BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gosek Małgorzata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
Tytuł
Zmediatyzowana rodzina
The Mediatized Family
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 49, s. 49-61, rys., bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Rodzina w mediach
Słowa kluczowe
Wychowanie, Rodzina, Media, Dzieci
Parenting, Family, Media, Children
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie, jak z perspektywy nauczycieli i pedagogów szkolnych wygląda współczesna rodzina pod wpływem procesu mediatyzacji, oraz określenie, czy i jaki widzą oni związek między jej funkcjonowaniem a problemami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy sformułowano w postaci pytania: czy media cyfrowe oddziałują na funkcjonowanie rodziny i pośrednio wpływają na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz ich poczucie wartości własnej? W pracy zastosowano metodę analityczno- -syntetyczną na bazie literatury, raportów i danych statystycznych oraz wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę w szkołach. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia pracy jest syntetyczny obraz przemian współczesnej rodziny zachodzących pod wpływem mediów cyfrowych oraz obraz kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w świetle literatury i danych zastanych. W kolejnym kroku został on uzupełniony o opinie nauczycieli i pedagogów szkolnych na temat rodziny oraz związku pomiędzy zmianami zachodzącymi w niej a problemami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz i badań jakościowych wynika, że media cyfrowe oddziałują na funkcjonowanie rodziny i pośrednio wpływają na występowanie problemów zdrowia psychicznego oraz obniżanie poczucia wartości własnej dzieci i młodzieży. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W świetle sformułowanych wniosków z badań jakościowych należałoby przeprowadzić szersze badania ilościowe, które pomogą określić skalę opisanego zjawiska. Ponadto konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na wzmacnianie kondycji rodziny i uświadamianie rodziców na temat oddziaływania mediów i czynników wpływających na zdrowie psychiczne ich dzieci.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the article is to show what the modern family looks like from the perspective of teachers and school educators under the influence of the mediatization process and to determine if and how they see the relationship between its functioning and mental health problems of children and youth. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem was formulated in the form of a question: do digital media affect the functioning of the family and indirectly affect the mental health of children and youth and their self-esteem? The work uses an analytical and synthetic method based on literature, reports and statistical data and the results of qualitative research conducted by the author at schools. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point of the work is a synthetic picture of the changes in the modern family under the influence of digital media and the picture of the mental condition of children and youth in the light of literature and existing data. In the next step, it was supplemented with opinions of teachers and school educators about the family and the relationship between changes occurring in it and the problems of mental health of children and youth. RESEARCH RESULTS: The conducted analyses and qualitative research show that digital media exert an influence on the functioning of the family and indirectly affect the occurrence of mental health problems and lowering the self-esteem of children and youth. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In the light of the conclusions drawn from qualitative research, broader quantitative research should be carried out to help determine the scale of the described phenomenon. In addition, it is necessary to take measures aimed at strengthening the condition of the family and making parents aware of the impact of the media and factors affecting their children's mental health.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błasiak, A. (2019). Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności. Horyzonty Wychowania, 18(45), 1121. Pozyskano z: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/ view/1710/1691 (dostęp: 14.11.2019).
 2. Dębski, M. (2016). Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań. Gdynia: Fundacja Dbam o Mój Z@sięg. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Debski/publication/311587730_ Nalogowe_korzystanie_z_telefonow_komorkowych_Szczegolowa_charakterystyka_zjawiska_fonoholizmu_w_Polsce/links/584f9de708aecb6bd8d1a838/Nalogowe-korzystanie-z- -telefonow-komorkowych-Szczegolowa-charakterystyka-zjawiska-fonoholizmu-w-Polsce. pdf?origin=publication_detail (dostęp: 23.05.2018).
 3. Dębski, M. i Bigaj, M. (2019). Ogólnopolskie badanie Młodzi Cyfrowi. Wybrane wyniki i rekomendacje. (brak miejsca wydania): Fundacja Dbam o Mój Z@sięg. Pozyskano z: https://dbamomojzasieg.com/wp-content/uploads/2019/11/Ogolnopolskie-badanie-Mlodzi-Cyfrowi.pdf (dostęp: 7.11.2019).
 4. Dobrołowicz, J. (2014). Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji wychowania. Pedagogia Christiana, 34(2), 137-150. Pozyskano z: http://www.paedchrist.umk.pl/zeszyt/2/34/2014/ mediatyzacja-wspolczesnosci-a-procesy-socjalizacji-i-wychowania (dostęp: 14.11.2019).
 5. Feliksiak, M. (2016). Zainteresowania i aktywności. W: Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Publicznej. Pozyskano z: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/ mlodziez-2016_raport-z-badania.pdf (dostęp: 20.05.2019).
 6. Goban-Klas, T. (2001). Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 7. Gosek, M. (2019). Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego (niewydana rozprawa doktorska).
 8. Kalka J. (2016). Szkolne relacje. W: Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Publicznej. Pozyskano z: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/mlodziez-2016_raport- -z-badania.pdf (dostęp: 20.05.2019).
 9. Kolber, M. (2016). Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu - codzienność́ - rzeczywistość szkolna. Przegląd Pedagogiczny, 2, 78-87. Pozyskano z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/ bwmeta1.element.desklight-1b3829d6-ea32-4190-b0b0-796a07e95085 (dostęp: 28.04.2019).
 10. Krotz, F. (2017). Explaining the Mediatisation Approach. Javnost - The Public, 24(2), 103-118. Pozyskano z: https://doi.org/10.1080/13183222.2017.1298556 (dostęp: 27.03.2019).
 11. Levinson, P. (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 12. Levinson, P. (2016). Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: Muza.
 13. McLuhan, M. (2001). Wybór tekstów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 14. Merriman M. (2015). The rise of Gen Z creates new challenges for retailers. Ernst&Young LLP. Pozyskano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-rise-of-gen-znew-challenge-for- -retailers/$FILE/EY-rise-of-gen-znew-challenge-for-retailers.pdf (dostęp: 23.05.2018).
 15. Najwyższa Izba Kontroli. (2016). Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Pozyskano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12563,vp,14960.pdf (dostęp: 18.04.2019).
 16. Najwyższa Izba Kontroli. (2017). Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży szkolnej. Informacja o wynikach kontroli. (2017). Pozyskano z: https://www.nik.gov.pl/ kontrole/P/16/026/ (dostęp: 30.10.2019).
 17. Ogonowska, A. (2014). Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 18. Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
 19. Romanowska-Tołłoczko, A. (2015). Wizerunek kobiety w reklamie a percepcja i ocena własnego wyglądu przez dorastające dziewczęta. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 49, 34-41. Pozyskano z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. desklight-b7d1ff56-29ca-4763-b11c-4e75d1a576ad (dostęp: 3.05.2019).
 20. Sajduk, B. (2015). Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy? Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/profile/Blazej_ Sajduk/publication/271646415_Nowoczesna_Dydaktyka_Akademicka_Kto_Kogo_Jak_Uczy_-_ httpdydaktyka-akademickapl1/links/54ceb0ae0cf298d65661f935/Nowoczesna-Dydaktyka-Akademicka-Kto-Kogo-Jak-Uczy-http-dydaktyka-akademickapl-1.pdf?origin=publication_detail (dostęp: 23.05.2018).
 21. Schulte-Markwort, M. (2017). Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Wydawnictwo Dobra Literatura.
 22. Small, S. i Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Wydawnictwo Vesper.
 23. Tanaś M. i in. (2016). Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. Instytut badawczy NASK. Pozyskano z: https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT - Nastolatki 3.0 - wybrane wyniki badań ogólnopolskich. pdf (dostęp: 30.10.2019).
 24. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 25. Włodarczyk, J., Makaruk, K., Michalski, P. i Sajkowska, M. (2018). Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pozyskano z: https://diagnozakrzywdzenia.pl/raport.pdf (dostęp: 28.10.2019).
 26. World Health Organization. (2004). Promoting Mental Health. Concepts, Emerging Evidence, Practise. Summary Report. Geneva: World Health Organization. Pozyskano z: https://www.who. int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf (dostęp: 2.06.2019).
 27. Wybrane statystyki Policji - Zamachy samobójcze, 2017-2018 i 2013-2017. Pozyskano z: http:// statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze (dostęp: 28.10.2019).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1774
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu