BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Mateusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Economic Security of Polish Voivodeships. Measuring the concept
Bezpieczeństwo ekonomiczne polskich województw. Koncepcja pomiaru
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 114, s. 195-216, rys., tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Gospodarka rynkowa, Wskaźniki ekonomiczne, Gospodarka
Economic safety, Market economy, Economic indicators, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C38, E69, O10
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Współcześnie bezpieczeństwo ekonomiczne należy do najważniejszych kwestii w analizie gospodarek. Można uznać, że pomiar i ocena bezpieczeństwa ekonomicznego jest swego rodzaju holistycznym badaniem całej gospodarki. Cel badawczy: W artykule podjęto próbę pomiaru bezpieczeństwa ekonomicznego polskich województw, zarówno w jego poszczególnych wymiarach, jak i w sposób ogólny. Metoda badawcza: Do budowy syntetycznych indykatorów wykorzystano jedną z technik taksonomicznych: metodę miary Perkala. Wnioski: Opracowane syntetyczne wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego pozwoliły na uporządkowanie województw pod względem tego zjawiska. Polskie województwa są nie tylko zróżnicowane ze względu na ogólny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego, ale także na poziom bezpieczeństwa w poszczególnych wymiarach. Co więcej, istniała możliwość wyznaczenia współczynników korelacji pomiędzy indykatorem ogólnego bezpieczeństwa ekonomicznego a miernikami tego zjawiska z poszczególnych wymiarach. Największy wpływ na kształtowanie ogólnego poziomu bezpieczeństwa mają wymiary: społeczny oraz ekonomiczny i finansowy.(abstrakt oryginalny)

Background: Economic security is currently considered as relevant aspect of every economy functioning. It can be stated that measuring its level is a kind of holistic approach to studying the national economy. Research purpose: The aim of this article is to measure the level of economic security in Polish regions using both, a general approach as well as a more detailed one, considering selected economic dimensions, such as economic growth, wage growth, social security, food quality and environmental balance. Methods: The paper considers Perkal's method to be the best taxonomic technique for constructing synthetic indicators and used it to do so. Conclusions: The calculated synthetic indicators facilitates a linear ordering of the Polish Voivodeships in terms of economic security. Not only are Polish regions diversified relative to the general level of economic security, but also to the level of economic security according to several selected dimensions. What is more, it was possible to determine linear correlation coefficients between the indicator of general economic security and its measurement level in the selected dimensions. Social, economic and financial dimensions have the most significant impact on determining general economic security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski M., Bezpieczeństwo Ekonomiczne Szwecji na tle państw OECD, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2019/379 (17), pp. 7-31.
 2. Buzan B., Waever O., de Wilde J., Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, London 1998.
 3. Chybalski F., Analizy wielowymiarowe, in: I. Staniec (ed.), Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją, C.H. Beck, Warszawa 2013, pp. 86-105.
 4. Dudin M.N., Fedorova I.J., Ploticina L.A., Tokmurzin T.M., Beyyaeva M.V., Ilyin A.B., International Practices to Improve Economic Security, European Research Studies Journal 2018/1, pp. 459-467.
 5. Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group", Radom 1996.
 6. Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, Historia i Polityka 2018/23 (30), pp. 21-38.
 7. Grochowska R., Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako "problemu bez rozwiązania", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014/3, pp. 95-106.
 8. Jaźwiński I., Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, Przegląd Strategiczny 2011/1, pp. 59-70.
 9. Kłosiński K.A., Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego, in: T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec (eds.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, Lublin-Tomaszów Mazowiecki 2006, pp. 41-57.
 10. Kostecka-Tomaszewska L., Economic Security of China in 21st centrury: SWOT analysis, in: H. Ribeiro, D. Naletina, A. Lorga de Silva (eds.), Economic and Social Development. Book of Proceedings, Economic and Social Development Conference 2018, pp. 486-496.
 11. Kostecka-Tomaszewska L., Economic security of China: the implications of the belt and road initiative, Optimum. Economic Studies 2018/4 (94), pp. 166-182.
 12. Kozłowska-Burdziak M., Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego), Optimum. Economic Studies 2019/3 (97), pp. 33-48.
 13. Kruk H., Waśniewska A., Application of the Perkal method for assessing competitiveness of the countries of Central and Eastern Europe, Oeconomia Copernicana 2017/3, pp. 337-352.
 14. Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.
 15. Leszczyńska M., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2018/46 (4), pp. 289-298.
 16. Metelev S.E., Economic Security as a Scientific Category: Theoretical and Methodical Aspect of Research, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2014/39 (2), pp. 81-91.
 17. Mikuła A., Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012/99/4, pp. 38-48.
 18. Mkrtchyan T.M., State Economic Security System and Its Components, 4th Int'l Conference on Research in Humanities, Sociology & Corporate Social Responsibility (RHSCSR'15), Penang 2015, pp. 10-12.
 19. Namyślak B., Ocena potencjału kulturalnego największych miast Polski, Wiadomości Statystyczne 2013/6, pp. 23-38.
 20. Niedziółka M., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2017/42 (115), pp. 227-235.
 21. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 22. Nowak E., Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 23. Perkal J., O wskaźnikach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny 1953/19, pp. 210-221.
 24. Perło D., Environmental Quality as a Decisive Variable in Shaping Regional Development Policy, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2014/37, pp. 159-178.
 25. Perło D., Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2014.
 26. Pieters H., Vandeplas A., Guariso A., Francken N., Sarris A., Swinnen J., Gerber N., von Braun J., Torero M., Perspectives on relevant concepts related to food and nutrition security, Foodsecure, Working Paper 2012.
 27. Reznikova N., Ecological imperatives for extension of globalisation processes: problem of economic security, "Інвестиції: практика та досвід 2016/21, pp. 23-26.
 28. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Ocena rozwoju społecznego województw w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, Ekonomia i Środowisko 2016/2 (57), pp. 134-149.
 29. Skrabacz A., Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, in: A. Skrabacz, S. Sulowski (eds.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie, uwarunkowania, wyzwania, Elipsa, Warszawa 2012, pp. 45-84.
 30. Stachowiak B., Stachowiak Z., Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 2014/3 (96), pp. 189-250.
 31. Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, in: Z. Stachowiak (ed.), Ekonomika obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994, pp. 180-188.
 32. Stone M., Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis, Security Discussion Papers. Series 1 2009/9, pp. 1-10.
 33. Yong J., Economic Security: Redressing Imbalance, China Security 2007/2, pp. 66-85.
 34. Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011.
 35. Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, in: K. Żukrowska, M. Grącik (eds.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, pp. 7-24.
 36. Local Data Bank, Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ start; accessed 22.11.2019.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/114/10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu