BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawęda Adrian (Uniwersytet Łódzki, student), Sajnóg Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Cross-Sectoral Detection of the Return on Equity Determinants Based on the 7-Factor DuPont Model
Międzysektorowa detekcja determinant wskaźnika rentowności kapitału własnego na podstawie 7-czynnikowego modelu DuPont
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2020, t. 114, s. 217-234, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Rentowność kapitału własnego, Spółki giełdowe, Wynik finansowy
Ownership capital, Return on equity (ROE), Stock market companies, Financial performance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Podstawę przeprowadzonych badań stanowiły wyniki finansowe badanych spółek, które zostały bezpośrednio zaczerpnięte z bazy EMIS i stron internetowych poszczególnych podmiotów oraz obejmowały dziesięcioletni horyzont czasowy, tj. od 2008 do 2017 r. Cel badawczy: Zasadniczą intencję opracowania stanowiła międzysektorowa detekcja czynników warunkujących wielkość wskaźnika rentowności kapitału własnego w oparciu o 7-czynnikowy model DuPont spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz wchodzących w skład sektora przemysłu, dóbr konsumpcyjnych oraz handlowo-usługowego wedle stanu na 8.12.2018 r. Ponadto, ustanowiono hipotezę konstytuującą międzysektorowe zróżnicowanie determinant 70-czynnikowego modelu DuPont. Metoda badawcza: W badaniach wykorzystano analizę wybranych statystyk opisowych poszczególnych składników 7-elementowego modelu DuPont, zbadano korelacje między poszczególnymi składowymi modelu DuPont a współczynnikami rentowności kapitału własnego, przy użyciu współczynnika korelacji Pearsona wraz z oceną istotności tego miernika za pomocą statystyki, a także skonstruowano jednorównaniowy model regresji liniowej. Wyniki: Zrealizowane badania podważyły podstawioną hipotezę badawczą, która zakładała międzysektorowe zróżnicowanie determinant RoE stanowiących elementy 7-czynnikowego modelu DuPont. Jako wiodący czynnik kształtujący wysokość rentowności kapitału własnego w badanych spółkach wskazano mnożnik kapitałowy, który wykazywał negatywną korelację o umiarkowanej sile względem wskaźnika rentowności kapitału własnego (RoE).(abstrakt oryginalny)

Background: The basis for the research was the assessment of the financial data results of several companies listed on the Warsaw Stock Exchange, directly collected from the EMIS database as well as said companies' websites, during the horizon from 2008 until 2017. Research purpose: The main objective of the paper was to use the 7-factor DuPont model to calculate the cross-sectoral detection of the fundamental determinants of Return on Equity (RoE) of several companies listed on the Warsaw Stock Exchange operating in the industrial sector, the consumer goods sector, and the trade and services sector, as of the 8th of December 2018. The researchers hypothesised that there would be cross-sectional differentiation of RoE elements, as each of them are elements of the 7-factor Du Point model. Methods: The paper analysed selected descriptive statistics of every component of the 7-factor DuPont model, used the version of the Pearson correlation coefficient that closely follows the t-distribution in order to examined correlations between individual components of the DuPont model and return on equity, and constructed an Ordinary Least Squared (OLS) model assessing the impact of the seven components of the DuPont model in the period t on the surveyed companies' RoE in the period t. Conclusions: The hypothesis was that cross-sectoral difference of RoE elements would be found according to the DuPont model. However, the evidence disproved the hypothesis, suggesting that the Capital Multiplier was the leading factor shaping the level of RoE in the companies, and with the Capital Multiplier also expressing a negative correlation of moderate strength to companies' RoE.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arditti F.D., Risk and the Required Return on Equity, The Journal of Finance 1967/22/1, pp. 19-36.
 2. Avdalović S.M., Impact of Firm Specific Factors on Profitability of Industrial Grinding Companies, Economics of Agriculture 2018/65/2, pp. 493-501.
 3. Basu S., The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings, Journal of Accounting and Economics 1997/24/1, pp. 3-37.
 4. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 5. Berman K., Knight J., Case J., Financial Intelligence, Revised Edition: a Managers Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, Harvard Business Review Press, Massachusetts 2013.
 6. Beyer D., Hinke J., Sectoral Analysis of the Differences in Profitability of Czech and German Business Ventures - An Empirical Benchmark Study, Ekonomie a Management 2018/21/1, pp. 127-140.
 7. Blumenthal R.G., Tis the Gift to be Simple: Why the 80-year-old DuPont Model Still has Fans, CFO Magazine 1998/1, pp. 1-3.
 8. Boyd G.M., Some Suggestions for a "New and Improved" DuPont Model, Journal of Financial Education 1989, pp. 29-32.
 9. Braumoeller B.F., Hypothesis Testing and Multiplicative Interaction Terms, International Organization 2004/58/4, pp. 807-820.
 10. Burja V., Mărginean R., The Study of Factors that may Influence the Performance by the DuPont Analysis in the Furniture Industry, Procedia Economics and Finance 2014/16, pp. 213-223.
 11. Clark B., Managerial Perceptions of Marketing Performance: Efficiency, Adaptability, Effectiveness and Satisfaction, Journal of Strategic Marketing 2000/8/1, pp. 3-25.
 12. Copeland T.E., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley & Sons, New York 1996.
 13. Damodaran A., Return on Capital (RoC), Return on Invested Capital (RoIC) and Return on Equity (RoE): Measurement and Implications, July 2007, http://ssrn.com/abstract=1105499, pp. 1-69.
 14. Davies D., The Art of Managing Finance, McGraw-Hill, New York 1992.
 15. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 16. Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe za rok 2009 i ich porównywalność, Rachunkowość 2011/4.
 17. Duraj J., Sajnóg A., Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 18. Firer C., Driving Financial Performance through the DuPont Identity: A Strategic Use of Financial Analysis and Planning, Financial Practice and Education 1999/9/1, pp. 34-45.
 19. Gaskill L., Van Auken H., Manning R., A Factor Analytic Study of the Perceived Causes of Small Business Failure, Journal of Small Business Management 1993/31/4, pp. 18-31.
 20. Gitman L.J., Principles of Financial Management, Addison Wesley Publishers, Boston 2000.
 21. Hak-Seon K., A Study of Financial Performance using DuPont Analysis in Food Distribution Market, Cullinary Science & Hospitality Research 2016/22/6, pp. 52-60.
 22. Hawawini G., Viallet C., Finance for Executives, South-Western College Publishing, New York 1999.
 23. Horrigan J.O., Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis, The Accounting Review 1965/40/3, pp. 558-568.
 24. Ignat I., Feleaga L., The Role of IT in the Logistics Sector: The Impact of DuPont Model on the Profitability of IT companies, LogForum 2019/15/2, pp. 191-203.
 25. Isberg S.C., Financial Analysis with the DuPont Ratio: A Useful Compass, Credit & Financial Management Review 1998, pp. 1-4.
 26. Kędzior M., Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych i makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
 27. Krajewski M., Modele analityczne jako systemowe narzędzia oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2010/44, pp. 691-700.
 28. Lauzen L., Small business failures are controllable, Corporate Accounting 1985, Summer, pp. 34-38.
 29. Liesz T.J., Maranville S.J., Ratio Analysis Featuring the DuPont Method: An Overlooked Topic in the Finance Module of Small Business Management and Entrepreneurship Courses, Small Business Institute Journal 2008/1, pp. 17-34.
 30. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 31. Meech S.S., Financial Standards, The University Journal of Business 1925/3/2, pp. 171-187.
 32. Newberry S., Reporting Performance: Comprehensive Income and its Components, Abacus 2003/39/3, pp. 325-339.
 33. Penman S.H., An Evaluation of Accounting Rate-of-return, Journal of Accounting, Auditing & Finance 1991/6, pp. 233-255.
 34. Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 35. Preiβler S.R., Betriebswirtschaftliche Kennzahlen: Formeln, Aussagekraft, Sollwere, Ermittlungsintervalle, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2008.
 36. Rappaport A., Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1986.
 37. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Essentials of Corporate Finance, McGraw-Hill Publishing Co., New York 1999.
 38. Saleem Q., Rehman R.U., Impact of Liquidity Ratios on Profitability, Interdisciplinary Journal of Research in Business 2011/1/7, pp. 95-98.
 39. Sibilski W., Zmodyfikowane modele DuPont do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013/786, Szczecin, pp. 257-268.
 40. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., The McGraw-Hill Pocket Guide do Business Finance. 201 Decision-Making Tools for Managers, McGraw-Hill Inc., New York 1992.
 41. Skoczylas W., Niemiec A., Czynniki wzrostu wartości spółek giełdowych w świetle badań empirycznych - podejście deterministyczne, in: Duraj J. (ed.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Novum, Płock 2004.
 42. Zahidur R., Rubel M., Deconstruction of ROE: An Implementation of DuPont Model on Selected Bangladeshi Commercial Banks, International Journal of Economics and Financial Research 2019/5/5, pp. 165-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2020/114/12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu