BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk-Ciuła Justyna (University of Agriculture in Cracow, Poland), Satoła Łukasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Urban Sprawl Entrepreneurship as an Alternative to Decentralization of the Labor Market : Case Study on the Kraków Metropolitan Area
Przedsiębiorczość Urban Sprawl jako alternatywa decentralizacji rynku pracy na przykładzie krakowskiego obszaru metropolitalnego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 5-14, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Suburbanizacja, Przedsiębiorczość
Metropolitan area, Suburbanization, Entrepreneurship
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H7, L26, R12, J61.
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszary dużych miast oraz sąsiadujących z nimi obszarów podlegają dynamicznym zmianom. Procesy przenoszenia się ludności z centrów miast na tereny podmiejskie wywierają wpływ na kształtowanie się struktur ekonomicznych tych obszarów. Część aktywności gospodarczej jest realokowana wraz z migrującymi mieszkańcami na obszary peryferyjne. Celem artykułu jest ocena zróżnicowania zjawiska przedsiębiorczości urban sprawl na obszarze metropolitalnym Krakowa. Analizy wykazały, że przemieszczanie przedsiębiorstw związane z migracją ludności w największym stopniu zachodzi w strefie bezpośrednio sąsiadującej z Krakowem oraz strefie oddziaływania Tarnowa. Gminy te tworzą atrakcyjną ofertę dla mieszkańców oraz sprzyjają lokalizacji przez nich przedsiębiorstw na ich terenie. (abstrakt oryginalny)

The territories of large cities and their neighboring areas are subject to dynamic changes. The process of population movement from city centers to suburban areas has an impact on the economic structures of these areas. A significant portion of economic activity is reallocated with migrating residents to peripheral areas. The aim of the article is to assess the diversity of the urban sprawl entrepreneurship phenomenon in the metropolitan area of Kraków. Analysis has shown that the movement of enterprises related to the population migration takes place to the greatest extent in the zone directly adjacent to Kraków and the Tarnów influence zone. These communes create an attractive environment for residents and encourages them to locate their businesses within that territory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, P. (2012). Metropolie regionami kapitału i wiedzy. [In:] Z. Zychowicz (Ed.), Samorząd terytorialny w przestrzeni publicznej. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 2. Anas, A. (2012). Discovering the efficiency of urban sprawl. [In:] N. Brooks, K. Donaghy, G-J. Knaap (Eds.), Oxford Handbook of Urban Economics and Planning. Oxford University Press, New York, https://www.doi. org/10.1093/oxfordhb/9780195380620.013.0007
 3. Barczyk, J., Nogieć, M., Sroka, W., Wojewodzic, T. (2018). Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105 (1), 47-57.
 4. Bassand, M. (1997). Metropolisation et inegalites sociales. Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne.
 5. Brueckner, J. (2000). Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies. International Regional Science Review, 23 (2), 160-171.
 6. Cheshire, P., Sheppard, S. (2002). The welfare economics of land use planning. Journal of Urban Economics, 52 (2), 242-269.
 7. Clawson, M. (1962). Urban sprawl and speculation in urban land. Land Economics, 38 (2), 99-111.
 8. Cohen, B. (2004). Urban growth in developing countries: A review of current trends and a caution regarding existing forecasts. World Development, 32 (1), 23-51.
 9. Czyż, T. (2016). Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno- ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34, 9-19.
 10. Drejerska, N., Chrzanowska, M., Pomianek, I. (2014). Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Glaeser, E.L., Kahn, M.E. (2001). Decentralized employment and the transformation of the American city. [In:] J.R. Pack, W.G. Gale (Eds.), Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs. Vol. 2. Brookings Institution Press, Washington, DC.
 12. Głębicka, K., Grewiński, M. (2005). Polityka spójności społeczno- gospodarczej Unii Europejskiej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 13. Komornicki, T., Rosik, P., Śleszyński, P., Stępniak, M. (2015b). Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona drogowa 60 i 90 minut). Raport przygotowany w ramach III etapu projektu: "Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020". Available at www. ewaluacja.gov.pl [accessed 13.12.2020].
 14. Komornicki, T., Zaucha, J., Lipińska, K., Siłka, P. (2015a). Metody współpracy na obszarze metropolitalnym w kontekście Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- -Gdynia-Sopot do roku 2030. Warszawa - Gdańsk. Retrieved from https://www.metropoliagdansk.pl/upload/ files/podrecznik_wdra anie_final.pdf [accessed 05.10.2020].
 15. Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 16. Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. [In:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 221-280.
 17. Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 18. Marks-Bielska, R., Wojarska, M., Serocka, I. (2019). Importance of measures taken by local authorities for development of entrepreneurship - a case study of rural municipalities in Poland. [In:] Proceedings of the 2019 International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development". No 50. Latvia University of Life Sciences and Technologies, 132-139.
 19. Noworól, A., Hołuj, A. (Eds.). (2016). Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. CeDeWu, Warszawa.
 20. Persky, J., Wiewel, J. (2012). Urban Decentraliztion, Suburbanization, and Sprawl: an Equity Perspective. [In:] N. Brooks, K. Donaghy, G-J. Knaap (Eds.), Oxford Handbook of Urban Economics and Planning. Oxford University Press, New York.
 21. Rakowska, J. (2014). Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady). Studia Regionalne i Lokalne, 15 (57), 46-59.
 22. Satoła, Ł. (2014). Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości). Nierówności Społeczne A Wzrost Gospodarczy, (40), 238-247.
 23. Sokol, M. (2004). City-Regional Governance: on Conceptual Issues. [In:] City Futures. International Conference in Globalization and Urban Change Proceedings. University of Illinois at Chicago, Chicago, https://www.doi. org/10.1093/oxfordhb/9780195380620.013.0008
 24. Trafas, K. (2003). Badania delimitacji obszarów metropolitalnych. Retrieved from http://www.malopolskie. pl/Planowanie/Pliki/seminarium_trafas.pdf [accessed 27.09.2020].
 25. Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa [Resolution No XV/174/03 of the Małopolskie Voivodeship Regional Assembly of 22 December 2013 on the Voivodeship Spatial Development Plan]. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego. Available at www.bip. malopolska.pl [accessed 15.10.2020].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu