OECD. (2017). Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. OECD: Paris.
 13. Statistikaamet. (2018). Pobrane 12.09.2018 z https://www.stat.ee/ Pobrane 8.09.2018 z https://www.worldchristiandatabase.org/#about
 14. Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wydawnictwo TEST: Lublin.
 15. Wichary, M. (2013). Najczęstsze pytania o protestantyzm. Pobrane 2.09.2018 z ttps://www.ibuk.pl/fiszka/70284/najczestsze-pytania-o-protestantyzm.html
 16. Więckowski, P. (2012). Filozoficzno-historyczne zaplecze etyki biznesu. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego: Studia i Prace, 2, s. 151-179. Pobrane 4.09.2018 z http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/archiwum/Documents/PWieckowski10a.pdf
 17. World Bank. (2018). World Bank Open Data. Pobrane 2.09.2018 z https://data.worldbank.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.156
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu