BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
European Union Funding for Preservation of Religious Cultural Heritage in Poland
Fundusze Unii Europejskiej dla zachowania religijnego dziedzictwa kulturowego w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 113-120, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Fundusze unijne, Rozwój lokalny, Turystyka
Cultural heritage, EU funds, Local development, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z32, L83, Z12
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na istnienie związku między religijnym dziedzictwem kulturowym, turystyką i rozwojem regionalnym Unia Europejska wspiera zachowanie religijnego dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnianie funduszy polityki regionalnej realizowanych w ramach programów operacyjnych. Celem badań było określenie i analiza głównych efektów tego wsparcia na podstawie danych jakościowych i ilościowych z bazy SIMIK 2007-2013 oraz centralnego systemu teleinformatycznego (CST) SL2014 na lata 2014-2020. Wyniki wskazują, że 618 projektów mających na celu zachowanie religijnego dziedzictwa kulturowego w Polsce miało bardzo mały udział w liczbie wszystkich inwestycji w ramach programów operacyjnych. Miały też niewielki udział w całkowitej wartości wszystkich projektów i w całkowitej wartości pozyskanych środków UE. Porównując jednak perspektywę finansową 2007-2013 oraz 2014-2020, obserwuje się wzrost liczby takich projektów oraz odsetka tych, które uzyskały najlepszą relację środków unijnych do ich całkowitej wartości, tj. 85%. (abstrakt oryginalny)

As there is a dynamic relation between religious cultural heritage, tourism and local development, the European Union supports preservation of religious heritage through regional policy funds available in Poland under operational programmes. The aim of the research was to define and look into the main outcomes of this support, based on qualitative and quantitative data from SIMIK 2007-2013 and central teleinformation system (CTS) SL2014 for 2014-2020. Findings show that the 618 projects for the preservation of religious cultural heritage in Poland comprised a very small share of all investments under operational programmes. They were also a very small share of the total value of all projects and of EU funding co-financing them. However, comparing the financial perspective of 2007-2013 and 2014-2020, there is an increase in the number of these investments and in the number of projects that obtained the best relation of EU funding to their total value, i.e. 85%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohen, E.H. (2006). Religious tourism as an educational experience. [In:] T. Daniel, O. Dallen (Eds.), Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routledge Taylor & Francis Group, London-New York.
 2. Fadare, O.S., Benson, E.I. (2015). Case Stud 4: The Consumption and Management of Religious Tourism Sites in Africa. [In:] R. Raj, K.A. Griffin (Eds.), Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective. CABI, Wallingford.
 3. Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (6), 5-18.
 4. International Council on Monuments and Sites (1999). International cultural tourism charter. International Council on Monuments and Sites, México.
 5. Jackowski, A. (2005). Główne problemy turystyki religijnej na świecie. [In:] W.W. Gaworecki (Ed.), Turystyka religijno- pielgrzymkowa. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 6. Kowalski, T., Ruszkowski, J.M. (2011). Miejsce kultu religijnego jako czynnika atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 647. Ekonomiczne Problemy Usług, 65, 71-83.
 7. McKercher, B., Cross, H. du (2012). Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management. Routledge Taylor & Francis Group, London- New York.
 8. Małek, J. (2003). Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Prace i Studia Geograficzne, 32, 13-34.
 9. Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - MSiT RP (2015). Program Rozwoju Turystyki do 2020 r. Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku".
 10. Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 273-282.
 11. Raj, R., Griffin, K. (2015). Introduction to Sacred or Secular Journeys. [In:] R. Raj, K.A. Griffin (Eds.), Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective. CABI, Wallingford.
 12. Richards, G. (2001). Cultural Attractions and European Tourism. CABI, Wallingford.
 13. Rohrscheidt, A.M. von (2011). Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 647. Ekonomiczne Problemy Usług, 65, 35-57.
 14. Smith, M.K. (2009). Issues in Cultural Tourism. Routledge Taylor & Francis Group, London-New York.
 15. Sołjan, I. (2007). Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. [In:] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Vol. 1. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 289-296.
 16. Throsby, D. (2016). Tourism, Heritage and Cultural Sustainability: Three 'Golden Rules'. [In:] L.F. Girard, P. Nijkamp (Eds.), Cultural Tourism and Sustainable Local Development (New Directions in Tourism Analysis). Routledge, London.
 17. Vukonić, B. (1998). Religious Tourism: Economic Value or an empty Box? Zagreb International Review of Economics & Business, 1 (1), 83-94.
 18. Vukonić, B. (2002). Religion, Tourism and Economics: A Convenient Symbiosis. Tourism Recreation Research, 27, 59-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu