BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Wojciech (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Links between the Creating Shared Value Concept and a Company's Marketing Strategy
Relacje między koncepcją Creating Shared Value a strategią marketingową przedsiębiorstwa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 51-58, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Modele kosztownej weryfikacji
Marketing strategy, Corporate Social Responsibility (CSR), Costly State Verification (CSV)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest próba określenia relacji między koncepcjami corporate social responsibility (CSR) oraz creating shared value (CSV) a strategią marketingową. Dla realizacji tego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej odnoszącej się do tych zagadnień. Na tej podstawie sformułowano wnioski określające zakres i treści tych relacji. Odnoszą się one przede wszystkim do misji przedsiębiorstwa, prowadzonych przez nie badań marketingowych i strategii marketingowej. Współzależność CSV i strategii marketingowej można szczególnie dostrzec w ocenie i wyborze nowych rynków geograficznych i nowych segmentów nabywców. Odnoszą się one do zmian polityki produktu - kreowania produktów stanowiących wspólną wartość. Relacje dotyczą także polityki dystrybucji, która może dotyczyć tworzenia lokalnych klastrów i włączania do produkcji i dystrybucji firm z tych rynków. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to try to define the relationship between the corporate social responsibility (CSR) and the creating shared value (CSV) concepts and marketing strategy. To achieve this goal, a method of critical analysis of national and foreign literature relating to these issues was used. On this basis, conclusions were formulated defining the scope and content of these relations. They relate primarily to a company's mission, marketing research and marketing strategy. The relationship between the CSV concept and marketing strategy can be particularly seen in the evaluation and selection of new geographic markets and new buyer segments. They refer to changes in product policy - creation of products constituting common value. Relationships also relate to distribution policy, which may include the creation of local clusters and the inclusion of companies from these markets in production and distribution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błach, J., Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M. (2017). Perspektywa CSR a cel działania przedsiębiorstw - studium na przykładzie wybranych spółek. Annnales Universitatis Marie Curie Skłodowska, Lublin. Oeconomia, 51 (4), 25-35.
 2. Buczkowski, B., Dorożyński, T., Kuna-Marszałek, A., Serwach, T., Wieloch, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studium przypadków firm międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Czubała, A. (2013). Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22 (1), 25-34.
 4. Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku. PWE, Warszawa.
 5. Grzegorczyk, W. (2015). Marketing na rynku międzynarodowym. Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Janeczek, U. (2014). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 182, 30-41.
 7. Kozłowski, W. (2008). Cause-related marketing w badaniach naukowych w praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, 6, 9-14.
 8. Krzepicka, A.K., Tarapata, J. (2013). Strategia CSR, czyli tworzenie wspólnej wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 84-94.
 9. Mączyńska, E. (2011). Miary finansów przedsiębiorstwa i ich adekwatność. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 172, 388-402.
 10. Mirvis, P., Goggins, B. (2006). Stages of Corporate Citizenship. California Management Review, 48 (2), 104-126.
 11. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89 (1-2), 62-77.
 12. Rogoziński, K. (1998). Nowy marketing usług. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Urbanowska-Sojkin, E., Weinert, A., (2016). Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd Organizacji, 6, 31-36.
 14. Visser, W. (2012). The Future of CSR: Towards Transformative CSR, or CSR 2.0. Kaleidoscope Futures Paper Series, 1, http://doi.org/10.2139/ssrn.2208101
 15. Witek-Crabb, A. (2016). Ewolucyjne modele CSR - przegląd koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 541-558.
 16. Żychlewicz, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 281-289.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu