BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Izabela (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Intra-Organizational Professional Network as a Factor in Enhancing Employee Job Satisfaction and Performance in Public Organizations
Sieć kontaktów zawodowych jako czynnik wzmacniania satysfakcji z pracy i wyników działania pracowników w organizacjach publicznych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 5 (136), s. 35-48, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zadowolenie z pracy, Organizacje publiczne, Pracownicy w organizacji, Badania empiryczne
Human Resources Management (HRM), Job satisfaction, Public organisations, Employees in the organization, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, J28, O15, I00
summ., streszcz.
Abstrakt
Wysokie wymagania społeczne co do jakości usług publicznych stanowią poważne wyzwanie dla organizacji świadczących te usługi i ich pracowników. Sytuacja ta powoduje zogniskowanie uwagi na kwestiach wyników działania pracowników i ich satysfakcji z pracy. W konsekwencji, identyfikacja czynników na nie oddziałujących zyskała istotną wagę dla organizacji publicznych. Przeprowadzony w tym kontekście przegląd literatury wskazuje na znaczenie, jakie dla poprawy wyników działania pracowników i ich satysfakcji z pracy ma wewnątrzorganizacyjna sieć kontaktów zawodowych. W artykule dąży się do odpowiedzi na pytanie: jakie relacje występują między wewnątrzorganizacyjną siecią kontaktów zawodowych pracowników, ich wynikami działania i satysfakcją z pracy. Aby zrealizować ten cel zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w organizacjach publicznych. Rezultaty badań zostały omówione w kontekście kluczowych zmian zachodzących w ZZL we współczesnych polskich organizacjach publicznych. (abstrakt oryginalny)

High social demands relating to the quality of public services pose a serious challenge to public organizations and their employees. This situation has given rise to a focus on employee performance and job satisfaction. Consequently, the identification of factors influencing job performance and satisfaction has acquired special importance for public organizations. The literature review that was carried out points to the importance of the employee intra-organizational network in increasing their job performance and satisfaction. The paper tries to answer the following question: What are the relationships among the employee intra-organizational network, their job performance, and job satisfaction. The results of empirical research conducted in public organizations are presented to achieve this goal. The findings obtained are discussed in the context of key changes ongoing in the human resource management (HRM) of contemporary Polish public organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agho A. O., Price J. L., and Mueller C. W. (1992), Discriminant Validity of Measures of Job Satisfaction, Positive Affectivity and Negative Affectivity, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 65, no. 3.
 2. Biolos J., Brown T., Saunders R. M., Stauffer F., Billington J., Williams M. J., Hoffman C., Parker S. G., Ciampa D., and Witkins M. (2006), Zarządzanie karierą [Career management], Warsaw, Studio Emka.
 3. Borkowska S. (2009), Human Resource Management and Innovation in the Business Organization, Human Resource Management, vol. 2, no. 2.
 4. Bozionelos N. (2003), Intra-Organizational Network Resources: Relation to Career Success and Personality, International Journal of Organizational Analysis, no. 11.
 5. Bozionelos N. (2006), Mentoring and Expressive Network Resources: Their Relationship with Career Success and Emotional Exhaustion among Hellenes Employees Involved in Emotion Work, International Journal of Human Resource Management, vol. 17, no. 2.
 6. Bozionelos N. (2008), Intra-Organizational Network Resources: How They Relate to Career Success and Organizational Commitment, Personnel Review, vol. 37, issue 3.
 7. Buchelt B. (2014), Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych [Performance management in Polish companies operating on international markets], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Wrocław University of Economics Scientific Papers], no. 349.
 8. Burt R. (1997), The Contingent Value of Social Capital, Administrative Science Quarterly, vol. 42, no. 2.
 9. Byrne B. M. (2010), Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming, New York, Routledge, Taylor & Francis Group.
 10. Choudhary N., Naqshbandi M. M., and Rajender Kumar P. J. P. (2017), Employee Job Performance: The Interplay of Leaders' Emotion Management Ability and Employee Perception of Job Characteristics, Journal of Management Development, vol. 36, no. 8.
 11. Dansky K. H. (1996), The Effect of Group Mentoring on Career Outcomes, Group and Organization Management, vol. 21, no. 1.
 12. Fredrickson B. L. (2001), The Role of Positive Emotions in Positive Psychology, American Psychologist, vol. 56, no. 3.
 13. Ghorpaede J. and Chen M., (1995), Creating Quality-driven Performance Appraisal Systems, Academy of Management Executive, vol. 9, no. 1.
 14. Hulin Ch. L., Roznowski M., and Hachiya D. (1985), Alternative Opportunities and Withdrawal Decisions: Empirical and Theoretical Discrepancies and an Integration, Psychological Bulletin, vol. 97, no. 2.
 15. Januszewski A. (2011), Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modeli [Models of structural equations in the methodology of psychological research: Issues of causality in structural models and admissibility of the models], Studia z Psychologii w KUL [Catholic University of Lublin Studies in Psychology], no. 17.
 16. Jasiński Z., Chomątowska B., and Janiak-Rejno I. (2002), Tworzenie warunków w przedsiębiorstwie dla proefektywnościowych zachowań pracowników [Creating conditions for employee pro-efficient behaviors], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego [Oskar Lange University of Economics Scientific Papers], Wrocław, no. 940.
 17. Kram K. E. (1983), Phases of the Mentor Relationship, Academy of Management Journal, vol. 26, no. 4.
 18. Kram K. E. and Isabella L. A. (1985), Mentoring Alternatives: The Role of Peer Relationships in Career Development, Academy of Management Journal, vol. 28.
 19. Marzec I. (2015), Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji [Conditions of employee employability enhancement in an organization], Katowice, Katowice University of Economics.
 20. Marzec I. (2018), Work-related Networks as a Factor Enhancing Career Satisfaction of Municipal Cultural Center Employees, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Katowice University of Economics Scientific Papers], vol. 376.
 21. Marzec I. (2008), Rola sieci kontaktów zawodowych w rozwoju kompetencji pracowników [The role of a professional network in employee competency development] in Witkowski S. A. and Listwan T. (Editors), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją [Competencies and success in the management of an organization], Warsaw, Difin.
 22. Motowidlo S. and Kell H. (2012), Job Performance, in Schmitt N. and Highhouse S. (Editors), Handbook of Psychology, vol. 12, New York, Wiley.
 23. Miao, R., Bozionelos, N., Zhou, W., and Newman, A. (2020), High-Performance Work Systems and Key Employee Attitudes: The Roles of Psychological Capital and an Interactional Justice Climate, International Journal of Human Resource Management, January.
 24. Pocztowski A. and Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji [Human resource analysis in an organization], Cracow, Cracow University of Economics Press.
 25. Redmond E. (2013), Competency Models at Work: The Value of Perceived Relevance and Fair Rewards for Employee Outcomes, Human Resource Management, No. 52.
 26. Rogozińska-Pawełczyk A. (2017), Percepcja zachodzących relacji w organizacji - perspektywa kontraktu psychologicznego [The perception of relations within organizations in the context of the psychological contract], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1.
 27. Sawicki L. (2018), Determinanty kształtujące wydajność pracy pracowników wybranych przedsiębiorstw przemysłowych [Determinants shaping the work efficiency of employees of industrial enterprises in a regional perspective], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1.
 28. Sherif K., Nan N., and Brice J. (2020), Career Success in Academia, Career Development International, in print. https://doi.org/10.1108/CDI-09-2019-0232.
 29. Sidor-Rządkowska M. (2018), Mentoring wzajemny jako narzędzie wspierające zarządzanie różnorodnością pokoleniową w firmie Microsoft [Reverse mentoring as a tool supporting generation diversity management at Microsoft], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2.
 30. Skowron-Mielnik B. (2009), Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia [Work efficiency: An attempt to give order to the concept], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1.
 31. Strużyna J. (2009), Kierunki doskonalenia ZZL w organizacjach publicznych [Direction of HRM improvement in public organizations], in Frączkiewicz-Wronka A. (Editor), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki [Public management: Elements of theory and practice], Katowice, Katowice University of Economics Press].
 32. Strużyna J. and Marzec I. (2017), Provided Leadership and Selected Outcomes of Trainings in Public Organizations, Edukacja Ekonomistow i Menedżerow. Problemy. Innowacje. Projekty [The education of economists and managers: Issues, innovation, and projects], vol. 46, no. 4.
 33. Styła R. (2009), Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) - wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa [Questionnaire for the measurement of individual social capital (KPIKS): A tentative proposal created on the basis of the idea of the resource generator by Tom Snijders], Psychologia Społeczna [Social Psychology], vol. 4, no. 1-2 (10).
 34. Tichy N. M., Tushman M. L., and Fombrum C. (1979), Social Network Analysis for Organizations, Academy of Management Review, vol. 4, no. 4.
 35. Tornau K. and Frese M. (2013), Construct Clean-Up in Proactivity Research: A Meta-Analysis on the Nomological Net of Work-Related Proactivity Concepts and Their Incremental Validities, Applied Psychology, vol. 62, no. 1.
 36. Wnuk M. (2017), Weryfikacja rzetelności oraz trafności wewnętrznej i teoretycznej polskiej wersji Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego [Verification of the reliability as well as of the internal and theoretical consistency of the Polish version of the survey of perceived organizational support], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2.
 37. Vorina A., Simonič M., and Vlasova M. (2017), An Analysis of the Relationship between Job Satisfaction and Employee Engagement, Economic Themes, vol. 55, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4444
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu