BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Treppa Zbigniew (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Nowe modele kulturowe w World Press Photo a problematyka rodzinna
New Cultural Models in the Context of Family Issues from the Perspective of the World Press Photo Awards
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 49, s. 115-126, bibliogr. 14 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Rodzina w mediach
Słowa kluczowe
Rodzina, Wychowanie, Media, Analiza danych, Fotografika
Family, Parenting, Media, Data analysis, Photography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób za pomocą fotografii prezentuje się w mediach publicznych zagadnienia dotyczące nowych modeli kulturowych, przede wszystkim w odniesieniu do problematyki rodzinnej, która na poziomie komunikatów werbalnych jest kontestowana lub poddawana manipulacjom. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Stawiając problem, konieczne stało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w fotografii rozumianej jako medium informacji zaanonsowane zagadnienia kształtowane są podobnie jak w komunikatach werbalnych. Posłużono się narzędziami semiotyki obrazu, uwzględniającej dwa typy analiz: semantyczną i syntaktyczną. PROCES WYWODU: Badania, których efekty zostały zamieszczone w artykule, koncentrowały się na analizie nagrodzonych prac w najbardziej prestiżowym dla świata mediów konkursie World Press Photo. W artykule zamieszczono wyniki analiz prac podlegających ocenie jury World Press Photo w 2015 r., które są najbardziej wyrazistym odzwierciedleniem występujących w mediach napięć dotyczących podjętego tematu. W toku analizy ukazano, w jaki sposób dokonuje się manipulacji podczas oceniania fotografii zgłoszonych do konkursu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonej analizy wynika, że prezentacja w mediach publicznych nowych modeli kulturowych za pośrednictwem fotografii odbywa się z naruszeniem reguł przyjmowanych dotąd jako standardowe. Chociaż na gruncie fotografii prasowej na poziomie dokonywania ocen czyni się wysiłki zmierzające do degradowania wizerunku rodziny, to na poziomie samego obrazu wizerunek rodziny nie podlega degradacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nowe modele kulturowe prezentowane są w mediach według reguł nieuczciwej promocji, co odbywa się kosztem obniżenia rangi innych nośnych społecznie zagadnień. Fotografia prasowa jest jednak bardziej odporna na manipulacje niż przekazy słowne. Wynika to z właściwości samej fotografii dokumentalnej, którą dużo trudniej manipulować na poziomie struktury znaczeniowej aniżeli w przypadku analogicznych przekazów werbalnych.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to determine how photography shows issues related to new cultural models in public media, primarily in relation to family issues, which at the level of verbal messages is contested or manipulated. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: When posing the problem, it became necessary to answer the question whether in photography understood as a medium of information, the reported issues are shaped similarly to verbal messages. Image semiotics tools were used, taking into account two types of analysis: semantic and syntactic. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The research, whose effects were included in the article, focused on the analysis of the awarded works in the World Press Photo competition, the most prestigious for the world of media. The article contains the results of analyzes of works subject to assessment by the World Press Photo jury in 2015, which turned out to be the most expressive reflection of the tensions in the media regarding the topic taken up. The analysis shows how manipulation is carried out during the evaluation of photos sent to the competition. RESEARCH RESULTS: The analysis shows that the presentation in the public media of new cultural models through photography takes place in violation of the rules adopted so far as standard. Although in press photography, at the level of making assessments, efforts are made to degrade the image of the family, at the level of the image itself, the image of the family is not subject to degradation. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: New cultural models are presented in the media according to the rules of unfair promotion, which is done at the expense of lowering the rank of other socially relevant issues. However, press photography is more resistant to manipulation than verbal messages. This is due to the properties of documentary photography itself, which is much more difficult to manipulate at the level of semantic structure than in the case of analogical verbal messages.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnheim, R. (1978). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 2. Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 3. Berger, J. (1999). O patrzeniu. Warszawa: Aletheia.
 4. Didi-Huberman, G. (2011). Przed obrazem. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 5. Porębski, M. (1986). Sztuka a informacja. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
 6. Strzemiński, W. (1958). Teoria widzenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 7. Treppa, Z. (2012). Myślenie obrazem w fotografii. Gdańsk: Czysty Warsztat.
 8. Waligórska, A. (2011). Sugestia i perswazja. Psychologia narracji wizualnej w sztuce i reklamie. Warszawa: SWPS
 9. Wunenburger, J.-J. (2011). Filozofia obrazów. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 10. World Press Photo Contest. History. Pozyskano z: https://www.worldpressphoto.org/programs/ contests/photo-contest/history/28612 (dostęp: 09.08.2019).
 11. World Press Photo Contest. Judging Process. Pozyskano z: https://www.worldpressphoto.org/ programs/contests/photo-contest/judging-process/28600 (dostęp: 13.08.2019).
 12. World Press Photo Contest. Winners 2015. Pozyskano z: https://www.worldpressphoto.org/programs/ contests/photo-contest/winners/2015 (dostęp: 26.08.2019).
 13. Fact-checking regulaminu World Press Photo. Pozyskano z: https://www.worldpressphoto.org/ programs/contests/photo-contest/verification-process/28610 (dostęp: 26.08.2019).
 14. World Press Photo Contest. Winners 2015. Pozyskano z: https://www.worldpressphoto.org/programs/ contests/photo-contest/winners/2015 (dostęp: 03.08.2019).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1780
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu