BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
Tytuł
Liquidity Trap in the United States, the Euro Area and Japan
Pułapka płynności w USA, strefie euro i Japonii
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 114-127, rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Strefa euro, Płynność finansowa, Polityka fiskalna, Kryzys finansowy, Polityka pieniężna
Eurozone, Financial liquidity, Fiscal policy, Financial crisis, Monetary policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E52, E62, P24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia
United States of America (USA), Japan
Abstrakt
Kiedy kraj wpada w pułapkę płynności, oznacza to, że jego bankowi centralnemu brakuje skutecznej, ekspansywnej polityki monetarnej mającej na celu zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Uczestnicy rynku (gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa) zamiast zwiększać popyt gromadzą rosnącą podaż pieniądza w postaci gotówki. Keynes argumentował, że dla gospodarki znajdującej się w pułapce płynności jedynym sposobem na zwiększenie popytu w kraju i pobudzenie gospodarki jest prowadzenie ekspansywnej polityki fiskalnej poprzez zwiększanie wydatków rządowych lub obniżanie podatków. Celem badań jest weryfikacja empirycznej hipotezy o pułapce płynności w trzech największych gospodarkach świata, znanych wcześniej jako Globalna Triada (tj. USA, strefa euro i Japonia), po kryzysie finansowym w 2008 roku. W pracy wykorzystano metody badawcze oparte na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów oraz metody statystyczne. Wszystkie dane statystyczne pochodziły z urzędu statystycznego Unii Europejskiej - EUROSTAT oraz z bazy danych statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - UNCTADstat. (abstrakt oryginalny)

When a country falls into a liquidity trap it means that its central bank lacks an effective expansionary monetary policy aimed at increasing consumption and investment demand. Market participants (households and enterprises), instead of increasing demand, accumulate a growing money supply in the form of cash. Keynes argued that for an economy in a liquidity trap, the only way to increase demand in the country and to stimulate the economy is to conduct expansionary fiscal policy by increasing government spending or reducing taxes. The aim of the research is to verify the empirical hypothesis of the liquidity trap in three of the largest economies in the world, formerly known as the Global Triad (i.e. the USA, the euro zone and Japan), after the 2008 financial crisis. Research methods based on literature studies in macroeconomics and finance, as well as statistical methods, were used in the study. All statistical data came from the statistical office of the European Union - EUROSTAT, and from the statistical database of the United Nations Conference on Trade and Development - UNCTADstat. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arias M. A., Wen Y.: The Liquidity Trap: An Alternative Explanation for Today's Low Inflation, The Regional Economist , 2014, April, https://www.stlouisfed.org/
 2. Blanchard O., Cerutti E., Summers L.: Inflation and Activity - Two Explorations and their Monetary Policy Implications, IMF Working Paper, No 15/2015.
 3. Frejtag-Mika E.: The dispute about ways out of the trap of liquidity and deflation. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, No 3 (303)/2014.
 4. Friedman M.: The Role of Monetary Policy. American Economic Review, No 58 (1)/1968.
 5. Hicks, J. R.: Mr. Keynes and the 'Classics', Econometrica, No 5 (2)/1937.
 6. Keynes, J. M.: The General Theory of Employment, Interest, and Money, Macmillan, London 1936.
 7. Krawczyk M.:. On fiscal and monetary policy in the conditions of the liquidity trap, Economist, No. 4/2013.
 8. Krugman P. R.: It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap, Brookings Papers on Economic Activity, No 29 (2)/1998.
 9. Moe T. G., Marriner S.: Eccles and the 1951 Treasury - Federal Reserve Accord: Lessons for Central Bank Independence, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, No. 747/2013.
 10. Nakata T., Schmidt S.: Expectations-driven liquidity traps: implications for monetary and fiscal Policy, ECB Working Paper Series, No 2304/2019. DOI: 10.17016 / FEDS. 2019.053
 11. Orphanides, A.:. The Fiscal-Monetary Policy Mix in the Euro Area - Challenges at the Zero Lower Bound. European Commission Discussion Paper No 060 , July 2017, 1- 44. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2965805
 12. "Money dropped from a helicopter" as an option of monetary policy, https://www. Obserwator finansowy.pl (14.10.2019).
 13. Rosati DK (2016). New trends in monetary policy after the financial crisis 2008-2012, Finance, Financial Markets, Insurance, No. 4/2017. DOI: 10.18276 / frfu.2016.4.82 / 1-39.
 14. Roubini N., Mihm S.: Economics of the crisis , Wolters Kluwer, Warsaw 2011.
 15. Price stability - why is it also important for you? https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/whypricestability_en.pdf (30/04/2019).
 16. Svensson L.O.: The Zero Bound in an Open Economy: A Foolproof Way of Escaping from a Liquidity Trap, Monetary and Economic Studies, No 19/2001.
 17. Szymańska A.: Effects of fiscal policy at low interest rates - a review of the literature, Studies in Law and Economics, Volume XCIII/2014.
 18. Thirion G.: European Fiscal Union: Economic Rationale and Design Challenges, CEPS Working Document, No 01/2017.
 19. Tobin J.: Keynesian Models of Recession and Depression, American Economic Review Papers and Proceedings, No 65/1975.
 20. Vandenbroucke F., Luigjes C., Wood D., Lievens K.:. Institutional Moral Hazard in the MultiTiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation - A Summary of Eight Country Case Studies, CEPS Special Report, No. 137/2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu