BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Joanna (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Management of Age-Diverse Teams and the Type of Organizational Culture
Zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo a typ kultury organizacyjnej
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2020, t. 47, nr 1, s. 35-45, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie międzykulturowe, Zarządzanie wiekiem
Organisational culture, Intercultural management, Age management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczesny świat niesie za sobą zmiany demograficzne, które mają olbrzymie znaczenie dla pracodawców. Na rynku pracy obecnie są cztery pokolenia - baby boomers, X, Y i Z, które różnią się podejściem do pracy, potrzebami i oczekiwaniami. Konieczna jest jednak ich dobra współpraca w miejscu pracy. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku odpowiednie zarządzanie różnorodnością pokoleniową w organizacji. Jego poziom zależy jednak od wielu czynników, miedzy innymi od typu kultury organizacyjnej. Postanowiono zbadać tę zależność. Przeprowadzono zatem badania ankietowe, których wyniki pokazały, czy i jak typ kultury organizacyjnej determinuje zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem. (abstrakt oryginalny)

The modern world brings demographic changes that are of great importance to employers. There are currently four generations on the labour market - baby boomers, X, Y and Z, who differ in their approach to work, needs and expectations. However, good cooperation in the workplace is necessary. A appropriate solution in this case is proper management of generational diversity in the organization. However, its level depends on many factors, including the type of organizational culture. It was decided to examine this relationship. Therefore, research were conducted, the results of which showed whether and how the type of organizational culture determines the management of an age-diverse team. The purpose of the research is a recognition of relationship between the type of organizational culture and the level of age management in the organization. The research outcomes showed that the type of organizational culture is one of the factors determining the level of management of generational diversity in an enterprise. Interestingly, organizations with a clan-type culture that assumes values and practices in line with the idea of multigenerational management are not the best at managing an age-diverse team. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amayah A. T., Gedro A., (2014), Understanding generational diversity. Strategic human resource management and development across the generational "divide", ,,New horizons in adult education & human resource development", no 26(2).
 2. Beazley C., Ball C., Vernon K., (2017), Workpalce Age Diversity: The Employers' Perspectives. The changing Context of Managing People In: Flynn, M., Li, Y. and Chiva, A. (Ed.) Managing the Ageing Workforce in the East and the West (The Changing Context of Managing People), Emerald Publishing Limited
 3. Berkup B.B., (2014), Working with generation X and Y in generation Z period. Management of different generations in business life, "Mediterranean journal of social science", volume 5, no 19.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E., (2015), Kultura organizacyjna. Diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Costanza D.P., Finkelstein L.M., (2017), Generations, age and space between. Introduction to the special issue, "Work, aging and retirement", Vol. 3, No. 2
 6. Dumay J., Ronney J., (2011), Dealing with an Ageing Workforce: Current and Future Implications, "Journal of Human Resource Costing & Accounting", nr 15 (3)
 7. Fura, M., Fura, B., (2012), Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", No 24.
 8. Gellert F.J., Kuipers B., (2008), Short- and long-term consequences of age in work teams: An empirical exploration of ageing teams, "Career Development International", nr 13(2)
 9. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., (2011), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Jensen P.H., Møberg R.J., (2012), Age Management in Danish Companies: What, How, and How Much?, "Nordic Journal of Working Life Studies", t. 2, nr 3
 11. Kołodziejczyk-Olczak I., (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 12. Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010) Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 13. Lubrańska A. (2015), Szkolenia jako istotny element zarządzania wiekiem. Teoria i praktyka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 3, cz. 3.
 14. Lyons S, Kuron L., (2014), Generational differences in the workplace. A review of evidence and directions for future research, "Journal of organizational behaviour", No 35.
 15. Mendryk I. (2013), Przesłanki wprowadzenia polityki zarządzania wiekiem w polskich organizacjach, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. 47, No. 2.
 16. Mendryk I. (2015), Age management in an era of an ageing labour force, "Human resources management challenges: Learning & development"
 17. Mendryk I., (2019), Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 18. Pawlak J., (2016), Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno- -ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", No 46(2).
 19. Rogozińska-Pawelczyk A, (2014)., Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy In: Rogozińska-Pawelczyk A. (ed.) Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Schein E. H., (2010), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco
 21. Schimanek, T., Kotzlan, J., Arczewska, M., (2015), Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko, Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce, Warszawa.
 22. Smolbik-Jęczmień A, (2013)., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, "Nauki o zarządzaniu", No 1(14).
 23. Sołtys A., (2013), Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", Społeczna Akademia Nauk, Volume XIV, Issue 9, 2013.
 24. Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 25. Świeszczak K., Ziemba M. (2013), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - szansa czy zagrożenie?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 12, cz. 2.
 26. Waligórska, Kostrzewa, Potyra, Rutkowska, (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 27. Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J., (2016), Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarzadzania multigeneracyjnego, Wolter Kluwer, Warszawa.
 28. Woszczyk P., Warwas I. (2016), Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypokoleniowego -ujęcie strategiczne In: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba i in., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 29. Wziątek-Staśko A., (2015), Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników - implikacje dla motywowania, "Społeczeństwo i edukacja", No 16(1).
 30. Żarczyńska-Dobiesz A. Chomątowska B., (2016), Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami - wybrane problemy i wyzwania, "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji", Volume 1.
 31. Ziółkowska B. (2016), Uwarunkowania zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", vol. 88, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2020.1.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu