BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Bartosz (Syntea SA, Lublin)
Tytuł
In Search of Desired Competences on the Threshold of the Fourth Industrial Revolution
W poszukiwaniu pożądanych kompetencji u progu czwartej rewolucji przemysłowej
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 5 (136), s. 89-106, tab., bibliogr. 53 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Rewolucja przemysłowa, Kompetencje, Kompetencje kluczowe, Uczenie się, Przemysł 4.0
Industrial revolution, Competences, Core competencies, Studying, Industry 4.0
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, E24, F63, I25
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia katalog aktualnie potrzebnych kompetencji (rozumianych jako połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy). Tłem ich prezentacji są poszczególne okresy rozwoju gospodarczego, definiowanych przez rewolucje przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej rewolucji przemysłowej. Do kompetencji tych zaliczono: odkrywanie sensu i nadawanie znaczenia, inteligencję społeczną, niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie, kompetencje międzykulturowe, myślenie obliczeniowe, umiejętność korzystania z nowych mediów, transdyscyplinarność, myślenie projektowe, zarządzanie obciążeniem kognitywnym, wirtualną współpracę, umiejętność uczenia się, szerokokontekstowość, autorefleksję, inteligencję emocjonalną, ekologiczność, oraz zmiennoogniskowość. Ponadto artykuł przedstawia koncepcję uczenia addytywnego wraz z jej cechami, korespondującymi z wyzwaniami nowej rzeczywistości. Przedstawiana koncepcja polega na nieustannym procesie uzupełniania kompetencji wg. potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

The article presents a catalogue of currently needed competences (understood as the combination of three attributes: knowledge, skills, and attitude). Particular periods of economic development, defined by industrial revolutions, with particular emphasis on the fourth industrial revolution, serve as the background for their presentation. These competences include: discovering and giving meaning, social intelligence, unconventional and adaptive thinking, intercultural competence, computational thinking, an ability to use new media, transdisciplinary design thinking, cognitive load management, virtual collaboration, learning to learn, broad-context self-reflection, emotional intelligence, ecological-orientation, and changeability of focus. Analysis of the assumptions of the new reality in terms of the competence needs of both the labor market and social coexistence. Additionally, the paper uses the in-depth interview method with stakeholders in the modern business services sector in order to verify the identified set of future competences as found in the literature and complete it. The analysis of the above observations allows the formulation of a new concept of education that results in a different use of competences. The conclusions may serve as a starting point to be considered in adapting the educational system to the challenges of the coming reality. The paper presents the concept of additive learning with its features that correspond to the challenges of the new reality. The presented concept consists of a continuous process of complementing competences according to the needs of the changing reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J. (2018), Polityka w epoce postpracy [Politics in a post-work era], in J. Czarzasty and C. Kliszko (Editors), ŚWIAT (bez) PRACY Podtytuł: Od Fordyzmu Do Czwartej Rewolucji Przemysłowej [The world (without) work: Subtitled, from Fordism to the Forth Industrial Revolution], Warsaw, SGH Warsaw School of Economics.
 2. BCG (2015), Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, München.
 3. Berners-Lee T., Hendler J., and Lassila O. (2001), The Semantic Web, Scientific American, May.
 4. Bohn R. and Short J. (2009), How Much Information? 2009 Report on American Consumers.
 5. Bohler S. (2020), Zachłanny mózg, Jak nienasycony homo sapiens skazuje świat na zagładę [The voracious brain: How the insatiable Homo sapiens condemns the world to destruction], Feeria Science.
 6. Currie G. and Brown A. (2003), A Narratological Approach to Understanding Processes of Organizing in A UK Hospital, Human Relations, 56.
 7. Chui M., Manyika J., and Miremendi M. (2015), Four Fundamentals of Workplace Automation, McKinsey Quarterly, November.
 8. Dewey J. (1988), Jak myślimy? [How do we think?], Warsaw, PWN Scientific Publishers.
 9. Dunford R. and Jones D. (2000), Narrative in Strategic Change, Human Relations, p. 53.
 10. Foerster-Pastor U. S. and Golowko N. (2018), The Need for Digital and Soft Skills in the Romanian Business Service Industry, Management and Marketing: Challenges for the Knowledge Society, vol. 13, no. 1.
 11. Frey C. and Osborne M. (2013), The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Technological Forecasting and Social Change.
 12. Fukuyama F. (2017), Koniec historii i ostatni człowiek [The end of history and the last man], Cracow, Znak Publishers.
 13. Giddens A. and Sutton P. (2012), Socjologia [Sociology], PWN Scientific Publishers.
 14. Goldin C. and Katz L. (1998), The Origins of Technology-Skill Complementarity, Quarterly Journal of Economics, 113, pp. 693-732.
 15. Goleman D. (2007), Inteligencja społeczna [Social intelligence], Poznań, REBIS Publishing House.
 16. Hermann M., Pentek T., and Otto B. (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review, Working Paper, Technische Universität Dortmund.
 17. Hobbs R. (2013), The Blurring of Art, Journalism, and Advocacy: Confronting 21st Century Propaganda in a World of Online Journalism, Journal of Law and Policy, 8 (3).
 18. Hobbs R. and McGee S. (2014), Teaching about Propaganda: An Examination of the Historical Roots of Media Literacy, Journal of Media Literacy, 6(2).
 19. Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution, VDI-Nachrichten, April 2011.
 20. Institute of the Future, Future Work Skills 2020, 2011, University of Phoenix, Arizona.
 21. IPMA (2009), NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA [NCB Polish guidelines for IPMA competences], version 3.0, Warsaw.
 22. Joung W., Hesketh B., and Neal A. (2006), Using "War Stories" to Train Adaptive Performance: Is It Better to Learn from Error or Success? Applied Psychology, 55(2).
 23. Kelley D. and Kelley T. (2019), Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking [Creative thinking: Opening up to design thinking], MT Business.
 24. Keysers C. (2020), Empatia [Empathy], Copernicus Center.
 25. Klein J. T. (2015), Reprint of "Discourses of Transdisciplinarity: Looking Back to the Future", Futures, 63.
 26. Konat G. and Wielgosz P., Editors (2018), Realny kapitalizm, Wokół teorii kapitału monopolistycznego [Real capitalism: Around the theory of monopolistic capital], Książka i Prasa Pubilshers.
 27. Krawczyk-Bryłka B. (2017), Znaczenie różnorodności zespołu dla wirtualnej współpracy [The importance of team diversity on virtual collaboration], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], SAN Publishers, vol. XVIII, tome 11, part 2.
 28. Kuzior A. and Sobotka B. (2019), Key Competences in the Modern Business Services Sector, Scientific Quarterly "Organization and Management," vol. 2, no. 46.
 29. Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania [Managing college: Concepts and contemporary challenges], Wolters Kluwer business.
 30. Maynard M. T. and Gilson L. L. (2014), The Role of Shared Mental Model Development in Understanding Virtual Team Effectiveness, Group and Organization Management, 39 (1).
 31. Misiejuk D. (2015), Strategia transkulturowości w edukacji. Perspektywa artefaktu kulturowego [Transcultural strategy in education: The perspective of the cultural artifact], Pogranicze. Studia Społeczne [Boundaries: Social Studies], vol. XXV.
 32. Nicolescu B. (1997), The Transdisciplinary Evolution of the University Condition for Sustainable Development, paper presented at the International Congress of the International Association of Universities, Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University, November 12-14.
 33. Nosal C. (1997), Psychologia decyzji kadrowych. Strategie. Kryteria. Procedury [The psychology of staffing decisions: Strategies and criteria], Cracow, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu [Professional Business School Publishers].
 34. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka [Managing competencies: Theory and practice], Cracow, Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishers].
 35. PwC (2017), Bot.Me: A Revolutionary Partnership.
 36. PwC (2019), Industry Skills Forecast and Proposed Schedule of Work, Business Service.
 37. Recommendation of the European Parliament and of the Council of December 18, 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC), L 394/10, Official Journal of the European Union.
 38. Samsung (2017), Jak wiele danych produkujemy każdego dnia? [How much data do we produce each day?], Forbes (online).
 39. Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła [The economy of good and evil], Studio Emka.
 40. Shemla M., Meyer B., Greer L., and Jehn K. A. (2016), A Review of Perceived Diversity in Teams: Does How Members Perceive Their Team's Composition Affect Team Processes and Outcomes, Journal of Organizational Behavior, 37.
 41. Steiner G. and Posch A. (2006), Higher Education for Sustainability by Means of Transdisciplinary Case Studies: An Innovative Approach for Solving Complex, Real-World Problems, Journal of Cleaner Production, 14 (9).
 42. Sternberg R. J. (2014), The Development of Adaptive Competence, Developmental Review, 34.
 43. Sweller J. (1988), Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning, Cognitive Science, 12 (2).
 44. Thurlow A. and Mills J. (2009), Change, Talk and Sensemaking, Journal of Organizational Change Management, 22 (5).
 45. Trocki M. (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami [Modern project management], Warsaw, PWE Economic Publishers.
 46. Umsetzungsempfehlungen für das Zukunfsprojekt Industrie 4.0 (2013), Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin.
 47. UNESCO (2015), A Decade of Promoting Multilingualism in Cyberspace, UNESCO, Paris.
 48. UNESCO (2015a), Education 2030 Incheon Declaration: Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All, World Education Forum, UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women and UNHCR.
 49. Weick K., Sutcliffe K. M., and Obstfeld D. (2005), Organizing and the Process of Sensemaking, Organization Science, 16 (4).
 50. Whittemore P. (2018), Transversal Competencies Essential for Future Proofing the Workforce, White Paper, July.
 51. Wing J. M. (2006), Computational Thinking, CACM, vol. 49, no. 3, March.
 52. Wollschlager N. and Reuter-Kumpmann H. (2004), A History of Vocational Education and Training in Europe: From Divergence to Convergence, European Journal: Vocational Training, 32, May-September.
 53. World Economic Forum (2018), The Future of Jobs Report 2018 Centre for the New Economy and Society.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4447
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu