BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymanow-Sosin Klaudia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Tytuł
Lokowanie idei rodziny w komunikacji perswazyjnej w Sieci na przykładzie kampanii crossmedialnych koncernów międzynarodowych
Positioning the Concept of Family in Persuasive Communication on the Internet, as Exemplified by Cross-media Campaigns of International Corporations
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 49, s. 89-100, fot., bibliogr. 24 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Rodzina w mediach
Słowa kluczowe
Rodzina, Media, Reklama, System wartości, Wychowanie
Family, Media, Advertising, Value system, Parenting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: W artykule dokonano oceny sposobu i motywacji lokowania idei związanych z rodziną i jej modelami, wykorzystywanych w komunikacji perswazyjnej międzynarodowych koncernów, a dotyczących kreacji ukazujących się na reklamowych kanałach YouTube. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W części poprzedzającej formułowanie wniosków dokonano analiz przekazów reklamowych i kampanii społecznych w kontekście wyłonienia, opisania, skategoryzowania oraz ewaluacji podstawowych celów odwołania do kategorii rodziny (Albin, 2000; Kotler, Hessekiel i Lee, 2012; Lusińska, 2019). Do badania wykorzystana została metoda z obszaru content analisys (Krippendorff, 2004, s. 87-89), jaką jest analiza treści. Badania prowadzone były na podstawie analizy danych zastanych (desk research). Baza zastanych źródeł (Makowska, 2013, s. 80-103) była uzupełniana o materiały pozyskane w kolejnych etapach prowadzenia badań. PROCES WYWODU: Odwołanie do kategorii rodziny w epoce postkonsumpcyjnej jest zjawiskiem ważnym, gdyż wraz z przemianami kulturowymi i społecznymi (na bazie kształtujących się ideologii) nastąpiła konieczność definiowania na nowo modeli rodziny we współczesnych reklamach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że twórcy reklam posługują się motywami rodzinnymi nie tylko po to, aby odzwierciedlić w swoich pomysłach kreatywnych stan danego społeczeństwa, ale także w celu podjęcia gry z konwencjami, a nawet próby kontestowania wartości wyznawanych w danej społeczności. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wymienione sposoby ukazywania rodziny wpływają w pierwszej fazie odbioru na "uwznioślenie przekazu" i przeniesienie go ze sfery przedstawieniowej w obręb rozważań psychologicznych i aksjologicznych, zaś ostatecznie mogą mieć realny cel ideologiczny - związany z podjęciem decyzji zakupowej, ale także ze zmianami w obrębie hierarchii wartości i wyznawanych poglądów.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article is an attempt at evaluating the way and motivation behind the positioning of concepts related to family and its models, as used in persuasive communication employed by international corporations and pertaining to creations featured on YouTube advertising channels. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the part preceding the conclusions, certain advertising communications were analysed in order to pick out, describe, classify and evaluate basic purposes for which the concept of family. The study used the method of content analysis (Krippendorff, 2004, pp. 87-89). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Reference to the category of family in the post-consumer era is a phenomenon or particular importance, because together with cultural and social transformations - based primarily on the shaping ideologies - it is necessary to redefine the models of family presented in contemporary advertisements. RESEARCH RESULTS: It follows from the analyses that the creators of advertisements use family motifs not only to reflect the condition of a specific society in their own creative ideas, but also to play with conventions or even attempt to contest the values nourished in the society they are addressing. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMENDATIONS: The ways of portraying family in advertisements, as described in this article, in the first phase of reception affect the "elevation of the communication" and transfer it from the representational sphere to the area of psychological and then axiological deliberations, and ultimately they may have a real ideological purpose also to certain changes in the hierarchy of values and beliefs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin, K. (2000). Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa: PWN.
 2. Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press, 18.
 3. Bylok, F. (2011). Problemy metodologiczne badania wartości jako czynnika determinującego zachowania konsumpcyjne. Ekonomiczne Problemy Usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 72, 11.
 4. Ekman, P. (2011). Emocje ujawnione. Odkryj, co ludzie chcą przed Tobą zataić i dowiedz się czegoś więcej o sobie. Warszawa: Sensus.
 5. Ekman, P. i Davidson, R.J. (2012). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, wyd. 2.
 6. Heath, R. (2006). Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. George Gerbner i teoria uprawy. Pozyskano z: https://pl.sainte-anastasie.org/articles/psicologia/ george-gerbner-y-la-teora-del-cultivo.html (dostęp: 11.10.2019).
 8. Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Jan Paweł II (2006). Katecheza podczas audiencji generalnej, 14.11.1979 r. Sprawy Rodziny, 76/4, 17.
 10. Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 11. Kotler, P., Hessekiel, D. i Lee, N.R. (2012). Dobro popłaca. Inicjatywy marketingowe i korporacyjne, dzięki którym świat staje się lepszy... a zyski rosną. Warszawa: MT Biznes.
 12. Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage.
 13. Leaderboard Ad. Pozyskano z: https://www.thinkwithgoogle.com.
 14. Lusińska, A. (2019). Kampanie społeczne w służbie publicznej. Komunikowanie rządowe w Polsce w latach 1994-2015 z wykorzystaniem informacyjnych kampanii społecznych. Warszawa: CeDeWu.
 15. Magala, S. (2017), Rozmowy czasem kontrolowane (czyli jakie media są na czasie?), Media Biznes Kultura, nr 2 (2), 16.
 16. Maigret, E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa Ewa Pajestka Kojder.
 17. Makowska, M. (2013). Desk Research. W: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 80-103.
 18. Pollay, R.W. i Gallagher, K. (1990). Advertising and Cultural Values: Reflections in the Distorted Mirror. International Journal of Advertising, 9.
 19. Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Veglis, A. (2012). From Cross Media to Transmedia Reporting in Newspaper Articles. Publishing Research Quarterly, 28(4), 313-324.
 21. Wegner-Jezierska, M. (1999). Rola wartości w kulturowej adaptacji reklamy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXI, t. 2, 286.
 22. Weber, R. (1990). Basic Content Analysis. London, 101. Pozyskano z: http://ebooks.narotama. ac.id/files/Management%20Research%20Methods/Chapter%2012%20Content%20Analysis. pdf (dostęp: 10.10.2019).
 23. Widerski, J. (2018). Modele rodziny w reklamach telewizyjnych. Analiza semiotyczna. Opuscula Sociologica, 1(23), 83-93.
 24. Żebrowska, E., Świąteczna reklama sieci komórkowej oburzyła rodziców. "Niepotrzebnie mieszacie dzieci w rozwód". Granie na emocjach czy wzruszający film? Pozyskano z: https://dziennikbaltycki.pl/swiateczna-reklama-sieci-komorkowej-oburzyla-rodzicow-niepotrzebnie-mieszacie-dzieci-w-rozwod-granie-na-emocjach-czy/ar/13717708 (dostęp: 10.10.2019).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1777
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu