BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Magdalena (State University of Applied Sciences in Konin), Szymankowska Agnieszka (State University of Applied Sciences in Konin)
Tytuł
Self-Assessment of the Usefulness for Work of Young People from Generation Z and Their Opinion on the Expectations of Employers
Samoocena przydatności do pracy młodych ludzi z pokolenia Z oraz ich opinia na temat oczekiwań pracodawców
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 5 (136), s. 107-129, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Samoocena, Pokolenie Z, Oczekiwania, Rynek pracy
Self-esteem, Generation Z, Expectations, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J23, M12, M14, M54
summ., streszcz.
Abstrakt
Na współczesnym rynku pracy istnieją cztery różne pokolenia. Powoduje to konieczność zmierzenia się pracodawców z wieloma wyzwaniami, a w efekcie poszukiwania lepszych narzędzi zarządzania ludźmi i modyfikowania strategii organizacji. Na początku artykułu podjęto próbę scharakteryzowania najmłodszego pokolenia, a także przedstawienia jego oczekiwań i potrzeb. Następnie, ukazane zostało przygotowanie młodych ludzi do pracy oraz oczekiwania, które na rynku zgłaszają pracodawcy. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, w których respondenci mieli ocenić swoje przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Mogli oni wypowiedzieć się na temat posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także oczekiwań pracodawców na rynku pracy. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest analiza opinii młodych ludzi w obszarze samooceny przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz oczekiwań wobec pracodawców. (abstrakt oryginalny)

There are four different generations on the contemporary labor market. This forces employers to face many challenges and, as a result, to look for better people management tools as well as to modify their organization's strategy. At the beginning of the article, an attempt is made to characterize the youngest generation as well as to present its expectations and needs. Subsequently, the preparing of young people for work and expectations reported on the market by employers are shown. The results of own research are also presented, where respondents were asked to assess their readiness to enter the labor market. They were able to comment on their knowledge, skills, and competences as well as on the expectations of employers on the labor market. The main goal of this study is to analyze the opinions of young people in the area of self-assessment of readiness to enter the labor market and the expectations of employers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach miedzypokoleniowych [Effective cooperation in intergenerational teams], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], vol. XV, no. 11, Łódź.
 2. Bohdziewicz P. (2016), Kotwice kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Z: kilka wniosków dla zarządzania najmłodszą generacją pracowników [Professional career anchors of representatives of Generation Z: Several conclusions for managing the youngest generation of workers], ZZL (HRM), 6 (113), Warsaw.
 3. Chomątowska B. and Żarczyńska-Dobiesz A. (2016), Sukces w zarządzaniu Kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne [Success in staff management: The dilemmas of staff management in domestic and international organizations - Issues in management and psychology], Wrocław University of Economics Scientific Papers, no. 430, Wrocław.
 4. Deep Focus (2015), Deep Focus Cassandra Report: Gen Z Uncovers Massive Attitude Shifts Toward Money, Work and Communication Preferences, accessed at http://www.marketwired.com/pressrelease/deep-focus-cassandra-report-gen-z-uncovers-massive-attitude-shifts-towardmoney-work-2004889.htm.
 5. Espinoza C. and Schwarzbart J. (2018), Milenialsi zarządzają [Millennials managing], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 6. Espinoza C. and Ukleja M. (2018), Zarządzanie milenialsami [Managing millennials], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 7. Ernst & Young (2016), Report: From Innovation to Expectation - How M & E Leaders are Responding to Gen Z., accessed at http://www.ey.com/Publication/vwLUAs-sets/ey-media-entertainment-leaders-respond-togen-z/$FILE/ey-media-entertain-mentleaders-respond-to-gen-z.pdf.
 8. Gursory D., Chi G. C., and Karadog E. (2013), Generational Differences in Work Values and Attitudes among Frontline and Service Contact Employees, International Journal of Hospitality Management, vol. 32.
 9. Gzowska W. and Gęgotek S. (2017), Zarządzanie współpracą multigeneracyjną pracowników. Uwarunkowania współczesnego rynku pracy oraz zróżnicowanie pokoleń [The conditions of the contemporary labor market and generational diversity], HUMANUM Institute for International Studies and Education, 26 (3), Warsaw.
 10. Lancaster L. C. and Stillman D. (2002), When Generations Collide, Harper-Collins, New York.
 11. Lewicka D. (2017), Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników [Organizational attachment in generationally diverse worker groups], ZZL (HRM), 3-4 (116-117), Warsaw.
 12. Lubrańska A. (2017), Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem [Organizational climate and age management], ZZL (HRM), 1 (114), Warsaw.
 13. Lubrańska A. (2016), Age-Diverse Teams in the Organization, HRM (ZZL), 3-4 (110-111), Warsaw.
 14. Maciołek D. (2019), Niepokorne pokolenie milenium. Czego pragnie na rynku pracy [The rebellious millennial generation: What does it want on the labor market?], Difin, Warsaw.
 15. Merriman M. (2015), What if the Next Big Disruptor Isn't a What but a Who? Ernst & Young, accessed at http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-rise-of-gen-znew-challenge-forretailers/$FILE/EY-rise-of-gen-znewchallenge-for-retailers.pdf.
 16. Merriman M. and Valerio D. (2016), One Tough Customer: How Gen Z is Challenging the Competitive Landscape and Redefining Omnichannel, Ernst & Young Report, accessed at http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-one-tough-customer/$FILE/EY-onetough-customer.pdf.
 17. Patterson M. L. (2008), Back to Social Behavior: Mining the Mundane, Basic and Applied Social Psychology, vol. 30, no. 2.
 18. Schwieger D. and Ladwig C. (2018), Reaching and Retaining the Next Generation: Adapting to the Expectations of Gen Z in the Classroom, Information Systems Education Journal, 16 (3).
 19. Singh A. and Gupta B. (2015), Job Involvement, Organizational Commitment, Professional Commitment and Team Commitment: A Study of Generational Diversity, Benchmarking: An International Journal, vol. 22, no. 6.
 20. Smolbik-Jęczmień A. and Żarczyńska-Dobiesz A. (2017), Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy [Varied approaches to professional development among representatives of generations coexisting on the labor market], ZZL (HRM), 3-4 (116-17), Warsaw.
 21. Smolbik-Jęczmień A. (2016), Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej [The accumulation of career capital as an important factor conditioning the acehivement of success in shaping one's professional career], Zarządzanie i Finanse [Management and Finance], vol. 14, no. 2, part 2, Gdańsk.
 22. Stankiewicz K. (2015), Wdrażanie metod zarządzania wiekiem w organizacjach publicznych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Kilonii [Implementing age management methods in public organizations: The example of City Hall in Kiel], ZZL(HRM), 3-4(104-105) (181-194), Warsaw.
 23. TeamCGK (2017), New National Study: The State of Gen Z, accessed at http://genhq.com/new-national-studystate-gen-z-2017/.
 24. Warwas I. and Sołtys A. (2018), Koncepcje i praktyki zarządzania wiekiem jako obszar zarządzania różnorodnością [The concepts and practice of age management as an area of diversity management], ZZL (HRM), no. 2 (212), Warsaw.
 25. Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., and Kliombka-Jarzyna J. (2016), Pokolenia, co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego [Generations: What is changing? A compendium on multigenerational management], Wolters Kluwer S. A., Warsaw.
 26. Wojtaszczyk K. (2013), Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów [The level of virtual competences in Generations Y and C: An assessment based on student auto-diagnosis], E-mentor, no. 2 (49).
 27. Wziątek-Staśko A. (2015), Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników - implikacje dla motywowania [Age as the key discriminant of worker diversity], Społeczeństwo i Edukacja [Society and Education], Międzynarodowe Studia Humanistyczne [International Studies in the Humanities], no. 1, Warsaw.
 28. Wziątek-Staśko A. (2017), Ocena skuteczności motywatorów w opinii menedżerów różnych generacji - analiza na podstawie badań własnych [An assessment of the effectiveness of motivators in the opinion of managers of various generations: An analysis based on own research], ZZL (HRM), 3-4 (116-117), Warsaw.
 29. Venus M. (2011), The Multi-generational Workplace, Northern Colorado Business Report, Diversity.
 30. Żarczyńska-Dobiesz A. and Chomątowska B. (2014), Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi [Generation Z on the labor market: A challenge for human resource management], Wrocław University of Economics Scientific Papers, no. 350, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4448
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu