BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patyna Monika (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Płusa Aneta (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Ziębińska Anna (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa)
Tytuł
Kluczowe zagadnienia dotyczące projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej
The Design, Assessment, Implementation, Monitoring and Evaluation of Health Policy Programs
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, t. 17, nr 4, s. 203-216, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zdrowotna, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Ewaluacja
Health care policy, Local government units, Evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zadania z zakresu zdrowia publicznego mogą być realizowane przez wiele podmiotów i instytucji. Zadania te można prowadzić na różnych poziomach organizacyjnych, administracyjnych czy terytorialnych, jak również w ramach odmiennych, niewykluczających się wzajemnie form działalności. Formę i zakres realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego reguluje w głównej mierze ustawa o zdrowiu publicznym. Programy polityki zdrowotnej (PPZ) stanowią jeden z możliwych sposobów realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Projektowanie, ocenę, realizację, monitorowanie i ewaluację PPZ regulują zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Możliwość prowadzenia PPZ została wprowadzona w 2004 roku. Począwszy od 2009 roku wprowadzono obowiązek opiniowania projektów PPZ przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT, dalej: agencja). W 2015 roku wprowadzono możliwość dofinansowania PPZ ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym od 2017 roku współfinansowanie dotyczy tylko interwencji znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych (...) Mając także na uwadze dyskusje toczące się w gronie ekspertów zdrowia publicznego, w artykule odniesiono się do zagadnienia związanego z monitorowaniem i ewaluacją PPZ. Według ekspertów to właśnie ta kwestia stanowi najbardziej istotny element projektu PPZ i wymaga właściwego zaplanowania i opracowania jeszcze przed etapem projektowania całego PPZ, tak aby wdrożenie programu doprowadziło do trwałych i widocznych efektów zdrowotnych. Ważne wydaje się także wspieranie tej formy aktywności samorządów zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym. Agencja jest jedną z instytucji, która ma istotne znaczenie i ważną rolę do odegrania w zakresie wspomagania JST w opracowywaniu projektów PPZ o jak najwyższej jakości, co ma bezpośrednie przełożenie na ich efektywność, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych oraz poprawę stanu zdrowia populacji. (fragment tekstu)

Health policy programs (HPP) are since 2004 one of the available paths of implementing public health tasks by local government units (LGUs). The design, assessment, implementation, monitoring and evaluation of HPP is regulated by the Act on the provision of health services financed from public funds. In 2009 an obligation to receive opinions on HPP projects from the Agency for Health Technology Assessment and Tariffs (AOTMiT, Agency) has been introduced. Considering the increasing trend of HPP projects numbers sent for opinionizing by the Agency, this form of health-related activity is more frequently and willingly chosen by local government units. The experience of both LGUs and the Agency related to previously executed HPP in Poland indicates, that despite statutory changes and attempts to clarify the entries regarding this form of public health tasks in Poland, questions and doubts regarding the design, assessment and implementation of HPP still occur. Another issue discussed by the experts is whether HPP should become a mandatory task of local governments or whether they only supplement the public health system. In addition, an important subject of discussion by public health experts concerns the evaluation of health policy programs. There is an emphasis on the importance of designing HPP in a way that ensures implementation and performing actions that bring long-term health effects in the population. It also seems important to support this form of local governments activity in both substantive and financial terms. The Agency is one of the institutions that has an important role to play in supporting local government units in developing HPP projects of the highest quality, which has a direct impact on their effectiveness, satisfying health needs and improving the health of the population. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Skóbel B., Rudka R., Programy polityki zdrowotnej bez tajemnic, Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2016.
  2. Cianciara D., Rdzany R., Planowanie samorządowych programów zdrowotnych. Część III, Monitorowanie i ewaluacja, "Hygeia Public Health" 2015; 50 (1): 97-103.
  3. Domagała A., Dubas-Jakóbczyk K., Topór-Mądry R., Ewaluacja programów zdrowotnych - od teorii do praktyki, "Public Health Forum" 2015; 2: 108-114.
  4. Dubas-Jakóbczyk K., Domagała A., Stymulowanie realizacji samorządowych programów zdrowotnych - w świetle doświadczeń międzynarodowych. Rozdział 12, Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, red. nauk. R. Holly, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Łódź-Warszawa 2016: 249.
  5. https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2019,47/ (dostęp: 29.08.2019).
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1373).
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 roku poz. 2476).
  8. Najwyższa Izba Kontroli, "Informacja o wynikach kontroli w zakresie Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego", Nr ewidencyjny: P/15/063. Data publikacji: 13.10.2016, 10:10. Dział tematyczny: zdrowie.
  9. Ministerstwo Zdrowia, "Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017" opracowana zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 roku poz. 1492), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.19.022.12184
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu