BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Decyk Kamil (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Potencjał produkcyjny sektora usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Production Potential of Service Sector in EU Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 54-69, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Sektor usług, Usługi produkcyjne, Produktywność, Państwa członkowskie
Services sector, Production services, Productivity, Member states
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, L80, O52
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zaprezentowane w artykule wynik badań własnych bazują na danych wtórnych pozyskanych z europejskiej bazy - Eurostat. Treści przedstawione w opracowaniu dotyczą problematyki szeroko rozumianej produktywności sektora usług, stanowiącej część badań, które w pełnym podejściu badawczym poszerzone są jeszcze o aspekt innowacyjności ww. sektora. W nawiązaniu do poruszanej w badaniach tematyki, za problem badawczy przyjęto rolę i znaczenie sektora usług w gospodarkach państw Unii Europejskiej w XXI w. W tej perspektywie jednym z celów prowadzonych badań była m.in. identyfikacja potencjału produkcyjnego charakteryzującego sektor usług państw członkowskich Unii Europejskiej. Do realizacji ww. celu wykorzystano wspomnianą metodę analizy danych wtórnych, przegląd literatury krajowej i zagranicznej z zakresu omawianej tematyki, a także metody statystyczne w postaci statystyki podstawowej (średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe), które szczególne zastosowanie miały podczas agregowania państw do grup o określonym potencjale produkcyjnym sektorów usług. Rozpatrując wszystkie wskaźniki potencjału produkcyjnego analizowane w artykule (liczba przedsiębiorstw, liczba zatrudnionych, wartość produkcji) wśród krajów UE, sektorem usług o najwyższym potencjale produkcyjnym charakteryzowały się: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Niemcy oraz Hiszpania - z wyjątkiem wartości produkcji. Polska zaklasyfikowana została do państw o średnim potencjale z wyjątkiem wskaźnika określającego wartość produkcji - poziom niski. (abstrakt oryginalny)

This study addresses widely understood issues regarding productivity in the service sector and also extends to aspects of innovativeness within the sector. Results of the research presented in the article are based on secondary data gathered from the European base of statistical knowledge - Eurostat. The research also aims to evaluate the role and meaning of the service sector in national economies of EU countries in the 21st century. From this perspective, one of the goals was to identify the production potential within the service sectors of EU members. Methods used to achieve this goal included secondary data analysis, a review of domestic and foreign literature on the subject and basic statistical methods (standard deviation, arithmetic average), especially when aggregating countries into groups by specific production potential of service sectors. Taking into consideration all the indicators of production potential, which were analysed in the study (number of enterprises, number of people hired, value of production) for EU countries, the service sectors which had the highest production potential were found within: France, Great Britain, Germany, Italy and Spain - with the exception of production value. Poland was classified into the group of countries with average potential, except for the indicator identifying the value of production, which had a low level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R.: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2003.
 2. Cyrek M.: Współczesne zmiany struktury sektora usługowego. [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 279-289.
 3. Dudziak A., Piekarski W., Stoma M.: Zarządzanie produktywnością a ryzyko operacyjne działalności polskich przedsiębiorstw, monografia pokonferencyjna: "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji", Zakopane, 2014, s. 237-246.
 4. Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], dostęp on-line dn. 21.03.2019 r.
 5. Golnau W: Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007.
 6. Gospodarka Słowacji w pierwszym kwartale 2016 r. Urząd Statystyczny RS, Narodowy Bank Słowacji, Ministerstwo Finansów Republiki Słowackiej, dostęp on-line dn. 16.05.2019 r.: https://bratyslawa.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/wspolpraca_dwustronna/ wspolpraca_gospodarcza/sytuacja_gospodarcza/gospodarka_slowacji_w_pierwszym_kwartale_20 16_roku.
 7. http://rig.katowice.pl/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca%20Mi%C4%99dzynarodowa/40.%20Gre cja.pdf, dostęp on-line dn. 16.05.2019 r.
 8. https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-wojewodzkie/polska, dostęp on-line dn. 17.05.2019 r.
 9. Jarmołowicz W., Knapińska M.: Koszty i produktywność pracy w Polsce i Unii Europejskiej - elementy analizy porównawczej. Studia Ekonomiczne, 196. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, s. 13.
 10. Key figures on Europe 2017 edition. Statistical books. Eurostat. European Union, 2017. Dostęp on-line dn. 16.05.2019 r.: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/- /publication/ec0bf3c8-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.
 11. Kozioł L.: Metodyczne aspekty oceny produktywności. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 727, 2007, s. 25-40.
 12. Kozioł W.: Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego. Studia Ekonomiczne, 161. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 63-72.
 13. Krajewska A.: Refleksje o płacy minimalnej. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIV, 2015, s. 303-316.
 14. Manning A.: The real thin theory: monopsony in modern labour markets, Labour Economics, 10(2), 2003, s. 105-131.
 15. Nyk M.: Płaca minimalna wobec oczekiwań podażowej strony rynku pracy. Studia Prawno- Ekonomiczne, t. XCV, 2015, s. 289-300.Petrongolo B., Pissarides C.A.: Scale effects in markets with search. The Economic Journal, Vol. 116, Issue 508, 2006, s. 21-44.
 16. Skórska A.: Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce - zmiany wewnątrzsektorowe [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4). Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych, red. Z. Zioło, T. Rachwała, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016, s. 7-20.
 17. Smoleński S.: Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 2000.
 18. Thelen C.: 2018. Gospodarka Luksemburga - otwarta, dynamiczna, pewna. Broszura Luksemburskiej Izby Gospodarczej.
 19. Uliszak R., Grad N.: Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20/2012, s. 40-53.
 20. Węgrzyn G., Miłaszewicz D.: Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - analiza porównawcza. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 47/3, 2017, s. 433-444.
 21. Wierzbicka W.: Produktywność pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - ujęcie regionalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 97, 2013, s. 241-255.
 22. Wysocki F. Lira J.: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005.
 23. Zielińska-Głębocka A.: Analiza produkcyjności polskiego przemysłu. Aspekty metodyczne i empiryczne. Ekonomista, 3/2004, s. 335-358.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73..27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu