BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybysz Monika Marta (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Cybulska Kinga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Wskazania Kościoła katolickiego w odniesieniu do odpowiedzialnej konsumpcji
Catholic Church Directives for Responsible Consumption
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 49, s. 23-34, bibliogr. 22 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Rodzina w mediach
Słowa kluczowe
Konsument, Psychologia konsumenta, Odpowiedzialność, Kościół katolicki, Edukacja młodzieży, Reklama
Consumer, Consumer psychology, Responsibility, Roman Catholic Church, Youth education, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba opracowania postulatów do dojrzałego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przegląd dokumentów i wskazań Kościoła dotyczy problematyki odpowiedzialnej konsumpcji. Metodą analizy dokumentów została zebrana syntetycznie refleksja nad problemami wynikającymi z promowania postaw konsumenckich w kulturze europejskiej, a metodą syntezy wniosków zostały zaprezentowane najważniejsze wskazania w tym zakresie. PROCES WYWODU: Dokumenty i wskazania Kościoła to dorobek ponad stu lat refleksji społecznej Kościoła, odnoszącej się do problematyki odpowiedzialnej konsumpcji. Przeanalizowane materiały pogrupowane zostały w dwie kategorie: odnoszące się do konsumentów i konsumpcji oraz podające zalecenia dotyczące prowadzenia komunikacji reklamowej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wiedza z zakresu psychologii, psychologii wywierania wpływu oraz nauk o komunikowaniu, a także zastosowania odkryć neurobiologicznych sprzyja projektowaniu i wdrażaniu skutecznej komunikacji reklamowej. Kampanie wywierające wpływ na postawy konsumentów powinny wspomagać wzrost jednostek oraz społeczeństw. Szczegółowe wskazania w tej kwestii można zaczerpnąć z nauk społecznych oraz nauczania Kościoła katolickiego. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyzwaniem jest osiągnięcie poziomu, w którym większość nabywców podejmuje decyzje zakupowe na podstawie racjonalnych przesłanek. Ważna jest edukacja dzieci, by w dorosłym życiu prezentowały odpowiedzialne zachowania i mogły celowo wybierać produkty o konkretnych cechach funkcjonalnych, odpowiednim składzie lub takie, które mają dostarczyć doznań natury estetycznej lub przyjemności.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article is an attempt to develop a set of postulates to be implemented by both consumers and entrepreneurs in order to develop a more mature and responsible style of consumption in Poland. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article is a review of the Church's documents and indications concerning the issue of responsible consumption. Through the method of analysis of the documents published from the end of the 19th century until the present day, a synthetic reflection on the problems arising from the promotion of consumer attitudes in European culture has been gathered and the most important indications in this area have been presented. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The materials from documents and indications of the Church were grouped into three categories: those relating to consumers and consumption, addressed to entrepreneurs, and providing recommendations for conducting advertising communication. RESEARCH RESULTS: Campaigns that influence consumer attitudes should be directed in the right direction, fostering the growth of individuals and societies. Specific indications in this regard can be drawn from the ethical sciences and from the teaching of the Catholic Church, both of which emphasize human dignity. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The biggest challenges: reaching a level where most buyers make purchasing decisions on the basis of rational premises and introducing forms of education for children so as not to show irresponsible behavior in adult life. By achieving an appropriate level of consumer self-awareness, consumers will be able to deliberately choose products with specific functional characteristics, the right composition, or products designed to provide an aesthetic or pleasurable experience.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt XVI (2009). Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Caritas in veritate. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 2. Cialdini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Franciszek (2013). Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Evangelii gaudium. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 4. Franciszek (2016). Posynodalna adhortacja apostolska o rodzinie, Amoris laetitia. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 5. Jan XXIII (1961). Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej, Mater et Magistra. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 6. Jan Paweł II (1981a). Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Familiaris consortio. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 7. Jan Paweł II (1981b). Encyklika o pracy ludzkiej, Laborem exercens. Castel Gandolfo: Libreria Editrice Vaticana.
 8. Jan Paweł II (1985). Orędzie na XIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 9. Jan Paweł II (1988). Orędzie na XXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Środki społecznego przekazu w służbie braterstwa i solidarności. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 10. Jan Paweł II (1991a). Encyklika o blasku prawdy, Veritatis splendor. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 11. Jan Paweł II (1991b). Encyklika w setną rocznicę encykliki Leona XIII Rerum Novarum, Centesimus annus. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 12. Jan Paweł II (1996). Orędzie na XXX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 13. Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 14. Miczyńska-Kowalska, M. (2001). Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich - zarys problematyki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXVI, 9, 111-123.
 15. Papieska Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu (1971). Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu, Communio et progressio. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 16. Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu (1992). Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progresio, Aetatis novea. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 17. Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu (1997). Etyka w reklamie. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 18. Paweł VI (1971). List Apostolski z okazji 80. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum, Octogesima adveniens. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 19. Paweł VI (1977). Orędzie na XI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Środki społecznego przekazu: korzyści - niebezpieczeństwa - odpowiedzialność. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 20. Pius XI (1931). Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i o dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii. W 40. rocznicę wydania Encykliki Rerum novarum przez Leona XIII Quadragessimo anno. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
 21. Sobór Watykański II (1963). Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli. Inter mirifica. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 22. Sobór Watykański II. (1965). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium et spes. Rzym: Libreria Editrice Vaticana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1834
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu