BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radajewski Mateusz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław)
Tytuł
Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Granting the Degree of Doctor Habilitated in Light of the Law on Higher Education and Science
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 114, s. 81-98, bibliogr. 14 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Rozprawa doktorska, Regulacje prawne, Nauczyciele akademiccy, Uniwersytet
Doctoral dissertation, Legal regulations, Academic teachers, University
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Przedmiotem analiz są regulacje prawne dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego zamieszczone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Artykuł poświęcony jest następującym zagadnieniom szczegółowym: podmiot habilitujący, warunki nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz kwestie proceduralne. W zakresie wspomnianych warunków szczegółowym analizom poddane zostały następujące przesłanki: posiadanie stopnia doktora, posiadanie dorobku stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, wykazywanie się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej instytucji, pozytywna ocena kolokwium habilitacyjnego. Podjęcie tematu nadawania stopnia doktora habilitowanego jest uzasadnione modyfikacjami, jakie - w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego - zostały w odniesieniu do niego wprowadzone przez ustawodawcę. Cel badawczy: Podstawowym celem badawczym jest rekonstrukcja treści normatywnej najważniejszych regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora habilitowanego zamieszczonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozwoliło to określić, w jakim zakresie doszło do modyfikacji zasad nadawania wspomnianego stopnia naukowego w stosunku do wcześniej obowiązującego stanu prawnego. Metoda badawcza: Przeprowadzone badania mają charakter badań podstawowych i opierają się na metodzie dogmatycznoprawnej. Materiałem badawczym były przede wszystkim odpowiednie przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktryny. Wnioski: Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że obecne regulacje dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego zasadniczo nawiązują do rozwiązań już utrwalonych w polskiej tradycji akademickiej. Do zasadniczych zmian należy natomiast możliwość uwzględniania w dorobku podlegającym ocenie osiągnięć uzyskanych przez habilitanta przed nadaniem mu stopnia doktora, jak również przywrócenie kolokwium habilitacyjnego. W artykule została również zwrócona uwaga na niezgodność regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z Konstytucją RP.(abstrakt oryginalny)

Background: The subject of this analysis are the legal regulations laid down in the Law on Higher Education and Science concerning the granting the degree of doctor habilitated. The article is devoted to the following specific issues: the habilitation entity, the conditions for conferring a doctor habilitated degree, and procedural issues. With regard to these conditions, the following conditions have been examined in detail: possession of a doctoral degree; having made of a significant contribution to the development of a particular discipline; demonstration of significant scientific activity in more than one institution; a positive evaluation of the habilitation colloquium. Exploring the subject of a doctor habilitated degree is justified by the modifications which, compared to the previous legal situation, were introduced by the legislator in relation to it. Research purpose: The main objective of the research is to reconstruct the normative content of the most important regulations concerning the granting of the doctor habilitated degree as provided by the Law on Higher Education and Science. This makes it possible to determine the extent to which the rules on the granting of this scientific degree have been modified in relation to the pre-existing legal status. Methods: The studies carried out are basic studies and employ the dogmatic method. The research material primarily consisted of the relevant provisions of the Law on Higher Education and Science, as well as the case-law of administrative courts and the views of representatives of the doctrine. Conclusions: The analyses carried out revealed that the current rules on the granting the degree of doctor habilitated degree are essentially related to solutions already established in the Polish academic tradition. The fundamental changes include the possibility of taking into account the achievements obtained before the doctoral degree, as well as the restoration of the habilitation colloquium. The article also notes the non-compliance of the regulation's restrictions on the re -application for a doctor habilitated degree with the Constitution of the Republic of Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2018 r., poz. 2096.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.
 4. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 84, poz. 455.
 5. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U., poz. 1669.
 6. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U., poz. 1668 ze zm.
 7. Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 8. Jakubowski A., Eksperci w prawie nauki jako biegli w postępowaniu administracyjnym, w: A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 285-306.
 9. Jakubowski A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2014 r., I OSK 1423/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/7-8, s. 1055-1072.
 10. Jarentowski M., Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Przegląd Prawa Publicznego 2018/11, s. 7-23.
 11. Sieniuć M., Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
 12. Ślebzak K., Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, Państwo i Prawo 2013/7, s. 31-40.
 13. Tarno J.P., Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011/6, s. 18-35.
 14. https://sjp.pwn.pl/sjp/cykl;2553958.html; stan na 20.08.2019 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/114/4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu